Milieu-informatie

Decentrale overheden moeten milieu-informatie toegankelijk maken en tijdig verstrekken als een burger daarom vraagt. Zij zijn bronhouder van geo-informatie en moeten daarom rekening houden met Europese regelgeving. In Nederland zullen decentrale overheden voornamelijk betrokken zijn bij het inbedden van geo-informatie in e-dienstverlening.

Regulering milieu- en geo-informatie

Sinds de jaren ’90 bestaat er op het gebied van uitwisseling van milieu-informatie Europese regelgeving. De Europese Commissie werkt aan de uitwisselbaarheid van gegevens en de interoperabiliteit van systemen. Een van de initiatieven is de regulering van milieu- en geo-informatie. Zie voor meer informatie wet- en regeling.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Milieu-informatie

Milieu-informatie

Shared Environmental Information System

De Commissie gaf in 2008 in een Mededeling te kennen dat ze van plan is om bestaande informatienetwerken te stroomlijnen in een nieuw Europees Gedeeld Milieu-informatiesysteem (SEIS). SEIS moet bestaande gegevensverzamelingsystemen en informatiebronnen beter aan elkaar koppelen. Dit vereist op den duur een aanpassing van de IT-systemen van decentrale overheden.

Implementatie SEIS EU

De implementatie van SEIS is opgenomen in het programma van het Europees Milieu Agentschap (EEA). Het is onbekend wanneer de Commissie dit plan uitvoert, SEIS ligt al enige tijd stil.

Doel SEIS

Het virtueel koppelen van databases met milieu-informatie dient meerdere doelen:

– Het snel informeren van besluitvormers en burgers;
– Het evalueren en maken van beleid moet beter en makkelijker worden door SEIS.

Op termijn moet overgestapt worden naar een geheel online rapporteringsysteem.

Gevolgen voor decentrale overheden

Na een aanpassingsslag waarmee decentrale overheden te maken krijgen, kan er winst gehaald worden uit de invoering van een dergelijk systeem. Het koppelen van databases vergemakkelijkt het nakomen van rapporteringverplichtingen die voortvloeien uit Europese milieuwetgeving en vermindert de monitoring- en verslagleggingkosten. Decentrale overheden kunnen financiële steun verwachten van de EU voor het uitvoeren van SEIS.

Nieuws Milieu-informatie

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Milieu-informatie

Publicaties Milieu-informatie

Wet- en regelgeving Milieu-informatie

Milieu informatie

Verdrag van Aarhus

Het Verdrag van Aarhus beoogt dat overheden hun burgers in staat te stellen om zich te informeren over milieuzaken en daarin te participeren en te procederen. Nederland heeft haar verplichtingen in Nederlands recht omgezet. Deze wijzigingen zijn op 14 februari 2005 van kracht geworden. Inmiddels is het verdrag omgezet in een richtlijn.

Richtlijn Toegang tot Milieu-informatie

Richtlijn toegang milieu-informatie regelt dat milieu-informatie ter beschikking wordt gesteld aan het grote publiek. De richtlijn is in Nederlands recht geïmplementeerd. De wijzigingen zijn op 8 juli 2005 in werking getreden. Een aantal uitgangspunten van de richtlijn is:

– Decentrale overheden moeten informatie verstrekken in de vorm waarin de burger deze wil hebben;
– Een burger hoeft nooit langer dan vier weken op de gevraagde informatie te wachten;
– Bestuursorganen ordenen de milieudata zo, dat deze gemakkelijk kunnen worden verspreid onder de bevolking, bij voorkeur via internet of e-mail.

De EU heeft het verdrag bij de Verordening Toepassing Verdrag van Aarhus ook aan zichzelf opgelegd.

