Stedelijk afvalwater

wet- en regelgeving

Richtlijn stedelijk afvalwater

De Richtlijn Behandeling van stedelijk afvalwater (richtlijn 91/271/EEG) moet het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van de lozing van stedelijk afvalwater en het afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Op basis van de richtlijn zijn lidstaten verplicht om:

  • afvalwater te verzamelen en behandelen in stedelijke gebieden (met ten minste 2000 inwoners);
  • ervoor zorgen dat zuiveringsinstallaties goed worden onderhouden om ervoor te zorgen dat deze voldoende presteren;
  • maatregelen nemen om de vervuiling te beperken van de ontvangende wateren door overloop van overtollig regenwater;
  • toezien op de afvoer en hergebruik van zuiveringsslib.

implementatie nederland

De Richtlijn Behandeling van stedelijk afvalwater is in Nederland geïmplementeerd in de Waterwet (directe lozingen) en de Wet milieubeheer (indirecte lozingen).

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Stedelijk afvalwater

Evaluatie Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater wordt geëvalueerd en in de toekomst mogelijk wordt herzien. Stakeholders, dus ook decentrale overheden als waterschappen, gemeenten en provincies, kunnen tot 19 oktober input geven aan de Commissie  via een online consultatie. De uitkomsten van deze consultatie worden door de Commissie ook meegenomen in de momenteel lopende evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en dochterrichtlijnen, zoals de Grondwaterrichtlijn en Prioritaire Stoffenrichtlijn. Aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater, en waterschappen voor de zuiveringsvereisten, zijn deze richtlijn en consultatie voor beide soort partijen van belang. Lees het volledige bericht

Lozingsregels, Omgevingswet en de EU

Vanaf 2020 ontstaat er meer beleidsruimte voor de decentrale overheden rond lozing. De nieuwe Omgevingswet stelt dat er zelf kaders vastgesteld mogen worden met betrekking tot lozing in het riool, het oppervlakte water en in de bodem. Deze beleidsruimte mag echter niet zorgen voor willekeur, stellen de UvW, Vewin, IPO en VNG. Daarnaast vinden veel van de regels omtrent afvalwater en lozing hun oorsprong in Europese wet- en regelgeving.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse markt meer beperkt dan in Frankrijk, Duitsland, het VK en België gebeurt. Dit belemmert de totstandkoming van de biobased economy.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Stedelijk afvalwater

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Is de verplichte scheiding van zorgtaken voor afval- en regenwater strijdig met de Europese richtlijn?

Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater kan daar onderdeel van zijn.

Door de scheiding van zorgtaken mag de overheid een perceeleigenaar dwingen om regenwater op het eigen perceel op te vangen en verbieden het regenwater op het riool te lozen. Is het Nederlandse beleid niet strijdig met de Europese richtlijn?

Bekijk het antwoord

Wet- en regelgeving Stedelijk afvalwater

Stedelijk afvalwater

Richtlijn stedelijk afvalwater

Het doel van de Richtlijn Stedelijk afvalwater is het milieu beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van stedelijk afvalwater. De richtlijn bevat minimumeisen voor het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater. Ook staan er voorschriften in de richtlijn voor de afvoer van zuiveringsslib.

Implementatie in Nederland

De Richtlijn stedelijk afvalwater is in Nederland geïmplementeerd in de:

– Waterwet, waarin directe lozingen zijn ondergebracht;
– Wet milieubeheer, waarin indirecte lozingen (in riolering, hemelwaterriolen en andere gemeentelijke voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater) zijn ondergebracht.

Knelpunten

De eisen voor stikstofconcentraties in afvalwater zijn in Nederland moeilijk te realiseren. Dit heeft geologische oorzaken, maar ook de intensieve landbouw speelt een rol. Een eventuele oplossing hiervoor ligt op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld van bemesting en de uitstoot van auto’s).