Cultuur, onderwijs en jeugd

Decentrale overheden hebben lokale en regionale verantwoordelijkheden op het gebied van cultuur, onderwijs, jeugd en sport. Met activiteiten en deelname aan Europese programma’s kunnen zij aansluiten bij de Europese doelstellingen.

Europese programma’s Cultuur, onderwijs en jeugd

Decentrale overheden kunnen ook deelnemen aan Europese programma’s. Het programma Creative Europe (2014-2020) is hier een voorbeeld van. Door hierbij aan te sluiten, kunnen overheden samen met culturele instellingen in de gemeente/regio en andere (internationale) partners, Europese culturele projecten ondersteunen. De projecten onder dit programma mogen niet winstgevend zijn en dienen uitsluitend publieksgericht te zijn. Het budget voor de periode van zeven jaar is € 1,462 miljard.

Rol EU

Volgens art. 6 VWEU kan de EU lidstaten ondersteunen, coördineren en aanvullen op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en sport. Art. 165, 166 en 167 geven aan dat de EU vooral door middel van samenwerking en subsidiering bijdraagt aan de ontwikkeling van deze gebieden. Daarom is er een aantal plannen opgesteld, waaronder subsidiëringprogramma’s.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Cultuur, onderwijs en jeugd

Cultuur

EU2020 strategie

Met de EU2020 strategie wil de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie creëren. Er is weinig aandacht voor de bijdrage van cultuur aan deze doelstelling. In 2011 concludeerde de Europese Raad hoe cultuur kan bijdragen aan de groei van de EU. Daarbij wordt herinnerd aan de Digitale Agenda, waarin het belang van cultuur online wordt onderstreept.

Bijdrage EU2020

Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de EU2020 strategie, bijvoorbeeld door:

  • slimme groei: cultuur kan werkgelegenheid creëren en via onderwijs bijdragen aan een goed-geschoolde beroepsbevolking;
  • duurzame groei: het digitaliseren van culturele inhoud, zodat iedereen er online bij kan;
  • inclusieve groei: het bevorderen van de interculturele dialoog.

Europese Agenda cultuur

In een Mededeling (2007) vormde de Europese Commissie de ‘Europese Agenda voor cultuur’. Voor de periode 2011-2014 is er een werkdocument Europese Agenda voor Cultuur opgesteld. Hierin worden alle betrokkenen, waaronder decentrale overheden, gevraagd om binnen hun bevoegdheden de doelstellingen van de Agenda te verwezenlijken. Dit kunnen zij doen door:

  • het culturele beleid verder te ontwikkelen;
  • gezamenlijke activiteiten te ontplooien;
  • de mogelijkheden van EU-financiering te verkennen.

Rol decentrale overheden

Decentrale overheden kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van cultuur op lokaal en regionaal niveau. Zo kunnen zij het cultureel erfgoed beschermen en cultuurtoerisme bevorderen.

Groenboek culturele en creatieve industrieën

In april 2010 publiceerde de Commissie een Groenboek over de culturele en creatieve industrieën (CCI). De creatieve bedrijfstak kan beter benut worden voor de economie, cultuur een maatschappij in de EU. De rol van CCI’s in de maatschappij wordt onderschat. CCI’s kunnen bijdragen aan lokale economieën, door digitale diensten en netwerken van inhoud (e-Content) te voorzien. Ook dragen ze bij aan verdere ontwikkeling van ICT, innovatie en een innovatievriendelijk klimaat. Met het Groenboek wil de Commissie bewustzijn creëren over het belang van CCI’s in de economie van lidstaten. Lees hier de reactie van Nederland op het Groenboek.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is door de Commissie opgericht en beheert bepaalde onderdelen van de EU-programma’s op het gebied van educatie, cultuur, burgerschap, jeugd en audiovisuele media. Het programma Cultuur valt hier ook onder.

