Implementatie Europese milieurichtlijnen

De Europese Commissie is bezig om maatregelen te treffen die de implementatie van Europese milieuwetgeving moet verbeteren. Deze plannen zijn van belang voor alle decentrale overheden, omdat zij te maken krijgen met het uitvoeren van de wetgeving.

Problemen implementatie milieuregels

De Commissie heeft een aantal problemen geconstateerd bij de implementatie van milieurichtlijnen in nationale wetgeving. In 2008 en 2012 deed de Commissie daarover de Mededeling uitvoering milieuwetgeving en de Mededeling meer voordelen milieumaatregelen.

 • De volgende problemen worden vaak geconstateerd:
 • De wetgeving wordt te laat of incorrect geïmplementeerd.
 • Er is te weinig kennis, alertheid en administratieve capaciteit.
 • Een zwak handhavingsbeleid en bijbehorende mechanismen.
 • Er wordt te weinig geïnvesteerd in de nodige infrastructuur.

Wanneer wetgeving onjuist of te laat word geïmplementeerd, kunnen de bepalingen uit Europese richtlijnen rechtstreekse werking hebben.

Problemen bij implementatie

De Raad voor de leefomgeving en de infrastructuur (Rli) concludeerde begin 2008, dat problemen bij de implementatie van het Europees milieurecht veroorzaakt worden door:

 • de koppeling van milieuregelgeving;
 • de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening;
 • de snelheid van administratieve rechtsgang;
 • de ruime toegang van burgers tot de rechter;
 • de hoge milieudruk;
 • de hoge bevolkingsdichtheid;
 • de deltaligging van Nederland.

Op zichzelf zijn dit geen unieke kenmerken in Europa, maar de schaal en de combinatie ervan wel. Dit blijkt bepalend voor de effecten van het Europees milieubeleid en milieurecht in Nederland.

Verbetering implementatie

De Commissie heeft in de Mededeling uitvoering milieuwetgeving de volgende voorstellen ter verbetering van de implementatie van milieurichtlijnen gedaan:

 • voorkomen van inbreuken op het milieurecht, waarbij met name de lidstaten zullen worden bijgestaan om op tijd de juiste maatregelen te nemen;
 • inspelen op de behoeftes van de Europese burger;
 • ernstige en frequente inbreuken op het milieurecht grondiger behandelen;
 • intensievere samenwerking tussen de Commissie en het Europees Parlement, de burger en belanghebbenden.

Verbetering uitvoering

De Mededeling meer voordelen milieumaatregelen pleit voor een betere uitvoering. De Commissie stelt zich tot doel om:

 • nadruk te leggen op het voorkomen van inbreuken en lidstaten te helpen om richtlijnen op tijd te implementeren;
 • bindende uitvoeringsafspraken te maken met de lidstaten;
 • nationaal toezicht, klachtenafhandeling en de toegang tot de rechter te verbeteren;
 • voornemens uit te werken in specifieke maatregelen, met name het zevende Milieu Actieprogramma.

Zevende Milieu Actieprogramma

Het Zevende Milieu Actieprogramma (MAP7) is onder andere gericht op de gebrekkige implementatie van en tekortkomingen in bestaand EU beleid. De prioritaire doelstellingen van MAP7 zijn vastgelegd in art. 2.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Implementatie Europese milieurichtlijnen

Aanpassing monitorings- en rapportageverplichtingen Europese milieuregelgeving

De monitorings- en rapportageverplichtingen onder de Europese milieuregelgeving zijn toe aan verandering, stelt het Comité van de Regio’s. Op dit moment is er te weinig samenhang en consistentie in monitoring en rapportage, waardoor er niet goed kan worden gecontroleerd of de regelgeving correct wordt toegepast. Daarom heeft het Comité van de Regio’s positief gestemd over maatregelen die als doel hebben om de implementatie van EU-milieuregelgeving te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Reacties op voorstel wijziging EU-afvalrichtlijnen

Het voorstel van de Europese Commissie voor de realisatie van een circulaire economie doet flink wat stof opwaaien. Met name de wetsvoorstellen tot wijziging van de Europese richtlijnen voor afvalstoffen, verpakkingen, storten, autowrakken, en batterijen en accu’s zorgen voor discussie. Zowel het Europese Comité van de Regio’s als de Nederlandse Tweede Kamer reageerden met een aantal vragen op de voorstellen.
Lees het volledige bericht

De MiliEUverkenner is weer up-to-date!

Wilt u voor uw gemeente, provincie of waterschap snel de stand van zaken omtrent milieuregelgeving vinden? Dat kan met de MiliEUverkenner! Alle informatie is nu nog makkelijker te vinden, want de MiliEUverkenner heeft een andere indeling. Europa decentraal wil de milieuexperts hartelijk danken voor hun bijdrage, omdat zij meerdere malen per jaar een inhoudelijke bijdrage leveren aan de MiliEUverkenner.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Implementatie Europese milieurichtlijnen

Vanaf wanneer zijn de nieuwe milieurichtlijnen toepasbaar?

Het Hof heeft recent uitspraak gedaan over het moment waarop nieuwe Europese milieurichtlijnen precies in werking treden. In onze gemeente begrepen wij dat de datum waarop een overheid een beslissing neemt van invloed is op het moment van inwerkingtreding van een nieuwe Richtlijn. Kunt u deze uitspraak uitleggen? Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk?

Bekijk het antwoord