Grondwater

Wet- en Regelgeving

Richtlijnen

In de Grondwaterrichtlijn (richtlijn 2006/118/EG) en de Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) staan de regels over grondwater, waaraan lidstaten zich moeten houden.

Grondwaterrichtlijn 

De Grondwaterrichtlijn is bedoeld om verontreiniging van het grondwater in de Europese Unie te voorkomen en te bestrijden. De richtlijn bevat onder andere procedures om de chemische toestand van grondwater te beoordelen en maatregelen om de concentratie van verontreinigende stoffen te verlagen.  De Grondwaterrichtlijn geeft:

  • criteria voor de beoordeling van een goede chemische toestand van het grondwater;
  • criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en de omkering daarvan.

Provincies, gemeenten en waterschappen

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben bepaalde verplichtingen op het gebied van grondwater. Zo moeten provincies grondwaterbeschermingsgebieden aanwijzen, om ondergrondse drinkwaterbronnen te beschermen. Gemeenten hebben de zorgplicht voor de stand van het grondwater. Waterschappen hebben meerdere taken met betrekking tot grondwater, zoals het verlenen van watervergunningen.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Grondwater

Onzekerheid verlenging Europese vergunning onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat

Er is nog geen overeenstemming bereikt in de EU over een verbod op onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp. Het Europees Parlement stemde op dinsdag 24 oktober over een niet-bindende resolutie waarin zij pleitten voor een Europees verbod op glyfosaat in 2022. Het Parlement verzette zich hiermee tegen het voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met nog tien jaar te verlengen, en zet hiermee druk op de stemming van de lidstaten de over verlenging van de licentie.

Lees het volledige bericht

Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Minder nitraat in grondwater door Europese nitraatrichtlijn

De Europese Nitraatrichtlijn heeft voor significant minder uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater in Europa gezorgd. Dat is de conclusie van onderzoek van Alterra, in samenwerking met onderzoeksinstituten uit Engeland, Polen en Spanje. Decentrale overheden hebben indirect met de Nitraatrichtlijn te maken, onder andere via de Kaderrichtlijn Water. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor implementatie van Kaderrichtlijn Water, in overleg met waterschappen, provincies en gemeenten.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Grondwater

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Grondwater

Grondwater

In de Grondwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water staan de regels over grondwater waaraan lidstaten zich moeten houden.

Kaderrichtlijn Water

In art. 17 Kaderrichtlijn Water wordt bepaald dat lidstaten strategieën moeten opstellen om grondwaterverontreiniging te voorkomen en te beheersen. Hiervoor zijn kwaliteitsstandaarden voor grondwater opgesteld en worden er maatregelen genoemd.

Grondwaterrichtlijn

In de Grondwaterrichtlijn wordt bepaald dat de kwaliteit van het water niet achteruit mag gaan. Hiermee wordt er invulling gegeven aan bovengenoemd art. 17. De Grondwaterrichtlijn wordt dan ook wel een dochterrichtlijn van de Kaderrichtlijn Water genoemd.

Implementatie in Nederland

In Nederland wordt het grondwaterbeheer in verschillende wetten geregeld. Zo is de Grondwaterrichtlijn verankerd in de Waterwet en uitgewerkt in het Waterbesluit. De Wet milieubeheer en andere wetten bevatten ook bepalingen omtrent water.

De voorganger van de Richtlijn Grondwater komt op 21 december 2013 te vervallen. Aangezien de opvolger al in Nederlands recht is geïmplementeerd heeft dit geen gevolgen voor decentrale overheden.