Water

Decentrale overheden hebben diverse taken om de kwaliteit van water te bewaken en burgers te beschermen tegen overstromingsrisico’s. De Mededeling ‘Een blauwdruk voor het behoud van Europese wateren’ speelt een grote rol in het huidige en toekomstige Europese waterbeheer.

Drinkwater

Er is Europees beleid en regelgeving op het gebied van drinkwater. Decentrale overheden die (mede) eigenaar of aandeelhouder zijn van drinkwaterleidingbedrijven krijgen hiermee te maken.

Kwaliteit zwemwater Nederland

In mei 2015 heeft de Europese Commissie de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2014 in de EU gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. In Nederland voldoet 4,9 % van de onderzochte locaties niet aan de vereisten uit de richtlijn.

Grondwaterverontreiniging

Verder gelden voor alle gemeenten, provincies en waterschappen Europese regels om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen.

Stedelijk afvalwater

Ook is er Europese regelgeving op het gebied van stedelijk afvalwater. Hiermee hebben vooral (grote) gemeenten en waterschappen mee van doen.

Zwemwater

Daarnaast hebben decentrale overheden een rol in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Decentrale overheden wijzen zwemwateren aan en deze moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Bescherming tegen overstromingsrisico’s

Tot slot spelen decentrale overheden een rol bij de bescherming tegen overstromingsrisico’s. Het opstellen van overstromingsrisicobeheerplannen en het verstrekken van informatie over overstromingsrisico’s aan burgers en bedrijven zijn voorbeelden daarvan.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG  

Nieuws Water

Europese Commissie presenteert Stedelijke Wateratlas

Op 27 april 2017 heeft de Europese Commissie voor het eerst de Stedelijke Wateratlas gepubliceerd. Deze atlas toont hoe verschillende manieren van waterbeheer, en factoren zoals afvalmanagement, klimaatverandering en zelfs voedselvoorkeuren, invloed hebben op de lange termijn duurzaamheid van watergebruik in Europese steden. Amsterdam scoort het hoogste cijfer in de Blue City Index.

Lees het volledige bericht

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie laat Europese steden meepraten over Water Agenda 2030

Het Directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie is op zoek naar Europese steden en andere lokale autoriteiten om deel te nemen aan een kerngroep voor de Urban Water Agenda 2030 (UWA2030). Steden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de UWA2030 kerngroep melden zich aan voor 7 april 2017 door te mailen naar barbara.anton@iclei.org.

Lees het volledige bericht

EU steden en regio’s akkoord over doeltreffend waterbeheer

Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van de Noord-Hollandse gedeputeerde Cees Loggen, over doeltreffend waterbeheer en innovatieve oplossingen, unaniem goedgekeurd. Centrale aandachtspunten in dit advies zijn de waterkwaliteit, het gebrek aan zoet water en waterkeringen. Lokale leiders onderstrepen dat waterbeheer een kapitaalintensief beleidsterrein is dat grote investeringen vergt, en pleiten voor een Europese agenda voor innovatie op het gebied van water.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

EIP Waterconferentie 2016 in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is door de Europese Commissie uitgekozen als stad voor de European Innovation Partnership (EIP) Waterconferentie 2016. Dit is de derde conferentie die EIP Water organiseert: regionale overheden uit heel Europa kunnen hier kennis uitwisselen over de laatste innovatieve ontwikkelingen op het gebied van water.
Lees het volledige bericht

Juridische handreiking duurzame energie en grondstoffen voor waterschappen

Bij het winnen van energie en grondstoffen uit water kunnen waterschappen te maken krijgen met Europese regelgeving. Meer hierover valt te lezen in een handreiking van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA. Tijdens een bijeenkomst in het Waterschapshuis op 5 maart werden de aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsregels nader toegelicht.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Water

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord