Water

Decentrale overheden hebben diverse taken om de kwaliteit van water te bewaken en burgers te beschermen tegen overstromingsrisico’s. De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ speelt een grote rol in het huidige en toekomstige Europese waterbeheer.

Drinkwater

Er is Europees beleid en regelgeving op het gebied van drinkwater. Decentrale overheden die (mede) eigenaar of aandeelhouder zijn van drinkwaterleidingbedrijven krijgen hiermee te maken.

Kwaliteit zwemwater Nederland

In mei 2015 heeft de Europese Commissie de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2014 in de EU gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. In Nederland voldoet 4,9 % van de onderzochte locaties niet aan de vereisten uit de richtlijn.

Grondwaterverontreiniging

Verder gelden voor alle gemeenten, provincies en waterschappen Europese regels om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen.

Stedelijk afvalwater

Ook is er Europese regelgeving op het gebied van stedelijk afvalwater. Hiermee hebben vooral (grote) gemeenten en waterschappen mee van doen.

Zwemwater

Daarnaast hebben decentrale overheden een rol in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Decentrale overheden wijzen zwemwateren aan en deze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Bescherming tegen overstromingsrisico’s

Tot slot spelen decentrale overheden een rol bij de bescherming tegen overstromingsrisico’s. Het opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen en het verstrekken van informatie over overstromingsrisico’s aan burgers en bedrijven zijn voorbeelden daarvan.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Water

Evaluatie Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater wordt geëvalueerd en in de toekomst mogelijk wordt herzien. Stakeholders, dus ook decentrale overheden als waterschappen, gemeenten en provincies, kunnen tot 19 oktober input geven aan de Commissie  via een online consultatie. De uitkomsten van deze consultatie worden door de Commissie ook meegenomen in de momenteel lopende evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en Prioritaire Stoffenrichtlijn. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, en waterschappen voor de zuiveringsvereisten, zijn deze richtlijn en consultatie voor beide soort partijen van belang. Lees het volledige bericht

Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar meer mest gebruiken

Naar verwachting krijgt Nederland wederom een derogatie van de Nitraatrichtlijn. Het Nitraatcomité (dat de Europese Commissie adviseert) heeft op 4 april 2018 een positief advies gegeven om een derogatie te verlenen voor een periode van twee jaar. Deze periode wijkt af van de reguliere periode van vier jaar, omdat in Nederland mogelijk mestfraude plaatsvindt. Nederland zal daarom een versterkte handhavingsstrategie van de Nitraatrichtlijn op moeten stellen. Het zal nog ongeveer zes weken duren totdat de Europese Commissie de definitieve derogatie zal afgeven.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie evalueert Kaderrichtlijn Water

Begin 2018 zal de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water van start gaan. Deze evaluatie maakt deel uit van een fitness uit het REFIT programma van de Europese Commissie. In REFIT worden sets van Europese regelgeving gelijktijdig geëvalueerd. Dit betekent dat ook de dochterrichtlijnen van de Kaderrichtlijn water worden onderworpen aan een evaluatie.

Lees het volledige bericht

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert Stedelijke Wateratlas

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie voor het eerst de Stedelijke Wateratlas gepubliceerd. Deze atlas toont hoe verschillende manieren van waterbeheer, en factoren zoals afvalmanagement, klimaatverandering en zelfs voedselvoorkeuren, invloed hebben op de lange termijn duurzaamheid van watergebruik in Europese steden. Amsterdam scoort het hoogste cijfer in de Blue City Index.

Lees het volledige bericht

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie laat Europese steden meepraten over Water Agenda 2030

Het Directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie is op zoek naar Europese steden en andere lokale autoriteiten om deel te nemen aan een kerngroep voor de Urban Water Agenda 2030 (UWA2030). Steden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de UWA2030 kerngroep melden zich aan voor 7 april 2017 door te mailen naar barbara.anton@iclei.org.

Lees het volledige bericht

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Lees het volledige bericht

Nederlandse lucht- en waterkwaliteit niet in lijn met EU-milieuregels

Op maandag 6 februari 2017 presenteerde de Europese Commissie een eerste evaluatierapport over de uitvoering van Europees milieubeleid. De belangrijkste uitdaging voor Nederland is het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit. Complimenten zijn er voor de Nederlandse ‘green deals’, deze worden beschouwd als een goed praktijkvoorbeeld binnen de EU.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Water

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

X