Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Natuur & biodiversiteit

Decentrale overheden komen op diverse manieren in aanraking met Europese regels voor bescherming van de natuur en het behoud van biodiversiteit. Een voorbeeld hiervan zijn de Natura 2000 gebieden bij het beheer en inrichten van een buitengebied en de openbare ruimte.

Maritiem beleid

Daarnaast kunnen decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de kwaliteit van zeewater ook te maken krijgen met het Europees maritiem beleid bij bijvoorbeeld kustbeheer.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Natuur & biodiversiteit

Commissie presenteert Farm-to-Fork-strategie: duurzame voedselketen

De afhankelijkheid van chemische pesticiden moet worden verminderd en het aandeel biologische landbouw moet worden vergroot tot 25%. Dat stelt de Commissie voor in de recent gepubliceerde Farm-to-Fork (van Boer-tot-Bord)-strategie. De strategie is een veelomvattend programma om de Europese voedselketen van de boer tot aan het bord van de consument te verduurzamen. Ook moet de strategie eraan bijdragen de impact van de voedselproductie op het milieu en het klimaat te verminderen. Met name de thema’s duurzame voedselproductie en voedselverspilling raken aan het beleid van decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert biodiversiteitsstrategie 2030: natuurbescherming & herstelplan

Het aantal beschermde gebieden in de EU moet worden uitgebreid, er moeten ten minste 3 miljard nieuwe bomen worden geplant en steden moeten vergroenen. Dat stelt de Commissie voor in de recent gepubliceerde biodiversiteitsstrategie 2030. De strategie is een ambitieus langetermijnplan om de natuur te beschermen en te herstellen en is daarmee een essentieel onderdeel van de Green Deal. De strategie gaat in op verschillende oorzaken van biodiversiteitsverlies, zoals klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten en stelt vervolgens doelstellingen voor het herstel en behoud van verschillende ecosystemen.

Lees het volledige bericht

Einduitspraak: PAS niet verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 29 mei deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) haar langverwachte einduitspraak in de PAS-zaak. Hoewel het Europese Hof eerder oordeelde dat vergunningverlening op basis van een programma niet per definitie in strijd is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn, stelde de Afdeling dat een programma zoals het PAS zich moeilijk laat verenigen met dit artikel.

Lees het volledige bericht

Europees Hof van Justitie: PAS alleen onder strenge voorwaarden verenigbaar met de Habitatrichtlijn

Op 17 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof van Justitie (Hof) meerdere prejudiciële vragen gesteld over of het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voldoet aan de Habitatrichtlijn. Vandaag, op 7 november 2018, heeft het Hof deze vragen beantwoord. Volgens het Hof voldoet het PAS alleen aan de Habitatrichtlijn onder strenge voorwaarden.

Lees het volledige bericht

Nieuwe strategie voor bio-economie

Op 11 oktober heeft de Europese Commissie een actieplan voor een duurzame en circulaire bio-economie in Europa gepresenteerd. Deze strategie moet klimaatverandering aanpakken, zorgen voor duurzame ontwikkeling, het duurzaam gebruik van hernieuwbare hulpbronnen opschalen en groene banen creëren. Voor uw decentrale overheidsorganisatie speelt in deze strategie onder andere het beheer en verwerken van bio-afval een belangrijke rol. Lees het volledige bericht

Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar meer mest gebruiken

Naar verwachting krijgt Nederland wederom een derogatie van de Nitraatrichtlijn. Het Nitraatcomité (dat de Europese Commissie adviseert) heeft op 4 april 2018 een positief advies gegeven om een derogatie te verlenen voor een periode van twee jaar. Deze periode wijkt af van de reguliere periode van vier jaar, omdat in Nederland mogelijk mestfraude plaatsvindt. Nederland zal daarom een versterkte handhavingsstrategie van de Nitraatrichtlijn op moeten stellen. Het zal nog ongeveer zes weken duren totdat de Europese Commissie de definitieve derogatie zal afgeven.

Lees het volledige bericht

Conclusies Raad voor actieplan omtrent o.a. Vogel- en Habitatrichtlijnen

De Raad van de Europese Unie heeft op 19 juni 2017 nieuwe conclusies aangenomen voor het actieplan voor de mensen, de natuur en de economie. Het actieplan vloeit voort uit de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen gepubliceerd in december 2016. De Vogel- en Habitatrichtlijnen waren in deze fitness check ‘fit for purpose’ bevonden, maar de implementatie van de richtlijnen schiet bij de lidstaten wel te kort. Het actieplan beoogt de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen te verbeteren.

Lees het volledige bericht

Beheer en financiering Natura 2000 moet beter

Volgens een nieuw rapport van de Europese Rekenkamer is verbetering op het gebied van beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000 noodzakelijk. Natura 2000 is het vlaggenschipprogramma voor biodiversiteit van de EU. De Rekenkamer stelt vast dat de EU-lidstaten het Natura 2000-beleid niet goed genoeg uitvoeren. De coördinatie tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en buurlanden is vaak onvoldoende.

Lees het volledige bericht