Jeugd

Jeugd in Actie programma

Het Jeugd in Actie programma loopt van 2007-2013. Het programma richt zich op het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief, maatschappelijke participatie en actieve deelname op lokaal, nationaal en Europees niveau. Het programma bestaat uit vijf onderdelen:

1. Jeugd voor Europa (actieve maatschappelijke deelname van jongeren, door het ondersteunen van uitwisselingen, mobiliteit en initiatieven voor jongeren);
2. Europese Vrijwilligersservice (individuele of collectieve vrijwilligersprojecten);
3. Jeugd van de wereld (actieve deelname aan projecten met buurlanden in de uitgebreide EU);
4. Jeugdwerkers (helpt jeugdorganisaties die actief zijn op Europees niveau bij het ontwikkelen van uitwisselingen en opleidingen voor jeugdwerkers en bij projecten die innovatie stimuleren via samenwerking met regionale en lokale entiteiten);
5. Ondersteuning voor beleidssamenwerking op het gebied van jeugd.

Witboek nieuw elan Europa’s jeugd

Het Witboek ‘Een nieuw elan voor Europa’s jeugd’ uit 2001 heeft tot doel verschillende activiteiten van de EU meer toe te spitsen op de jeugd. De aandacht gaat onder andere uit naar onderwijs, werkgelegenheid, beroepsopleidingen en de toegang tot informatietechnologieën.

Kader Europese samenwerking jeugdzaken

In 2002 werd, op basis van het witboek, een kader vastgesteld voor Europese samenwerking voor jeugdbeleid. In 2005 is dit kader aangepast aan de inhoud van het ‘Europees Jeugdpact’, een politiek instrument van de Raad. In 2009 is deze aangepast naar het kader voor Europese samenwerking in jeugdzaken 2010-2018. Het doel is om meer mogelijkheden te creëren voor jongeren in het onderwijs en de arbeidsmarkt.

In een Mededeling van de Commissie uit 2007 wordt ingegaan op het stimuleren van de participatie van jongeren in onderwijs, beroep en maatschappij. De Raad deed in 2008 een aanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU.

Onderwijs

Taalonderwijs

In art. 22 Handvest van de Grondrechten staat dat de EU de verscheidenheid van taal eerbiedigt. De EU wil Europeanen stimuleren om naast hun moedertaal twee andere talen te leren. Dit is nuttig om volledig te kunnen profiteren van de interne markt en het Europese burgerschap. Europeanen kunnen in andere EU-landen onderwijs volgen of een baan vinden. Bij de stimulatie van het taalonderwijs wordt samengewerkt met decentrale overheden.

EU2020 strategie

De EU2020 strategie kent vijf kerndoelen. Één daarvan is een hoger onderwijsniveau. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters moet worden verlaagd naar 10% en het percentage van de jongeren dat hoger onderwijs heeft gevolgd, moet worden verhoogd naar 40%. In Nederland zijn deze doelstellingen gehaald.

Lissabonstrategie en LLP

De Lissabonstrategie uit 2000 moest zorgen voor meer economische groei en werkgelegenheid in de EU. Een belangrijk onderdeel was het idee van ‘een leven lang leren’, omgezet in het Lifelong Learning Programme (LLP). LLP loopt van 2007-2013 en volgt het programma Onderwijs en Opleiding 2010 op.

Door onderwijs- en trainingsmogelijkheden te stimuleren, kunnen EU-burgers zich gedurende hun carrière blijven ontwikkelen. Decentrale overheden kunnen hun beleid aansluiten op het ‘leven lang leren’. Gemeenten kunnen ook deelnemen in Europese onderwijsprogramma’s om kennis en ervaring met andere lidstaten uit te wisselen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld samen met lokale onderwijsinstellingen deelnemen aan verschillende onderdelen van programma’s.

Jurisprudentie Cultuur, onderwijs en jeugd

Bosman

HvJ-EU, 15 december 1995. Zaak C-415/93. In deze zaak bevestigde het Hof dat het beginsel van vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG-Verdag, nu art. 45 VWEU) ook voor beroepsvoetballers binnen de EU geldt. Sport moet worden gezien als een economische activiteit (art. 2 EG-Verdrag, nu art. 3 VEU). Om deze reden is sport onderworpen aan het Gemeenschapsrecht en de beginselen van het vrij verkeer.

