Opvang en huisvesting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hierbij werken zij samen met gemeenten, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een gemeente wordt geopend. Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning verkrijgt, wordt hij daarmee statushouder. Gemeenten dienen dan te zorgen voor passende huisvesting voor statushouders.

Gemeentes en Woningcorporaties 

De voorwaarden voor de huisvesting van statushouders worden met name geregeld in het nationale recht. Op grond van de Huisvestingswet is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting (art. 28). Afhankelijk van de grootte van een gemeente, worden statushouders door het Rijk toegewezen aan een gemeente (de taakstelling).

In veel gevallen zorgen woningcorporaties voor de daadwerkelijke huisvesting. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het bewoonbaar maken van bestaande gebouwen of het realiseren van nieuwe woningen voor statushouders. Gemeenten en woningcorporaties maken elk jaar afspraken over de te leveren prestaties van de woningcorporaties, waaronder het huisvesten van statushouders. Dit gebeurt op basis van de Woningwet.

Aanbesteden en huisvesting

Een ander aspect bij de huisvesting van statushouders is de mogelijke toepassing van het aanbestedingsrecht. De Europese Commissie heeft hierover een mededeling uitgebracht. Het gaat hierbij met name om de opdracht van gemeenten om nieuwe woningen voor statushouders te bouwen of omvangrijke aanpassingen aan bestaande gebouwen te doen. De aanbestedingsregels zijn in beginsel niet van toepassing op het huren van bestaande gebouwen (art. 10 sub a richtlijn 2014/24). Meer informatie hierover vindt u op de pagina Migratie en aanbesteden.

STAATSSTEUN EN HUISVESTING

Daarnaast kunnen de staatssteunregels een mogelijke rol spelen bij de huisvesting van vluchtelingen, bijvoorbeeld wanneer de gemeente een lening wil verschaffen aan een woningcorporatie of een pand beschikbaar wil stellen voor huisvesting. Meer informatie vindt u op de pagina Migratie en staatssteun.

PARTNERSCHAP INCLUSIE VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

Onder de Urban Agenda for the EU, is er een partnerschap opgericht voor de inclusie van migranten en vluchtelingen. Huisvesting is hierin een van de belangrijke thema’s.

Nieuws Opvang en huisvesting

Gemeenten hoeven minder vergunninghouders te huisvesten

Gemeenten hoeven dit jaar minder vergunninghouders te huisvesten dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat heeft staatssecretaris van Asiel, Mark Harbers, besloten. De taakstelling komt uit op 6.000 gevallen per half jaar. De taakstelling is lager uitgevallen doordat er minder verblijfsvergunningen worden afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Opvang en huisvesting

Moet onze gemeente diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de huidige asielcrisis in Europa en in Nederland worden momenteel onder de EU-lidstaten een groot aantal vluchtelingen verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben ook een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Onze gemeente wil graag meer opvang voor vluchtelingen aanbieden. Moet onze gemeente diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen Europees aanbesteden?

Bekijk het antwoord