Aansprakelijkheid milieuschade

Via regelgeving probeert de EU milieuschade te voorkomen en te herstellen. Dit gebeurt volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Om dit uitgangspunt te bereiken, is er een Richtlijn Milieuaansprakelijkheid vastgesteld waaraan decentrale overheden zich moeten houden.

Verantwoordelijke vervuiler

De taak van decentrale overheden is om vervuiling te verkomen, de verantwoordelijke vervuilers zelf de schade te laten herstellen of hen ervoor laten betalen. Biedt het optreden van de overheid onvoldoende bescherming, kunnen er acties tegen ondernomen worden door belangengroeperingen. Zij kunnen besluiten van overheden aanvechten voor de rechter.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Aansprakelijkheid milieuschade

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Aansprakelijkheid milieuschade

Publicaties Aansprakelijkheid milieuschade

Wet- en regelgeving Aansprakelijkheid milieuschade

Aansprakelijkheid milieuschade

In april 2004 werd Richtlijn Milieuaansprakelijkheid van kracht. De wijzigingen zijn op 1 juni 2008 in Nederland in werking getreden. Onder andere de Wet Milieubeheer is aangepast. Om de nieuwe Europese richtlijn te implementeren is aan hoofdstuk 17 Wet milieubeheer, titel 17.2 ‘maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan’ toegevoegd.

Doel richtlijn

De richtlijn heeft als doel:

– Voorkomen en herstellen van milieuschade aan natuurlijke habitats en flora- en faunasoorten, die op EU-niveau worden beschermd door de Vogel- en Habitatrichtlijnen;
– Beschermen van wateren die vallen onder de Kaderrichtlijn Water.

Vervuilende activiteiten

Daarnaast geeft de richtlijn een opsomming van (potentieel) vervuilende activiteiten, waarvoor veroorzakers aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

– Het lozen van zware metalen in water en lucht;
– De uitstoot van zware chemicaliën;
– Bodemvervuiling met potentieel risico op het schaden van menselijke gezondheid.