Integratie en inburgering

Volgens de EU moet de huidige vluchtelingencrisis door alle lidstaten gezamenlijk aangepakt worden. Integratie en inburgering van vluchtelingen en asielzoekers spelen hierbij een belangrijke rol. Vanuit de Europese instellingen zijn enkele initiatieven in het leven geroepen om de integratie van de vluchtelingen te stroomlijnen en deze zo effectief mogelijk uit te voeren. Een voorbeeld van een initiatief is het Partnerschap over de integratie van asielzoekers en vluchtelingen onder de Urban Agenda for the EU (UAEU). Dit Partnerschap heeft een actieplan voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen gecreëerd en geïmplementeerd. Een aantal doelen van dit actieplan zijn:

  • Het verbeteren van de bescherming van minderjarigen zonder begeleiding;
  • Het ondersteunen van investeringen met betrekking tot de inclusie van migranten;
  • Het verbeteren van de toegang van lokale overheden tot EU migratiefondsen ;
  • Het versterken van de stem van migranten in het maken van Europees en stedelijk migratiebeleid;
  • Het assisteren van lokale autoriteiten bij het aanpakken van school-segregatie van kinderen met een migratieachtergrond.

Sociale inclusie

Sociale inclusie speelt een belangrijke rol bij de integratie van vluchtelingen. Integratie wordt namelijk beschouwd als een lange-termijndoelstelling om vluchtelingen adequaat te kunnen opvangen. De Europese Commissie heeft in 2015 een factsheet gepresenteerd, waarin aandacht wordt besteed aan de integratie van vluchtelingen. De Commissie heeft meerdere instrumenten in het leven geroepen om de integratie van vluchtelingen financieel te ondersteunen.

In 2016 heeft de Commissie een actieplan en factsheet gepresenteerd voor de integratie van migranten. De focus ligt in dit actieplan op de verbetering van onderwijs, arbeidskansen, basisvoorzieningen en inclusie voor migranten. Het plan bevat concrete acties die de Commissie en lidstaten moeten ondernemen om uitdagingen waar migranten mee geconfronteerd worden te verminderen. Welke van deze acties zijn uitgevoerd en welke manieren van financiering zijn ingezet, heeft de Commissie in dit overzicht opgenomen.

Voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie een nieuw actieplan en factsheet opgesteld. Dit actieplan ziet op de integratie en inclusie van zowel migranten, als EU-burgers met een migratieachtergrond. In het plan staan verschillende acties uitgewerkt, met name op het gebied van:

  • Inclusief onderwijs;
  • Betere arbeidskansen en erkenning van vaardigheden;
  • Betere toegang tot gezondheidsdiensten;
  • Toegang tot geschikte en betaalbare woningen;
  • Verbetering van digitale overheidsdiensten en beschikbaarheid van overheidsdata voor integratie.

Fondsen met betrekking tot sociale inclusie

Er zijn diverse fondsen opgezet om te kunnen voldoen aan de lange termijn beleidsdoelstellingen omtrent de integratie van vluchtelingen. Zo worden er via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) middelen beschikbaar gesteld om vluchtelingen te kunnen voorzien van de basisbehoeftes en sociale-inclusieprojecten. Daarnaast is er een Europees fonds in het leven geroepen om projecten te ondersteunen die de integratie van vluchtelingen bevorderen, het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF). Ook decentrale overheden worden aangemerkt als potentiële begunstigden voor deze fondsen.

Inburgering verantwoordelijkheid van gemeenten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een voorstel gedaan om gemeenten meer regie en verantwoordelijkheid te geven voor de inburgering van asielzoekers. In het huidige systeem zijn asielzoekers verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Het is de bedoeling dat zij geld lenen bij DUO, hiervan een inburgeringscursus betalen en vervolgens een inburgeringsexamen doen. Dit systeem blijkt niet goed te werken omdat het te ingewikkeld is en er veel profiteurs op de markt van inburgeringscursussen zijn. Daarom is er voorgesteld om meer verantwoordelijkheid bij gemeenten te leggen als onderdeel van het sociaal domein. Het leenstelsel zal worden afgeschaft en de gemeenten kunnen inburgeringstrajecten inkopen. Hierbij zullen dus de Europese aanbestedingsregels  nageleefd moeten worden.

De nieuwe wetgeving moet ook voorzien in de aanpak van frauduleuze taalscholen. De nieuwe wet beoogt aanbieders op basis van aangescherpte criteria te laten certificeren door de stichting Blik op Werk.

De oorspronkelijke verwachting was dat het nieuwe systeem medio 2020 inwerking zou treden, maar in februari 2019 werd bekend dat de ontwikkeling van de nieuwe wet vertraging oploopt doordat er eerst aanpalende wetgeving gewijzigd moet worden. Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel na de zomer van 2019 naar de Raad van State te sturen en daarna naar de Tweede Kamer. De wet moest 1 juli 2021 ingaan, maar dit is uitgesteld tot 1 januari 2022. Tot die tijd beoogt het kabinet 20 miljoen euro per jaar vrij te maken om gemeenten alvast te ondersteunen bij het oppakken van hun nieuwe regierol en inburgeraars aan een goede taalcursus te helpen.

Data-gedreven integratie

Om succesvol integratiebeleid te ontwikkelen is het belangrijk om te kijken naar data over migratie en integratie, en de effecten van reeds gevoerd beleid. Volgens het Partnerschap Inclusie van Migranten en Vluchtelingen van de EU Urban Agenda komen knelpunten in het integratiebeleid vaak voort uit een gebrek aan toegang tot (statistische) informatie over migratie en integratieprojecten.

Het is daarom belangrijk dat de hoeveelheid data met betrekking tot integratie wordt gemaximaliseerd, dat decentrale overheden hier toegang toe krijgen en dat overheden onderling met elkaar communiceren over zowel deze data als het te voeren integratiebeleid. Het Partnerschap heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan hoe lokale autoriteiten gebruik kunnen maken van data voor hun integratiebeleid.

Jurisprudentie Integratie en inburgering

Integratie en inburgering jurisprudentie

Arrest Chakroun

In maart 2010 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Chakroun (C-578/08). Het Hof stelt dat de Nederlandse inkomensnorm voor gezinshereniging (120% van het minimumloon) in strijd was met de Europese richtlijn inzake het recht op gezinshereniging.

Het is voldoende als het gezin beschikt over stabiele en regelmatige inkomsten om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Daarnaast bepaalt het Hof dat het onderscheid tussen gezinsherenigers en gezinsvormers niet toelaatbaar is.

De inkomenseis in Nederland is aangepast naar 100 % van het wettelijk minimumloon. De leeftijdsgrens is voor beide categorieën verhoogd van 18 naar 21 jaar.

Gezinsmigratie

In het arrest Ruiz Zambrano (C-34/09) oordeelde het Hof dat ouders die zelf geen EU burger zijn, maar wel een minderjarig kind of kinderen hebben die het EU burgerschap bezitten, verblijfsrecht hebben als anders de minderjarige wordt gedwongen de EU met hen te moeten verlaten.

Nieuws Integratie en inburgering

Onafhankelijk onderzoek naar kosten nieuw inburgeringsstelsel

Er zijn veel zorgen bij gemeenten omtrent de nieuwe Wet inburgering. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel zullen zijn. De overeenstemming tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor een onderzoek naar deze kosten wordt dan ook gezien als een belangrijke stap in het proces naar deze nieuwe wetgeving. Lees het volledige bericht

Gemeenten hoeven minder vergunninghouders te huisvesten

Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half jaar. De taakstelling is lager uitgevallen doordat er minder verblijfsvergunningen worden afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Lees het volledige bericht

Grotere rol voor gemeenten bij inburgering loopt vertraging op

De nieuwe inburgeringswet die gemeenten meer regie moet geven over het uitvoeren van de inburgering van migranten loopt een half jaar vertraging op. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat deze het definitieve wetsvoorstel pas begin 2020 kan verwachten. Dit betekent dat de nieuwe wet niet per 1 januari 2020 in kan gaan. Tot die tijd blijven migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.

Lees het volledige bericht

Meer regie over inburgering voor gemeenten

Vorige week (2 juli 2018) presenteerde minister Koolmees (SZW) zijn voorstel voor verbeteringen van het inburgeringsstelsel aan de Tweede Kamer. Momenteel ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de asielzoekers zelf. Koolmees stelt echter dat er meer begeleiding van gemeenten moet komen. Volgens hem zorgt het huidige inburgeringsstelsel namelijk niet voor een optimale integratie in de Nederlandse samenleving.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Integratie en inburgering

Kan een gemeente arbeidsmigranten die (tijdelijk) gehuisvest zijn in de gemeente verplichten om arbeid in de gemeente te verrichten?

Onze gemeente wil aan de huisvestigingsvergunning van arbeidsmigranten uit de Europese Unie in de gemeente de eis koppelen dat deze arbeidsmigranten in de gemeente werkzaam moeten zijn. Mag onze gemeente dit doen of is een dergelijke verplichting in strijd met de Europese regels van vrij verkeer?

Bekijk het antwoord

Moet onze gemeente de Europese interne marktregels toepassen bij initiatieven voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen?

Onze gemeente vangt vluchtelingen op en werkt hard aan beleid op het gebied van de opvang en integratie van vluchtelingen. Zijn er Europese initiatieven die ons op weg kunnen helpen? En moeten wij rekening houden met Europese regels over aanbesteden en staatssteun bij de uitvoering van ons beleid?

Bekijk het antwoord