Mariene strategie

Decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de kwaliteit van zeewater hebben te maken met het Europees maritiem beleid. In haar mariene strategie staat de Commissie stil bij de rol die lokale en regionale autoriteiten spelen bij:

  • kustbeheer;
  • ruimtelijke ontwikkeling;
  • economisch beleid.

Richtlijn maritieme ruimtelijke planning

Op 28 augustus 2014 is de richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke planning (2014/89) in werking getreden. Hierin is een kader vastgesteld voor maritieme ruimtelijke planning dat erop gericht is op bevordering van:

  • duurzame groei van maritieme economieën;
  • duurzame ontwikkeling van mariene gebieden;
  • duurzaam gebruik van natuurlijke mariene hulpbronnen.

De richtlijn moet uitmonden in een gemeenschappelijk Europees kader voor maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer. Decentrale overheden in kustgebieden moeten in het kader van de ruimtelijke ordening in de toekomst rekening houden met deze richtlijn. Lidstaten hebben tot 18 september 2016 de tijd om de richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Mariene strategie

Mariene strategie

Bij het opstellen van een geïntegreerd Europees maritiem beleid moeten lidstaten rekening houden met onder andere:

– Energie;
– Klimaatverandering;
– Onderzoek en ontwikkeling;
– Handel;
– Transport.

De Europese Commissie stelt de lidstaten voor om binnen hun eigen bestuurskaders interne coördinatiestructuren voor mariene zaken te vormen.

Europese mariene strategie in drie fasen

De Europese mariene strategie bestaat uit drie fasen:

Fase 1

Op basis van een evaluatie van de problemen in het Nederlandse zeewater moet er een goede milieutoestand worden vastgesteld. Deze evaluatie bestaat onder meer uit:

– Een analyse van belastende factoren, die de eigenschappen van wateren beïnvloeden;
– Een economische en sociale analyse, van het gebruik van deze wateren;
– Een analyse van de kosten van de verslechtering van de toestand van het mariene milieu.

Fase 2

Hierna moeten er doelstellingen en indicatoren worden bepaald om een goede milieutoestand te bereiken. Dit moet in overeenstemming met andere lidstaten die zeewater in dezelfde regio beheren en moet resulteren in een operationeel programma.

Fase 3

Lidstaten moeten een gecoördineerd bewakingsprogramma opstellen. Zo kunnen de staat van het zeewater en de resultaten van dit programma tijdens en na de uitvoering continu worden geëvalueerd.

Nieuws Mariene strategie

Parlement wil verbod op teruggooien van vis

Het teruggooien van vis die is gevangen op het Skagerak, tussen de Noordzee en de Baltische Zee, moet worden verboden. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 16 april voor een verbod dat tussen 2014 en 2016 geleidelijk voor 35 vissoorten van kracht moet worden. De controle op naleving van het verbod moet met een elektronisch systeem op afstand gebeuren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie doet voorstel voor duurzaam beheer kustgebieden

De Europese Commissie publiceerde op 12 maart een richtlijnvoorstel, die tot doel heeft de planning van maritieme activiteiten op zee en het beheer van kustgebieden te verbeteren. Het voorstel moet uitmonden in een gemeenschappelijk Europees kader voor maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd kustbeheer. Decentrale overheden in de kustgebieden moeten in het kader van de ruimtelijke ordening in de toekomst rekening houden met deze richtlijn.

Lees het volledige bericht

Publicaties Mariene strategie

Wet- en regelgeving Mariene strategie

Mariene strategie

Kaderrichtlijn mariene strategie

De gemeenschappelijke doelstellingen ter bescherming en behoud van het mariene milieu zijn in 2008 vastgelegd in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

Doel richtlijn

Het doel van de kaderrichtlijn mariene strategie is de bescherming en het herstel van de Europese zeeën en een goede milieutoestand in 2021 zonder dat dit ten koste gaat van economische activiteiten. Lidstaten moeten plannen ontwikkelen voor het zeewater dat tot hun grondgebied behoort. Voor Nederland is dit het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan.

In 2015 moet het operationeel programma opgesteld zijn en uiterlijk in 2016 moet operationeel programma van start gaan. In 2019 zal de Commissie het eerste evaluatierapport publiceren.

Implementatie in Nederland

In Nederland was het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de omzetting van de kaderrichtlijn mariene strategie. De kaderrichtlijn is geïmplementeerd door het Waterbesluit aan te passen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de totstandkoming van operationele programma’s. De voortgang is te volgen via het Noordzeeloket.