Zwemwater

Decentrale overheden hebben te maken met Europees beleid en regelgeving op het gebied van zwemwater. Zij wijzen zwemwateren aan, deze wateren moeten sinds 2015 voldoen aan de kwaliteitseis ‘aanvaardbaar.

Meer informatie hierover leest u onder wet- en regelgeving en in richtlijn 2006/7.

Zwembadwater

Deze regels over zwemwater zijn niet van toepassing op zwembadwater. De richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar veel mensen zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is en waarvoor geen negatief zwemadvies bestaat.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Beleid Zwemwater

Zwemwater

De EU voert al sinds de jaren ’70 beleid op het gebied van zwemwater. Het doel is het voorkomen van vervuiling en het informeren van burgers over de vervuilingsgraad van zwemwater.

Rapport kwaliteit zwemwater

Elk jaar moeten lidstaten een rapport over de kwaliteit van hun zwemwater indienen bij de Europese Commissie. De Commissie publiceert vervolgens een samenvatting van dit rapport op haar website.

Nieuws Zwemwater

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht

Europees zwemwaterrapport gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 21 mei de resultaten over de kwaliteit van het zwemwater (betreffende oppervlaktewater) in 2012 in de Europese Unie gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er steeds meer locaties voldoen aan de normen die gesteld zijn in de zwemwaterrichtlijn. Decentrale overheden hebben te maken met deze Europese zwemwaterrichtlijn, omdat zij een rol hebben in de kwaliteitsbewaking van zwemwater. Voor Nederland en België ligt er echter nog werk voor de boeg aangezien daar respectievelijk 7% en 12% van de onderzochte locaties niet conform de richtlijn zijn.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Zwemwater

Op welke manier stimuleert het Nederlands EU voorzitterschap innovatieve oplossingen voor waterbeheer?

Ons waterschap wil innovatie binnen watermanagement verder stimuleren. Nu vernamen wij dat Nederland in het kader van het huidige voorzitterschap van de Europese Unie (EU) onder andere inzet op een innovatieve Unie. Zijn er met betrekking tot watermanagement vermeldenswaardige ontwikkelingen? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor mijn waterschap?

Bekijk het antwoord

Publicaties Zwemwater

Wet- en regelgeving Zwemwater

Zwemwater

De huidige Zwemwaterrichtlijn is voortgevloeid uit het 6e Milieuactieprogramma en de Kaderrichtlijn Water. De richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar veel mensen zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is en waarvoor geen negatief zwemadvies bestaat.

De Zwemwaterrichtlijn vult de Kaderrichtlijn Water aan. De kaderrichtlijn heeft als doel behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het water. Ook de gezondheid van de mens wordt hiermee beschermd.

Voorganger

De huidige Zwemwaterrichtlijn is de opvolger van de Zwemwaterrichtlijn 76/160/EEG. Volgens de Commissie moest er meer rekening gehouden worden met de technische vooruitgang en de administratieve lasten die richtlijn met zich mee bracht moesten worden verminderd.

Verplichtingen decentrale overheden

Het Rijk en provincies moeten zwemwateren aanwijzen en ervoor zorgen dat het water aan kwaliteitseisen voldoet. Waterschappen nemen de zwemwateren op in hun beheerplannen. Gedeputeerde Staten inventariseren wateren waar door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij zorgen voor publieksvoorlichting over de locaties, bijvoorbeeld via folders of het internet. De waterbeheerder monitort de zwemwaterkwaliteit gedurende het badseizoen. De duur van het badseizoen mag door de lidstaten zelf bepaald worden.

Zwemwaterkwaliteit

Aan het einde van het badseizoen van 2015 moeten alle zwemwateren minimaal aan de klasse ‘aanvaardbaar’ voldoen. Op langere termijn moet de kwaliteit van het water ‘goed’ of ‘uitstekend’ zijn. De kwaliteit van het zwemwater wordt gemeten aan de hand van twee bacteriën: intestinale enterokokken en escherichia coli (E.coli).

Implementatie in Nederland

De Zwemwaterrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de:

– Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
– Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en kwaliteit van zwemwateren);
– Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (kwaliteit en maatregelen met betrekking tot zwemwater);
– Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit).