Afval

Er wordt een heleboel afval geproduceerd in Nederland en in de EU. In totaal wordt er 6 ton afval per persoon per jaar geproduceerd. Een heleboel materialen, zoals glas, hout, papier en plastic gaat verloren. Een doel van de EU is om de hoeveelheid afval te verminderen, maar ook om meer te recyclen en hergebruiken. Decentrale overheden spelen een belangrijke rol in afvalbeheer en in het hergebruiken van grondstoffen. De kaderrichtlijn afvalstoffen vormt de basis van de EU-wetgeving op het gebied van afvalstoffen.

Uitgangspunten beheer afval

In lijn met het 7e milieuactieprogramma (MAP) heeft de Commissie de volgende prioriteiten voor afvalbeleid gesteld:

  • Het verminderen van de hoeveelheid gegenereerd afval;
  • Het maximaliseren van recycling en hergebruik;
  • Het beperken van verbranding tot niet-recyclebare materialen
  • De volledige implementatie van de doelstellingen inzake afvalbeleid in alle lidstaten te waarborgen

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Eind 2008 is de Kaderrichtlijn Afvalstoffen gepubliceerd en later in Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. In deze richtlijn is meer dan voorheen vastgelegd over de recycling, terugwinning en inzameling van afvalstoffen. De Nederlandse afvalregelgeving is vastgelegd in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Veel onderwerpen worden verder uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur, provinciale milieuverordeningen of gemeentelijke afvalstoffenverordeningen. De Richtlijn is in 2018 herzien. De herziening heeft ook implicaties voor decentrale overheden.

Wijzigingsvoorstellen afvalstoffen voor circulaire economie

Vanuit de EU is er veel aandacht voor het verminderen en beheren van afvalstoffen. Er zijn dan ook een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan in het kader van het EU-actieplan voor de circulaire economie ‘maak de cirkel rond’. Het betreft hier een zestal richtlijnen omtrent afval(beheer):

  1. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (ook wel kaderrichtlijn Afvalstoffen genoemd);
  2. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen;
  3. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval;
  4. Voorstel voor een Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Vanuit de Commissie wordt erop ingezet dat in 2030 moet 65% van al het huishoudelijke afval en 75% van het verpakkingsmateriaal in de Europese Unie gerecycled worden. Verder wil de Europese Commissie dat in 2030 nog hooguit 10% van het stedelijk afval in de Europese Unie op stortplaatsen belandt. Daarnaast moet het wetgevingskader inzake bijproducten en “einde-afvalfase” worden geharmoniseerd en vereenvoudigd.

Gemeenten, provincies

Binnen de kaders van het landelijk beleid kunnen gemeenten een eigen beleid voor afvalpreventie en -scheiding ontwikkelen. De belangrijkste milieutaken van provincies zijn het maken van milieubeleid, het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht.

Specifieke Afvalgebieden

Er gelden op specifieke afvalgebieden Europese regels voor decentrale overheden. Dit geldt onder meer bij elektrische apparaten, het aanleggen, bouwen of in gebruik hebben van afvalvoorzieningen, het beheer van biologisch afval en de opslag van radioactief afval. U kunt hier meer op de subpagina’s over lezen.


Nieuws Afval

Comité van de Regio’s vraagt om input voor Actieplan Circulaire Economie

De ENVE-commissie van het Comité van de Regio’s (CoR) heeft een online consultatie gepubliceerd voor het Actieplan voor de Circulaire Economie. Met deze consultatie kunnen lokale en regionale overheden en belanghebbende organisaties commentaar en suggesties op het Actieplan leveren. De bijdragen zullen door de rapporteur van het CoR, Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van provincie Drenthe, en deskundige Ingrid Zeegse worden meegenomen bij het opstellen van het uiteindelijke ontwerpdocument.

Lees het volledige bericht

Uitdagingen en kansen bij circulair bouwen

Bouw- en sloopafval is de grootste afvalstroom in de EU. Deze afvalstroom is dan ook niet voor niets aangemerkt als prioritair in het nieuwe Circulaire Economie Actieplan van de Europese Commissie. Het Europees Milieu Agentschap heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de uitdagingen en kansen die bouw- en sloopafval bieden op weg naar een circulaire economie.

Lees het volledige bericht

Ministerie vraagt om input voor implementatie afvalrichtlijn

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een consultatie opgesteld waarin belanghebbenden kunnen meedenken over de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze werd vorig jaar gewijzigd. Het Ministerie bereidt nu een wet voor om de gewijzigde richtlijn te implementeren. Betrokkenen kunnen tot 19 maart reageren op het ontwerpvoorstel voor de implementatiewet.

Lees het volledige bericht

Denk mee over de Omgevingsregeling

Er loopt momenteel een consultatie over de Omgevingsregeling. Hier kunt u nog tot en met 8 maart aan bijdragen. In de Omgevingsregeling zijn de regels voor de toepassing van de Omgevingswet en het gebruik van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) gebundeld. De regeling is van invloed op burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Daarom worden zij gevraagd via de consultatie te reageren op de verschillende onderdelen van de regeling.

Lees het volledige bericht

Verbeterpunten voor afvalverwerking door decentrale overheden

Begin oktober heeft Eunomia, een adviesbureau met een focus op duurzaamheid, een rapport gepubliceerd waarin de voortgang van de implementatie van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt beoordeeld. Hierbij heeft Eunomia zowel naar nationaal, lokaal als individueel niveau gekeken. Het is voor decentrale overheden interessant om te weten waar de problematiek ligt op het gebied van afvalverwerking en hoe zij de toepassing van deze richtlijn kunnen verbeteren.
Lees het volledige bericht

Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie. Lees het volledige bericht

Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan

Het Europees Parlement heeft op 18 april 2018 een aantal wetgevingsinstrumenten (het afvalpakket) inzake circulaire economie en afval aangenomen. Dit zal onder andere leiden tot betere harmonisatie van afvalwetgeving en nieuwe recyclingdoelstellingen. Daarnaast zal het zorgen voor eerlijkere vergelijkingen tussen nationale statistieken van lidstaten over afvalverwerking.

Lees het volledige bericht

De richtlijn hernieuwbare energie: energie uit afval

Op 17 januari 2018 heeft het Europees Parlement gestemd over het voorstel voor een nieuwe richtlijn hernieuwbare energie. Het Parlement stelt hierin onder andere voor dat steunmaatregelen voor energie uit gemengd afval worden stopgezet. Verder beoogt het Parlement dat de afvalhiërarchie wordt gerespecteerd bij de productie van energie uit afval.

Lees het volledige bericht

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over het resultaat. Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Dit akkoord heeft mogelijk dan ook veel impact op de decentrale praktijk.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Afval

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

Bekijk het antwoord