Kernafval

Voor provincies en gemeenten is de opslag van radioactief afval in de bodem en de bijkomende veiligheidsaspecten een belangrijk onderwerp. Ingevolge de richtlijn voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval (2011/70/Euratom) moeten lidstaten nationaal programma te ontwikkelen voor het beheer hiervan.

Radioactief afval

Ingevolge art. 3 lid 7 van de richtlijn is radioactief afval: ‘radioactief materiaal in gasvormige, vloeibare of vaste staat waarvoor de lidstaat of een natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens beslissing door de lidstaat is aanvaard, geen verder gebruik meer voorziet of overweegt, en dat door een bevoegde regelgevende autoriteit onder het wet- en regelgevende kader van de lidstaat als radioactief afval wordt beschouwd’.

Nationaal programma

Op 24 juni 2016 is het nationaal programma radioactief afval door de minister van Infrastructuur en Milieu aan het Parlement en de Commissie aangeboden.  De Commissie heeft nog enkele vragen gesteld, die eind juni beantwoord zijn.

Actieve rol voor decentrale overheden

In het nationaal programma radioactief afval staat dat een besluit over het beheer van radioactief afval alleen genomen kan worden als de samenleving hier gezamenlijk naar kijkt, ieder zijn of haar rol vervult en men vertrouwen in elkaar heeft om zo uiteindelijk de juiste beslissing over het lange termijn beheer van radioactief afval te nemen. Er wordt gesteld dat ‘ook overheden als gemeenten en provincies, overheidsorganisaties als waterschappen en maatschappelijke organisaties dienen mee te kunnen participeren.’


Nieuws Kernafval

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Kernafval

Publicaties Kernafval

Wet- en regelgeving Kernafval

Kernafval

Richtlijn Radioactief afval

De Richtlijn Radioactief afval stelt een Europees kader vast voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. De richtlijn is op 22 augustus 2011 in werking getreden. Lidstaten hebben tot 23 augustus 2013 om de richtlijn in nationale wetgeving te implementeren. De lidstaten hebben tot 23 augustus 2015 tijd om een nationaal programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval in te dienen bij de Commissie.

In dossier 7.1 van de MiliEUverkenner leest u dat de richtlijn een herziening is van een voorstel uit 2003 en 2004. Dit voorstel heeft het toen niet gehaald, omdat het een verplichting tot de geologische berging van radioactief afval inhield, in combinatie met een zeer strak tijdschema. Dit voorstel is teruggebracht tot een Richtlijn Veiligheid kerncentrales.

Uitgangspunten richtlijn

De richtlijn afval bevat de volgende uitgangspunten:

– (Lange termijn) opslag van radioactief afval is een tussenoplossing, geen alternatief voor berging;
– Diepe geologische berging is de veiligste en meest duurzame optie als eindpunt in het management van hoog radioactief afval en afgewerkte splijtstofstaven;
– Er moet gewerkt worden aan de implementatie van eindberging;
– Lidstaten zijn eindverantwoordelijk voor het management van radioactief afval en afgewerkte splijtstaven, zij moeten hiervoor ook een nationaal programma opstellen;
– In het nationaal programma staan plannen en technische oplossingen vanaf het eerste gebruik tot eindberging en management van eindberging met een duidelijk tijdspad, mijlpalen en verantwoordelijkheden voor uitvoering;
– Radioactief afval zal worden geborgen in de lidstaat waar het is gegenereerd, tenzij er overeenstemming is tussen lidstaten om gebruik te maken van bergingsfaciliteit(en) in een van hen.

Vereisten nationale programma’s

De richtlijn verplicht lidstaten om beleid te maken voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Hierin moet onder andere worden aangegeven:

– Welk beleid gevoerd gaat worden ten aanzien van het beheer van radioactief afval;
– Doelen en duidelijke tijdsbestekken voor het bereiken van die doelen;
– Inventarisatie van radioactief afval;
– Een beoordeling van de geraamde kosten;
– Eventuele overeenkomsten met een andere (al dan niet) EU-lidstaat.

Lidstaten moeten hun eerste nationale programma uiterlijk vier jaar na het van kracht gaan van de richtlijn (23 augustus 2015) bij de Commissie indienen. Elke drie jaar moet er een herziening ingediend worden. Aan de hand van de criteria uit art. 12 van de richtlijn toetst de Commissie nationale programma’s. Er kunnen aanpassingen geëist worden.