Handhaving

Het doel van de Europese milieuwetgeving is het verbeteren van de levenskwaliteit van de Europese burger. Lidstaten moeten de wetgeving naar behoren uitvoeren. Hiervoor zijn milieu-inspecties onmisbaar, decentrale overheden dienen deze uit te voeren. Zij zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuwetgeving.

Handhavingsverplichtingen

De handhavingsverplichtingen voor decentrale overheden zijn in de richtlijnen over de verschillende milieuonderwerpen opgenomen en worden in Nederlands recht omgezet. De algemene initiatieven van de EU op het gebied van milieuregels en handhaving hebben geen verplichtend karakter.

Minimumcriteria milieu-inspecties

De milieu-inspecties van de verschillende lidstaten verschilden sterk van elkaar. Daarom is er in 2001 een Aanbeveling over minimumcriteria voor milieu-inspecties aangenomen. Hierin wordt omschreven hoe de inspecties moeten worden gepland en uitgevoerd. De aanbeveling is een algemeen kader voor milieu-inspecties en is niet bindend.

Verbetering uitvoering inspectiecriteria

De aanbeveling van 2001 leidde niet tot het gewenste resultaat. In de herziening van de Mededeling inspectiecriteria staan de belangrijkste problemen beschreven. De Commissie ziet er meer in om per richtlijn minimale eisen vast te stellen, dan de aanbeveling verplicht te maken. Er zijn geen concrete activiteiten uit de herziening voortgekomen, behalve een voorgenomen versterking van IMPEL. IMPEL heeft een netwerkfunctie en kan geen verplichtingen aan lidstaten opleggen.

Uitvoering milieuwetgeving

In 2007 verscheen de Mededeling handhaving Europees recht. Deze mededeling werd in 2008 uitgewerkt door de Mededeling uitvoering milieuwetgeving. Hierin pleit de Commissie voor:

– het gebruik van effectbeoordelingen en raadplegingen om de meest efficiënte manier om milieudoelstellingen te realiseren in kaart te brengen;
– het voorkomen van inbreuken op het milieurecht, waarbij met name de lidstaten zullen worden bijgestaan om op tijd de juiste maatregelen te nemen;
– het verbeteren van geschillenbeslechting tussen burgers en overheid op het gebied van milieu;
– een sterkere dialoog met het Europees Parlement, de burger en belanghebbenden.

Mededeling voordelen EU-milieumaatregelen

In maart 2012 deed de Commissie een Mededeling over het vergroten van de voordelen van EU milieumaatregelen. De Commissie heeft als doelstelling om het toezicht en handhaving te verbeteren en wil dat gaan doen door onder andere:

– het bestaande kader voor toezicht en handhaving te moderniseren;
– te onderzoeken of nationaal toezicht en inspecties kunnen worden aangevuld;
– mogelijk te pleiten voor een beperkte inspectierol voor de Commissie.

De mededeling verwijst naar het zevende Milieu Actieprogramma voor verdere uitwerking van de doelstelling van de Commissie om het toezicht en handhaving te verbeteren.

Consultatie

Op 22 februari 2013 is er een online consultatie gestart over de herziening van het Europese kader voor milieuinspecties. De consultatie liep tot 26 mei 2013. De uitkomsten van de consultatie zijn meegenomen in het zevende Milieu Actieprogramma.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Handhaving

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht