Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Milieu

De Europese Unie heeft als doel om het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren. Ook de duurzame ontwikkeling moet bevorderd worden en er moet zuiniger met energie omgegaan worden. Vanuit de EU is dan ook diverse wet- en regelgeving, maar ook beleid, opgesteld. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van vogels (Vogel- en habitatrichtlijn), luchtverontreiniging of energie. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving die op dit gebied van belang is voor decentrale overheden.

Bevoegdheid EU

Op basis van art. 190, 191 en 192 VWEU kan de EU optreden op alle terreinen waar milieubeschadiging voorkomt. Hierdoor is de Europese milieuregelgeving inmiddels omvangrijk en ingrijpend. De bevoegdheid van de EU wordt begrensd door het subsidiariteitsbeginsel en het vereiste van unanieme steun van de lidstaten voor gemeenschappelijke actie op sommige beleidsterreinen.

Wet- en regelgeving

De EU voert milieubeleid voornamelijk door het vaststellen van richtlijnen. Deze worden geïmplementeerd in nationale wetgeving en vervolgens ingebed in nationale, lokale en regionale besluitvorming. Zo krijgen gemeenten, provincies en waterschappen in de praktijk te maken met het Europees milieubeleid.

De EU 2020-strategie

De EU heeft in 2010 de lange termijn strategie (EU2020-strategie) voor de periode 2010 tot 2020 gepresenteerd. Deze is gericht op duurzame ontwikkeling van werkgelegenheid, economie en het milieu. Wat betreft milieu zijn de volgende 20/20/20-doelstellingen vastgesteld:

  • de uitstoot van broeikasgassen moet 20% lager zijn ten opzichte van 1990;
  • de energie-efficiëntie moet 20% hoger zijn;
  • 20% van de energie moet duurzaam worden opgewekt.

Deze doelen zijn vertaald in doelen per lidstaat, om zo in hun verschillende capaciteiten de doelen te halen. Onder energie leest u hier meer over. Inmiddels zijn er ook doelen voor het jaar 2030 en het jaar 2050 opgesteld.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een doelstelling van de EU die vastgelegd is in onder andere art. 3 VWEU. Deze doelstelling geeft richting aan alle beleidsmaatregelen en activiteiten van decentrale overheden. Om deze Europese duurzaamheidsambities waar te maken, moeten decentrale overheden duurzaamheidsoverwegingen integreren in verschillende beleidsterreinen.

Werkprogramma Europese Commissie

De prioriteiten van de Europese Commissie voor 2017 staan in het werkprogramma. Een van de doelstellingen voor 2017 is het circulaire economie pakket. Daarnaast is de implementatie van het Paris Agreement een prioriteit, evenals het winterpakket Energie. Meer over de prioriteiten voor 2017 leest u in dit nieuwsbericht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Milieu

Einduitspraak: PAS niet verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) haar langverwachte einduitspraak in de PAS-zaak. Hoewel het Europese Hof eerder oordeelde dat vergunningverlening op basis van een programma niet per definitie in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, stelde de Afdeling dat een programma zoals het PAS zich moeilijk laat verenigen met dit artikel.

Lees het volledige bericht

Europese lokale en regionale overheden stellen prioriteiten vast voor milieu, energie en klimaat in 2019

De commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft haar werkprogramma voor 2019 vastgesteld. Bovenaan de agenda staan milieu- en biodiversiteitsbescherming, de transitie van Europa naar schone energie, energiearmoede, klimaatverandering en de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Lees het volledige bericht

Europees Hof van Justitie: PAS alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 17 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie (Hof) meerdere prejudiciële vragen gesteld over of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet aan de Habitatrichtlijn. Vandaag, op 7 november 2018, heeft het Hof deze vragen beantwoord. Volgens het Hof voldoet het PAS alleen aan de Habitatrichtlijn onder strenge voorwaarden.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert actieplan voor monitoring milieu

Op 9 juni 2017 publiceerde de Europese Commissie acties voor het stroomlijnen van monitorings- en rapportageverplichtingen op het gebied van milieubeleid. De acties moeten verzekeren dat EU milieuregelgeving de gewenste effecten oplevert. Doel is om het Europees publiek beter te informeren over prestaties en de rapportagelast voor nationale administraties en bedrijven te vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Nederlandse rechters stellen minder prejudiciële vragen

In 2016 heeft het Hof van Justitie (Hof) zich over 57 prejudiciële uitspraken uitgesproken waar (ook) Nederland inbreng heeft geleverd. Dit zijn zaken over onderwerpen als aanbestedingen en staatssteun. Uitspraken van het Hof dragen bij aan de rechtsontwikkeling van de Europese Unie en zijn dus ook van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid.

Lees het volledige bericht

Betere balans tussen milieu- en landbouwbeleid: tijd voor oplossingen

Bedrijven, overheden en burgers die zich inzetten voor duurzame agricultuur en betere bescherming van het milieu moeten verder gaan dan enkel beloften. Het is tijd voor actie en concrete oplossingen. Dit was de centrale boodschap tijdens het 10e forum voor de toekomst van agricultuur (FFA2017) in Brussel. Voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan noemde het nastreven van duurzaamheid in zijn openingsspeech een grote verantwoordelijkheid, “gedurfd leiderschap in elke sector is onmisbaar.”

Lees het volledige bericht

Oproep decentrale overheden: meer investeren in duurzaamheid

De decentrale overheden slaan de handen ineen om de transitie naar een energieneutraal en klimaatbestending Nederland te versnellen. Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren een gezamenlijke investeringsagenda waarin het nieuwe kabinet wordt opgeroepen mee te investeren in duurzaamheid. In de agenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ wordt tevens gevraagd knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden zo’n aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Lees het volledige bericht