Hernieuwbare energie

Eind 2018 is de nieuwe richtlijn met betrekking tot hernieuwbare energie in werking getreden. Met deze richtlijn is een doel gesteld voor het aandeel van hernieuwbare energie in de energie consumptie. Dit doel is gesteld op 32%, omhoog van 20% in 2020.

De richtlijn bevat een clausule op basis waarvan de Europese Commissie uiterlijk in 2023 een voorstel tot verhoging van de doelen opgenomen in de richtlijn kan doen indien dit vereist is om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen waaronder het klimaatakkoord van Parijs. Voor een dergelijke verhoging zal de gewone wetgevingsprocedure worden gevolgd.

Een aantal belangrijke veranderingen zijn:

  • Lidstaten hebben met ‘steunregelingen’ de mogelijkheid om het gebruik van hernieuwbare bronnen te bevorderen. Dit kan zijn, onder andere, in de vorm van investeringssteun, belastingvrijstelling of –verlaging en terugbetaling van belasting (Artikel 4).
  • Lidstaten moeten het toekennen van vergunningen aan hernieuwbare energieprojecten vereenvoudigen. Zo wijzen lidstaten één contactpunt voor de aanvrager aan gedurende de gehele administratieve procedure. Die contactpunten begeleiden de aanvrager op diens verzoek en vergemakkelijken de volledige administratieve vergunningsaanvraag en –procedure (Artikel 15-16).
  • De richtlijn noemt ‘Hernieuwbare energie gemeenschappen’. Deze gemeenschappen mogen energie produceren, delen, consumeren, opslaan, inkopen en verkopen. Personen, MKB en decentrale autoriteiten (gemeenten) kunnen hiervan lid en/of aandeelhouder zijn (Artikel 2).

In Nederland wordt de richtlijn onder ander geïmplementeerd in de Energiewet.

Hoe kunnen lokale overheden bijdragen aan het realiseren van deze doelen?

Decentrale overheden kunnen bijvoorbeeld bij de inkoop van energie en de daarvoor vereiste aanbesteding duurzaamheidscriteria opnemen. In het plan van eisen kan hernieuwbare energie worden opgenomen. Hiernaast is het ook mogelijk om binnen het staatssteunrecht, bijvoorbeeld met de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) duurzame initiatieven te stimuleren.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Het Europese energiebeleid is erop gericht de werking van de energiemarkt en de continuïteit van de energievoorziening te waarborgen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen energienetwerken bevorderd.

Voor decentrale overheden is de stimulerende rol van de EU op het gebied van energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie van belang.

EU2020

Het kerninitiatief ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ moet bijdragen aan de volgende punten:

– Loskoppeling economische groei van het gebruik van hulpbronnen;
– Bevordering van de overgang naar een koolstofarme economie;
– Opvoering van hernieuwbaar energiegebruik;
– Moderniseren van de vervoersector;
– Grotere energie-efficiëntie.

20/20/20-doelstellingen

De Commissie heeft de volgende 20/20/20-doelstellingen wat betreft klimaat en energie gesteld:

– De uitstoot van broeikasgassen moet 20% lager zijn ten opzichte van 1990;
– De energie-efficiëntie moet 20% hoger zijn;
– 20% van de energie moet duurzaam worden opgewekt.

Beleidsdocumenten

Recent verschenen beleidsdocumenten van de Commissie op gebied van duurzame energie, zijn:

Energie Roadmap: Met plannen en oplossingen om de CO2-uitstoot in 2050 met 80% te verminderen ten opzichte van 1990. Er staan onder andere tussentijdse doelen in;
Roadmap voor een energie-efficiënt Europa: Een wegwijzer voor een duurzame economie, met een stappenplan voor concurrentievermogen en –groei, gebaseerd op een lager energieverbruik;
Roadmap energietransitie 2050: De visie van de Commissie op energietransitie. Om de CO2-uitstoot in 2050 te verminderen, zet de Commissie in op de uitbouw van duurzame energie, CCS en kernenergie.

Decentraal belang

Volgens de ‘Roadmap energietransitie’ worden duurzame overheidsaanbestedingen gestimuleerd. EU-subsidies worden medeafhankelijk van duurzaamheidcriteria en worden meer gericht op grensoverschrijdende ‘groene’ onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. Daarnaast worden (decentrale) overheden gestimuleerd om de meest grondstofvriendelijke producten en diensten te kopen en worden bedrijven gestimuleerd dit aan te bieden.

Nieuws Hernieuwbare energie

Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie

Een grote meerderheid in het Europees Parlement heeft ingestemd met een overeenkomst met de lidstaten over de belangrijkste elementen van het pakket voor schone energie van de Commissie. Het Parlement ging akkoord met de bindende doelstelling dat in 2030 minimaal 32% van de energie die in de Europese Unie wordt geconsumeerd uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. Lees het volledige bericht

EP steunt pleidooi betrokkenheid decentrale overheden bij energiebeleid

‘Decentrale overheden spelen een centrale rol voor het draagvlak voor de energietransitie’ benadrukte gedeputeerde Stelpstra van Drenthe namens CEMR tijdens de ontbijtbijeenkomst Localising the Energy transition. ‘Ze verdienen daarom betrokkenheid en ondersteuning’. Europarlementariër Turmes (Groenen) onderschreef dit belang en pleitte voor een strategisch partnerschap.