Europees Milieu-informatiesysteem (SEIS)

De Commissie heeft in de Mededeling Naar een gemeenschappelijk milieu-informatiesysteem voorgesteld om het verzamelen, gebruiken en uitwisselen van milieu-informatie te moderniseren. De mededeling noemt een aantal principes waaraan nationale informatiesystemen zouden moeten voldoen om tot een Europees milieu-informatiesysteem (SEIS). te komen:

– De gegevensverzameling en beheer moet zo dicht mogelijk bij de bron plaatsvinden;
– Er moet direct toegang zijn voor zoveel mogelijk gebruikers, dus ook voor burgers;
– Systemen moeten met elkaar overweg kunnen;
– Er moet gebruik gemaakt worden van gratis open source software.

Doel informatiesystemen

Het virtueel koppelen van databases met milieu-informatie heeft verschillende doelen:

– Besluitvormers en burgers snel informeren;
– Het evalueren en maken van beleid vergemakkelijken;
– Gegevens aan de bron beschikbaar maken;
– Rapporteringverplichtingen vergemakkelijken;
– Monitorings- en verslagleggingskosten verlagen.

SEIS-beginselen

De Commissie zou alle milieurapportageverplichtingen in één keer in lijn kunnen brengen met de SEIS-beginselen. Dit zou kunnen door de bestaande rapportagerichtlijn te herzien en uit te breiden. Tot op heden heeft de Commissie geen voorstel tot herziening van de rapportagerichtlijn ingediend. De beginselen worden daarom nu via de regelgeving per onderwerp toegepast. De uitvoering van het SEIS ligt bij het Europees Milieu Agentschap (EEA).

Nationale en decentrale overheden kunnen financiële steun krijgen voor de uitvoering van SEIS. Het Europees Milieu-informatiesysteem wordt gefinancierd via de kaderprogramma’s voor onderzoek, het programma LIFE, het programma voor concurrentiekracht en innovatie (CIP) en de structuurfondsen. Zie voor meer informatie de website van het EEA.

Milieu-informatie

Inspire richtlijn

De Inspire richtlijn is op 15 mei 2007 in werking getreden en is vrijwel één op één omgezet in Nederlandse wetgeving. Het doel van de richtlijn is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid.

GIDEON

Om de dienstverlening rond geo-informatie te verbeteren en een basisvoorziening voor geo-informatie op te richten, is in Nederland GIDEON opgericht. Alle partijen in de samenleving kunnen hier gebruik van maken.

Dienstverlening geo-informatie

De verankering van de Inspire richtlijn in Nederlandse wetgeving is een onderdeel van de verbetering van de dienstverlening rond geo-informatie. In sommige gevallen moet broninformatie opgeslagen en beschikbaar worden gesteld. Deze wet is van belang voor bronhouders van de gegevens die binnen thema’s zoals vastgesteld in de richtlijn vallen.

Decentrale overheden kunnen in bekijken of er thema’s zijn waarvan zij bronhouder zijn. Het Nederlandse Inspire portaal is het Nationaal Georegister.

Richtlijn toegang milieu-informatie

De Richtlijn toegang tot milieu-informatie regelt dat milieu-informatie ter beschikking wordt gesteld aan het grote publiek en daaronder wordt verspreid. Bij voorkeur dient er gebruik gemaakt te worden van de beschikbare telecommunicatie per computer en/of technologie op elektronisch gebied. Met deze richtlijn is het Verdrag van Aarhus uit 1998 geconsolideerd.

Uitgangspunten

Het verstrekken van milieu-informatie heeft een aantal uitgangspunten:

– Decentrale overheden moeten de informatie verstrekken in de vorm waarin de aankloppende burger deze wil hebben;
– De burger hoeft nooit langer dan vier weken op de gevraagde informatie te wachten;
– Bestuursorganen moeten de milieudata waarover zij beschikken, zo ordenen dat deze gemakkelijk kunnen worden verspreid onder de bevolking, bij voorkeur via internet of e-mail;

Van decentrale overheden mag worden verwacht dat zij burgers op de hoogte brengen van de regels en hen op weg helpen met het opvragen van milieu informatie.