Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Milieu

De Europese Unie heeft als doel om het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren. Ook de duurzame ontwikkeling moet bevorderd worden en er moet zuiniger met energie omgegaan worden. Vanuit de EU is dan ook diverse wet- en regelgeving, maar ook beleid, opgesteld. Bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van vogels (Vogel- en habitatrichtlijn), luchtverontreiniging of energie. In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving die op dit gebied van belang is voor decentrale overheden.

Bevoegdheid EU

Op basis van art. 190, 191 en 192 VWEU kan de EU optreden op alle terreinen waar milieubeschadiging voorkomt. Hierdoor is de Europese milieuregelgeving inmiddels omvangrijk en ingrijpend. De bevoegdheid van de EU wordt begrensd door het subsidiariteitsbeginsel en het vereiste van unanieme steun van de lidstaten voor gemeenschappelijke actie op sommige beleidsterreinen.

Wet- en regelgeving

De EU voert milieubeleid voornamelijk door het vaststellen van richtlijnen. Deze worden geïmplementeerd in nationale wetgeving en vervolgens ingebed in nationale, lokale en regionale besluitvorming. Zo krijgen gemeenten, provincies en waterschappen in de praktijk te maken met het Europees milieubeleid.

De EU 2020-strategie

De EU heeft in 2010 de lange termijn strategie (EU2020-strategie) voor de periode 2010 tot 2020 gepresenteerd. Deze is gericht op duurzame ontwikkeling van werkgelegenheid, economie en het milieu. Wat betreft milieu zijn de volgende 20/20/20-doelstellingen vastgesteld:

  • de uitstoot van broeikasgassen moet 20% lager zijn ten opzichte van 1990;
  • de energie-efficiëntie moet 20% hoger zijn;
  • 20% van de energie moet duurzaam worden opgewekt.

Deze doelen zijn vertaald in doelen per lidstaat, om zo in hun verschillende capaciteiten de doelen te halen. Onder energie leest u hier meer over. Inmiddels zijn er ook doelen voor het jaar 2030 en het jaar 2050 opgesteld.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een doelstelling van de EU die vastgelegd is in onder andere art. 3 VWEU. Deze doelstelling geeft richting aan alle beleidsmaatregelen en activiteiten van decentrale overheden. Om deze Europese duurzaamheidsambities waar te maken, moeten decentrale overheden duurzaamheidsoverwegingen integreren in verschillende beleidsterreinen.

Werkprogramma Europese Commissie

De prioriteiten van de Europese Commissie voor 2017 staan in het werkprogramma. Een van de doelstellingen voor 2017 is het circulaire economie pakket. Daarnaast is de implementatie van het Paris Agreement een prioriteit, evenals het winterpakket Energie. Meer over de prioriteiten voor 2017 leest u in dit nieuwsbericht.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Milieu

Wanneer toegang tot milieudocumenten?

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ in de zin van richtlijn 2003/4 en verordening 1367/2006? Tot welke milieu-documenten moet een persoon toegang krijgen wanneer zij dit verzoekt op grond van deze Europese wet- en regelgeving?

Lees het volledige bericht

Update van de Milieuverkenner afgerond

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U heeft hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. De Milieuverkenner is weer up-to-date!
Lees het volledige bericht

Milieuverkenner weer up-to-date!

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U heeft hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. Onlangs is de winterupdate van de MiliEUverkenner afgerond.
Lees het volledige bericht

Bio-economie in EU bundelt krachten

In de bio-economie in Europa verdienen meer dan 20 miljoen mensen hun brood. Jaarlijks  wordt zo’n 2 biljoen euro omgezet. Dat kan nog veel beter, vindt de sector. Industrie, bosbouw, agrariërs en onderzoekers hebben nu de krachten gebundeld in EBA, de European Bioeconomy Alliance.
Lees het volledige bericht

Nijmegen voorgedragen als Groene Hoofdstad van Europa 2016

De Europese Commissie kondigde op donderdag 3 april aan dat Nijmegen samen met Essen (Duitsland), Ljubljana (Slovenië), Oslo (Noorwegen) en Umeå (Zweden) zijn verkozen tot de vijf finalisten in de strijd om de titel Groene Hoofdstad van Europa 2016. De titel wordt elk jaar toegekend aan één Europese stad, om die te bekronen voor prestaties op het gebied van ecologische duurzaamheid.

Lees het volledige bericht

Update MiliEUverkenner nu online

Snel actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie vinden over Nederlandse en Europese milieuregelgeving? Dat kan met de MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal. U hebt hiermee direct toegang tot de belangrijkste ontwikkelingen van Europese milieuregelgeving in Brussel en Nederland. Onlangs is de zomerupdate van de MiliEUverkenner afgerond.

Lees het volledige bericht