Lees het volledige bericht

EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de energie-unie. Decentrale overheden hebben ook taken met betrekking tot energie- en klimaat. Deze vloeien bijvoorbeeld voort uit het nationale klimaatakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.

Lees het volledige bericht

Noordzeelanden tekenen verklaring voor meer samenwerking in duurzame energie

De ondertekening van de officiële Noordzeeverklaring geeft het startsein voor vernieuwde regionale energiesamenwerking door landen rondom de Noordzee. Op 6 juni 2016 tekenden de energieministers van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Zweden en Nederland, evenals de Europese Commissie, deze verklaring. Deze Noordzeeverklaring bevat een concrete roadmap voor de samenwerking, die moet leiden tot een geïntegreerd netwerk van windparken op de Noordzee.

Lees het volledige bericht

Eurostat: Nederland blijft nog achter in doelen hernieuwbare energie

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland nog ver verwijderd is van het behalen van de Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. Alleen Frankrijk is nog verder verwijderd van deze doelen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is het achterblijven van Nederland onder andere te wijten aan het gebrek aan overheidssteun voor hernieuwbare energiebronnen.

Lees het volledige bericht

Minister Kamp roept in themaconferentie energie op tot meer regionale samenwerking

Energie is cruciaal voor individuele lidstaten én de Europese Unie als geheel, nu en in de toekomst. Die energie moet wel betaalbaar en betrouwbaar zijn. Daarom is het voltooien van de Europese interne markt voor energie onmisbaar. De huidige diversiteit in nationaal energiebeleid werkt averechts. Deze uitspraken deed Minister Henk Kamp tijdens de themaconferentie energie op 4 april jl. in de Ridderzaal.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie actief op het gebied van (duurzame) innovatie

De Europese Commissie probeert op meerdere fronten innovatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door initiatieven omtrent innovatie en duurzaamheid aan te moedigen: door de toekenning van een subsidie of door het organiseren van de jaarlijkse Energy Week. Daarnaast wil de Commissie innovatie een nieuwe impuls geven door een European Innovation Council op te richten.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Hernieuwbare energie

Komt de verplichting voor energieneutraal bouwen in 2020 uit Brussel?

Volgens het Bouwbesluit, dat in 2012 is herzien, moeten nieuwe woningen in 2020 energieneutraal zijn. Ook zijn de minimumeisen voor energieprestaties van gebouwen aangescherpt. Onze gemeente vraagt zich af of deze verplichtingen uit Brussel voortkomen en zo ja: in welke Europese regels zijn die vastgelegd?

Bekijk het antwoord

Moet steun aan een CO2-reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun?

Onze gemeente wil een project te financieren waarmee CO2-reductie en energiebesparing wordt nagestreefd. Het betreft een systeem tussen een aantal bedrijven op een bedrijventerrein, om de restwarmte die bij industriële processen vrijkomt te kunnen gebruiken voor de verwarming van andere bedrijven op het terrein. Er wordt een overeenkomst met de deelnemende bedrijven gesloten die gebruik maken van het systeem en het systeem wordt door een exploitant aangelegd.

Bekijk het antwoord

Publicaties Hernieuwbare energie

Wet- en regelgeving Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

De Richtlijn Hernieuwbare energie heeft als doel om 20% van de energiebehoefte van de Europese Unie in 2020 uit hernieuwbare bronnen te voldoen. In Nederland is dit op het moment 14%. Dit doel is onderdeel van de bredere 20/20/20 strategie om ook de CO2 uitstoot en het energieverbruik te verminderen met 20%.

Streefcijfers

Lidstaten moeten bindende streefcijfers vaststellen voor het totale aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto eindverbruik van energie en in het vervoer. Ook bevat de richtlijn duurzaamheidcriteria voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Ook stelt de richtlijn regels voor:

– De statistische overdracht tussen lidstaten;
– Gezamenlijke projecten tussen lidstaten onderling en met derde landen;
– Garanties van oorsprong;
– Administratieve procedures;
– Voorlichting en opleiding;
– Toegang tot het elektriciteitsnet voor energie uit hernieuwbare bronnen.

Staatssteun

De richtlijn noemt steunregelingen als mogelijkheid om het hernieuwbare energiegebruik te bevorderen. Hierbij moeten overheden rekening houden met de Europese staatssteunregelgeving.

Implementatie in Nederland

De richtlijn is omgezet door een wijziging in de Wet milieubeheer, de Wet op economische delicten en de Electriciteitswet. Ook de Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen en de Biobrandstoffenrichtlijn zijn omgezet in nationale wetgeving.