Chemische stoffen

De EU bepaalt welke chemische stoffen gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Deze stoffen moeten uit water, lucht en bodem worden geweerd. Dit zijn de zogenaamde prioritaire stoffen. Om ervoor te zorgen dat prioritiaire stoffen niet terecht komen in het water, heeft de EU richtlijn 2013/39 over prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid vastgesteld. Zie voor meer informatie hierover de rechtkantpagina wet- en regelgeving.

Waterschappen

Dit is vooral voor waterschappen van belang, omdat het Europese beleid en regelgeving voor prioritaire stoffen is gekoppeld aan het Europese waterbeleid.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Chemische stoffen

Chemische stoffen

Prioritaire stoffen brengen vanwege hun gevaareigenschappen, emissies en mate van voorkomen een meer dan verwaarloosbaar risico voor de mens en milieu met zich mee. De lijst van prioritaire stoffen is vastgesteld in het Besluit prioritaire stoffen. Deze lijst moet echter wel door de Commissie getoetst blijven worden.

Kaderrichtlijn water

Dit besluit is als bijlage X in de Kaderrichtlijn Water opgenomen. Verder is deze lijst ook opgenomen in de Richtlijn Prioritaire stoffen.

Wijziging richtlijnen

De richtlijn Prioritaire Stoffen is gewijzigd door de nieuwe Richtlijn prioritaire stoffen, gepubliceerd op 24 augustus 2013. Deze Richtlijn dient voor 14 september 2015 door Nederland geïmplementeerd te zijn. De consequentie van deze implementatie is dat het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 gewijzigd zal worden.

Nieuws Chemische stoffen

Wet- en regelgeving Chemische stoffen

Chemische stoffen

In 2013 is de herziene Richtlijn prioritaire stoffen in werking getreden.

Richtlijn Prioritaire Stoffen

In Nederland is de Europese lijst van prioritaire stoffen opgenomen in de Prioritaire Stoffenlijst. De richtlijn is in Nederland in verschillende wetten en regels geïmplementeerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Nieuwe richtlijn

Op 24 augustus 2013 is de nieuwe Richtlijn Prioritaire stoffen gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt de ‘oude’ Richtlijn prioritaire stoffen en functioneert als dochterrichtlijn van de Kaderrichtlijn water. De Richtlijn dient door Nederland voor 14 september 2015 geïmplementeerd te zijn in nationale wetgeving. De richtlijn bevat een uitbreiding van de lijst van prioritaire stoffen en wijzigingen van milieukwaliteitsnormen. De status van stoffen kan ook gewijzigd worden door deze richtlijn. De implementatie van deze richtlijn gaat zorgen voor een wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009.