Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Overstromingsrisico’s

De frequentie en omvang van overstromingen in Europa neemt toe. Dit is het gevolg van klimaatverandering, menselijke activiteiten en inadequaat rivierbeheer. Door bevolkingsgroei en economische activiteiten in overstromingsgevoelige gebieden wordt ook de schade bij overstromingen steeds groter. Hoewel overstromingen een natuurlijk verschijnsel zijn en niet geheel kunnen worden voorkomen, wordt geprobeerd de negatieve gevolgen te beperken. Omdat de meest overstromingsgevoelige gebieden zijn verspreid over meerdere landen, is coördinatie en samenwerking tussen lidstaten vereist. De EU heeft daarom de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR-richtlijn; Richtlijn 2007/60/EG) opgesteld.  

Europees Beleid

De Richtlijn overstromingsrisico’s (ROR) heeft tot doel de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. De ROR biedt de lidstaten een kader van doelen en maatregelen om het overstromingsrisico in de Europese Unie te verminderen. Als onderdeel daarvan  zijn de lidstaten verplicht elke zes jaar kaarten en plannen op te stellen over de risico’s van overstromingen. Op basis daarvan moeten passende maatregelen worden getroffen en burgers worden geïnformeerd. 

De ROR schrijft lidstaten voor de volgende beoordelingen, kaarten en plannen op te stellen:

Voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen
Voor elk stroomgebiedsdistrict moeten lidstaten voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen opstellen. Aan de hand daarvan moeten gebieden worden vastgesteld waar een potentieel significant overstromingsrisico voor bestaat of kan worden verwacht.

Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten
Daarna moeten voor de potentieel significante overstromingsrisico gebieden overstromingsgevaarkaarten en -risicokaarten worden opgesteld. De gevaarkaarten geven inzicht in mogelijk overstroming scenario’s. De risicokaarten moeten een beeld geven van de potentiële negatieve gevolgen van overstromingen. 

Overstromingsrisicobeheerplannen
Vervolgens moeten lidstaten overstromingsbeheerplannen opstellen, waarin onder andere maatregelen gericht op preventie, bescherming, preventie en crisisbeheersing zijn opgenomen. Hierbij moeten lidstaten in het kader van solidariteit rekening houden met de gevolgen voor overstromingsrisico’s voor benedenstrooms gelegen lidstaten. 

Omdat stroomgebiedsdistricten vaak onderdeel zijn van grensoverschrijdende stroomgebieden, moeten overstromingsrisicobeheerplanen zoveel mogelijk worden gecoördineerd op het niveau van het internationale stroomgebiedsdistrict. Het solidariteitsbeginsel is bij overstromingsrisicobeheer dan ook van groot belang. Maatregelen die in een land worden uitgevoerd kunnen namelijk (aanzienlijke) gevolgen hebben voor landen in hetzelfde stroomgebied. Plannen voor bijvoorbeeld de Maas worden daarom door Nederland, België en Frankrijk worden opgesteld.

Daarnaast moet er bij het uitvoeren van de ROR rekening worden gehouden met andere relevante wetgeving, zoals bestaand waterbeleid. De ROR geeft invulling aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doelen en maatregelen van de ROR moeten dan ook afgestemd worden KRW.

Nationaal Beleid

De Richtlijn Overstromingsrisico’s is in Nederland omgezet in:

– De Waterwet;
– De Regeling Provinciale Risicokaart;
– Het Waterbesluit.

De richtlijn heeft een duidelijk raakvlak met het programma Ruimte voor de Rivier. Met dit programma wordt er In Nederland meer ruimte aan rivieren geboden om overstromingsgevaar te beperken. Op meer dan 30 plaatsen worden ingrepen uitgevoerd. Het programma is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en diverse gemeenten, waterschappen en provincies.

Hoewel Nederland al voor de richtlijn in 2007 met stroomgebiedspartners in de Rijn- en Maascommissie samenwerkte om overstromingsrisico’s te beperken, is de ROR een belangrijk juridisch instrumenten om grensoverschrijdende samenwerking verder te bevorderen. 

Op risicokaart.nl worden de Nederlandse overstromingsgevaarkaarten en de -risicokaarten beschikbaar gesteld.  

Decentrale relevantie

Provincies, waterschappen en gemeenten zijn betrokken bij de uitvoering van de ROR. De ROR betreft namelijk gevolgen voor hoogwaterbescherming, ruimtelijke planning en crisisbeheersing. Waterschappen en provincies zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van basisgegevens voor de gevaarkaarten. Daarnaast spelen de provincies een rol in de productie, actualisatie en publicatie van risicokaarten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de communicatie over overstromingsrisico’s. 

Opkomende data
22 december 2021 – Toetsing overstromingsrisicobeheerplannen: De overstromingsrisicobeheerplannen worden om de zes jaar getoetst en waar nodig bijgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met het vermoedelijke effect van de klimaatverandering op het plaatsvinden van overstromingen. Dit moet uiterlijk voor 22 december gebeuren.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Overstromingsrisico’s

Commissie publiceert rapport implementatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn beoordeling en beheer overstromingsrisico’s

De Europese Commissie heeft op 26 februari 2019 een rapport uitgebracht over de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (Richtlijn 2000/60/EG) en Richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico’s. De aanwijzingen van de Commissie zijn relevant voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk aangezien zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Lees het volledige bericht

Klimaatconferentie: Hoe om te gaan met klimaatverandering?

In november 2015 is het klimaatakkoord gesloten in Parijs: de klimaatconferentie Adaption Futures 2016 is het vervolg hierop. De conferentie vond plaats van 10 t/m 13 mei 2016. Nederland in haar rol als EU-voorzitter, zat deze mondiale conferentie samen met de Europese Commissie voor. Eén van de belangrijkste thema’s tijdens deze dagen was de aanpassing aan een veranderend klimaat.

Lees het volledige bericht

Ambitieuze waterdoelen gesteld bij een tweetal conferenties in Leeuwarden

Vorige week heeft in Leeuwarden een tweetal conferenties plaatsgevonden: de EIP (European Innovation Partnership) Water conferentie en de Cities and Water conferentie. Beide conferenties werden gehouden in het teken van het Nederlandse EU voorzitterschap. De EIP Water conferentie resulteerde in de Leeuwarden Declaration, terwijl de Cities and Water conferentie de start van een Europese Agenda Water 2030 lanceerde.
Lees het volledige bericht