Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater, dat al dan niet vermengd is met industrieel afvalwater en/of afvloeiend hemelwater. Voor decentrale overheden is Europese regelgeving op dit gebied van belang. Gemeenten en waterschappen die verantwoordelijk zijn voor het afvoeren en zuiveren van stedelijk afvalwater via het riool, krijgen te maken Europese regelgeving op dit gebied. Voor de Richtlijn stedelijk afvalwater is belangrijk.

Richtlijn stedelijk afvalwater

De Richtlijn stedelijk afvalwater (91/271) moet het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Meer informatie over de richtlijn leest u onder wet- en regelgeving.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Stedelijk afvalwater

Nederlandse lucht- en waterkwaliteit niet in lijn met EU-milieuregels

Op maandag 6 februari 2017 presenteerde de Europese Commissie een eerste evaluatierapport over de uitvoering van Europees milieubeleid. De belangrijkste uitdaging voor Nederland is het verbeteren van de water- en luchtkwaliteit. Complimenten zijn er voor de Nederlandse ‘green deals’, deze worden beschouwd als een goed praktijkvoorbeeld binnen de EU.

Lees het volledige bericht

Lozingsregels, Omgevingswet en de EU

Vanaf 2020 ontstaat er meer beleidsruimte voor de decentrale overheden rond lozing. De nieuwe Omgevingswet stelt dat er zelf kaders vastgesteld mogen worden met betrekking tot lozing in het riool, het oppervlakte water en in de bodem. Deze beleidsruimte mag echter niet zorgen voor willekeur, stellen de UvW, Vewin, IPO en VNG. Daarnaast vinden veel van de regels omtrent afvalwater en lozing hun oorsprong in Europese wet- en regelgeving.

Lees het volledige bericht

Nederlands standpunt EU-pakket circulaire economie bekendgemaakt

Afgelopen week werd het Nederlandse standpunt met betrekking tot circulaire economie bekend gemaakt door middel van het publiceren van een BNC-fiche. Naast de ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie, is dit onderwerp ook één van de prioriteiten van staatssecretaris Dijksma tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Fiscale vrijstelling voor zuiveringsslib in beginsel geoorloofd

Er lijkt geen sprake van staatssteun te zijn wanneer zuiveringsslib wordt vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Dit is althans het voorlopige oordeel van de Europese Commissie. Met name voor waterschappen is deze vrijstelling relevant, omdat dit van invloed is op hun financiën.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Stedelijk afvalwater

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Is de verplichte scheiding van zorgtaken voor afval- en regenwater strijdig met de Europese richtlijn?

Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater kan daar onderdeel van zijn.

Bekijk het antwoord

Publicaties Stedelijk afvalwater

Wet- en regelgeving Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater

Richtlijn stedelijk afvalwater

Het doel van de Richtlijn Stedelijk afvalwater is het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van stedelijk afvalwater. De richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Ook staan er voorschriften in de richtlijn voor de afvoer van zuiveringsslib.

Implementatie in Nederland

De Richtlijn stedelijk afvalwater is in Nederland geïmplementeerd in de:

– Waterwet, waarin directe lozingen zijn ondergebracht;
– Wet milieubeheer, waarin indirecte lozingen (in riolering, hemelwaterriolen en andere gemeentelijke voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater) zijn ondergebracht.

Knelpunten

De eisen voor stikstofconcentraties in afvalwater zijn in Nederland moeilijk te realiseren. Dit heeft geologische oorzaken, maar ook de intensieve landbouw speelt een rol. Een eventuele oplossing hiervoor ligt op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld van bemesting en de uitstoot van auto’s).

X