Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Circulair water

Er zijn vanuit de EU en Nederland verschillende initiatieven ontplooid en ontwikkelingen in gang gezet om een duurzame omgang met water te faciliteren. Er ligt hierbij de nadruk op het hergebruiken van (afval)water en ook op decentraal niveau worden hier grote stappen gemaakt.

EU-actieplan circulaire economie

De Commissie herkent in het EU-actieplan circulaire economie uit 2015 dat het hergebruik van water in de EU ver onder het significante potentieel ervan is. De Commissie schat dat hergebruik van water ecologische, economische en sociale voordelen kan opleveren en kondigde aan om innovatie op dat gebied sterker te ondersteunen met financiering vanuit Horizon 2020. Een andere belangrijke stap werd gezet door specifieke wetgeving aan te kondigen waarin minimumeisen voor hergebruikt water voor landbouwirrigatie worden vastgesteld.

Verordening inzake minimumeisen voor het hergebruik van water

Zoals afgesproken in het EU actieplan voor circulaire economie uit 2015 lanceerde de Europese Commissie op 28 mei 2018 een wetsvoorstel voor een verordening rondom de minimumeisen voor het hergebruik van water. De verordening gaat waterschaarste tegen door een veilig en duurzaam hergebruik van afvalwater voor landbouwirrigatie te bewerkstelligen. De verordening definieert daarvoor onder andere minimumeisen voor waterkwaliteit en monitoring en omschrijft risicobeheerprocedures die moeten worden gevolgd door exploitanten van waterterugwinningsinstallaties. Een aantal belangrijke punten uit de verordening, worden hieronder beknopt genoemd:

  • Exploitanten van waterterugwinningsinstallaties zorgen ervoor dat teruggewonnen water voldoet aan de gestelde minimumeisen.
  • Voor elke levering van teruggewonnen water geldt een vergunningsplicht. De exploitant van waterterugwinningsinstallaties dient deze aan te vragen, De aanvraag dient onder andere een risicobeheerplan te omvatten.
  • Exploitanten van waterterugwinningsinstallaties dienen risicobeheerplannen voor het hergebruik van water op te stellen waarin de aanvullende vereisten voor verdere beperking van risico’s in kaart worden gebracht
  • Voor teruggewonnen water zijn diverse kwaliteitsklassen gespecificeerd. Voor deze kwaliteitsklassen zijn in de bijlagen minimumeisen voor waterkwaliteit bepaald.
  • Voor vergunningen en naleving zijn de “bevoegde autoriteiten’’ centraal. Een bevoegde autoriteit wordt door de lidstaat aangewezen alle voortvloeiende verplichtingen uit te voeren. Daarbij hoort het controleren van de kwaliteit van het teruggewonnen water.

Het voorstel staat nog ter bespreking bij de relevante EU-instituties.

Innovation Deal afvalwater

De Commissie heeft op het gebied van hergebruik van water in mei 2016 een eerste Innovation Deal afgesloten. Deze innovatiedeal is gericht op de regelgevingsbarrières met betrekking tot hergebruik van afvalwater. Het intensief hergebruik van behandeld water heeft een enorme potentie om water schaarste tegen te gaan. Er wordt gepoogd de conventionele gedachtegang van stedelijk afvalwater behandeling los te laten en dit water meer te gaan zien als een verhandelbare grondstof.

Energie en Grondstoffenfabriek

De Energie en Grondstoffenfabriek is een goed decentraal voorbeeld van het bevorderen van een circulaire omgang met water. Dit is een initiatief van de Nederlandse waterschappen waarbij afvalwater niet langer als afvalproduct wordt beschouwd, maar als een bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Circulair water

Hergebruik van afvalwater onderwerp van eerste Europese innovatiedeal

Op vrijdag 7 april heeft de Europese Commissie in samenwerking met 10 partners, waaronder nationale en regionale overheden, universiteiten en kennisinstellingen, de eerste EU innovatiedeal ondertekend. Hiermee worden concrete stappen gezet in de aanpak van barrières in wet- of regelgeving voor innovatie. Het onderwerp van deze eerste deal is afvalwaterhergebruik voor irrigatie met gebruik van anaerobe membraantechnologie.

Lees het volledige bericht

Juridische handreiking duurzame energie en grondstoffen voor waterschappen

Bij het winnen van energie en grondstoffen uit water kunnen waterschappen te maken krijgen met Europese regelgeving. Meer hierover valt te lezen in een handreiking van de Unie van Waterschappen (UvW) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA. Tijdens een bijeenkomst in het Waterschapshuis op 5 maart werden de aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsregels nader toegelicht.
Lees het volledige bericht