Nieuws Cultuur, onderwijs en jeugd

Europees Solidariteitscorps biedt kansen voor jongeren in gemeenten

Gemeenten kunnen profiteren van het Europees Solidariteitscorps (ESC). Dit project geeft jongeren de mogelijkheid om in hun eigen land of elders (vrijwilligers)werk te doen ten behoeve van het publiek belang. Het Europese samenwerkingsverband van steden (EUROCITIES) roept gemeenten op om de kansen van dit vrijwilligersproject te benutten door bijvoorbeeld jongeren in dienst te nemen en op te leiden. Lees het volledige bericht

Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa

In 2018 zijn Leeuwarden en Valetta (in Malta) de culturele hoofdsteden van Europa. Het centrale thema in Leeuwarden is ‘Iepen Mienskip’. De stad staat daarmee voor het van onderaf flexibel en transparant samenwerken aan een betere wereld.

Lees het volledige bericht

Gemeenten kunnen uitbreiding btw-sportvrijstelling verwachten in 2019

De aangekondigde btw-sportvrijstelling ten gevolge van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie komt er definitief. Dit is bekend sinds de publicatie van de startnota van het kabinet op 3 november 2017. Het moeten toepassen van de btw-vrijstelling zal financieel ongunstig uitpakken voor gemeenten en sportstichtingen, vanwege het verlies van het recht op aftrek van voorbelasting van btw. Dit financiële nadeel zal worden gecompenseerd.

Lees het volledige bericht

2018 wordt Europees jaar van cultureel erfgoed

Op 27 april heeft het Europees Parlement het voorstel aangenomen om 2018 het Europees jaar van cultureel erfgoed te maken. Er wordt € 8 miljoen uit bestaande fondsen gereserveerd voor projecten die het gedeelde Europees cultureel erfgoed beschermen en promoten. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden volgt in de tweede helft van 2017.

Lees het volledige bericht

EU-beleid aangaande jeugdwerkloosheid maakt weinig verschil

In 2013 werd besloten te investeren in het menselijk kapitaal van de jonge Europeanen door de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Uit een verslag van de Europese Rekenkamer blijkt echter dat de door de Europese Unie opgelegde jongerengarantie weinig vooruitgang boekt. Nederland weet daarentegen wel ver onder het Europese gemiddelde van jeugdwerkloosheid te blijven. Ondanks de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer, stelt de Europese Commissie wel tevreden te zijn over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Lees het volledige bericht

Nederlandse provincies, Europese topregio’s voor de jeugd!

De provincies Utrecht en Noord-Holland behoren tot de beste regio’s voor de jeugd in Europa. Dit werd op 14 februari 2017 bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking in het Comité van de Regio’s. De twee Nederlandse regio’s staan bovenaan de ranking van meest jeugdvriendelijke regio in Europa.

Lees het volledige bericht

Cultuurprogramma steden & regio’s: Laatste kans om in te schrijven

Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ wil steden en regio’s ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten. Geïnteresseerde steden en regio’s kunnen zich opgeven voor de laatste vijf studiebezoeken tussen april en juni 2016. Deadline voor aanmelden is 21 maart.
Lees het volledige bericht

Europees Pact voor de Jeugd

De Europese Commissie heeft op 18 november jl. een Europees Pact voor de Jeugd gelanceerd op de Enterprise 2020 Summit. Meer jonge Europeanen moeten aan het werk. Door middel van samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, moet onderwijs gestimuleerd worden en meer werkgelegenheid voor jongeren gecreëerd worden. Decentrale overheden worden opgeroepen om samen te werken met het bedrijfsleven en om actie te ondernemen.
Lees het volledige bericht

EU-prijs voor cultureel erfgoed voor Westfries Museum

Het Westfries Museum in Hoorn heeft de Cultural Heritage Europa Nostra Award 2014 in de wacht gesleept. Het museum kreeg de Europese prijs voor zijn project De Zaak Coen, zo werd op donderdag 20 maart bekendgemaakt. In totaal waren er 27 winnaars, gekozen uit 160 voorgedragen projecten uit 30 landen.
Lees het volledige bericht

Doe mee in het Europees Jeugd Parlement

Het European Youth Parliament (EYP) vindt dit jaar van 29 mei tot 8 juni plaats in het Franse Caen. Dit internationale forum staat dit jaar in het teken van de herdenking van de 70e verjaardag van D-Day en de Slag om Normandië. Het is een open evenement voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar, vanuit Europese lidstaten of landen die deelnamen aan D-Day.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert nieuwe mededeling voor steun aan films en audiovisuele werken

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe mededeling gepresenteerd voor steun aan films en audiovisuele werken. Hierdoor krijgen decentrale overheden meer ruimte om steun te verlenen aan producenten van films en andere audiovisuele werken. Naast steun voor producenten, zijn ook de mogelijkheden voor het steunen van scenarioschrijvers, filmfestivals, distributeurs en bioscopen vergroot.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Cultuur, onderwijs en jeugd

Onderwijs zonder grenzen. Wat staat gemeenten te wachten in 2025?

De afdeling Onderwijs is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderwijsbeleid binnen de gemeente. Wij hebben vernomen dat de Europese Unie van plan is om in 2025 een zogenaamde ‘Europese onderwijsruimte’ op te richten. Wat houdt deze onderwijsruimte precies in? En is al bekend of vanuit deze plannen van de EU ook relevante zaken spelen waarmee wij rekening moeten houden in verband met ons toekomstig gemeentelijk onderwijsbeleid?

Bekijk het antwoord

Hoe verhoudt vraagfinanciering kinderopvang zich tot de Europese regelgeving?

In het kader van het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang overweegt de gemeente om een nieuwe subsidieregeling kinderopvang op te stellen. De gemeente wil onder meer vraagfinanciering invoeren om zo de ouders meer keuzevrijheid te geven. Is dit mogelijk en hoe verhoudt vraagfinanciering zich tot de relevante Europese regelgeving?

Bekijk het antwoord

Kan het verstrekken van een bijdrage van een gemeente aan een museum in strijd met Europees recht zijn?

Wij overwegen in onze gemeente om een bijdrage aan één specifiek museum te verstrekken om een uitbouw mogelijk te maken. Hiermee denkt onze gemeente onder meer een belangrijke stimulans aan de uitoefening van culturele doelstellingen te kunnen geven. Laat het Europese cultuurbeleid de ruimte voor autonome uitoefening van dergelijke cultuurdoelstellingen? Zo ja, in hoeverre? En hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld andere Europeesrechtelijke doelstellingen?

Bekijk het antwoord

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord

Waterpijp roken in de jeugdsoos: wat is het Europese rookbeleid?

Onze gemeente heeft een aanvraag voor een vergunning binnengekregen voor het oprichten van een jeugdsoos waar waterpijptabak zal worden gerookt. Wij begrepen dat de Europese Tabaksrichtlijn recent is herzien. Een van de belangrijkste doelen van deze richtlijn is om het roken onder jongeren te ontmoedigen. Moeten wij bij het beoordelen van de aanvraag rekening houden met deze richtlijn? En zo ja: valt waterpijptabak er ook onder?

Bekijk het antwoord

Gevolgen nieuwe Eurocommissaris onderwijs, cultuur, jongeren en sport?

Onze gemeentesecretaris heeft vernomen dat er voor het eerst een Eurocommissaris Onderwijs, cultuur, jongeren en sport is benoemd in de Europese Commissie. Ook zou deze commissaris, op het gebied van hoger onderwijs, vooruitstrevende plannen hebben. Klopt dit? En verandert er hierdoor op het gebied van onderwijs veel voor decentrale overheden?

Bekijk het antwoord

Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?

Onze provincie wil een subsidie geven voor de restauratie van een museum. Het gaat om een groot bedrag investeringssteun en om een museum met internationale uitstraling. Om deze subsidie staatssteunproof te maken, wil de provincie de cultuurvrijstelling (artikel 53) in de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening gebruiken. Lid 6 stelt echter als voorwaarde dat netto-inkomsten moeten worden terugbetaald. Onze subsidie wordt alleen verleend voor de restauratie van monumentale onderdelen en niet voor de kunstcollectie. Moeten wij bij het berekenen van netto-inkomsten nu de inkomsten van het hele museum meenemen? En welke termijn moet de provincie aanhouden: de looptijd van de subsidie of de afschrijvingsperiode van de investering?

Bekijk het antwoord

Publicaties Cultuur, onderwijs en jeugd

Life Long Learning

Besluit tot vaststelling LLP
Gids voor aanvragers van LLP subsidies

Sport

Witboek sport
Mededeling, over de ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport

Wet- en regelgeving Cultuur, onderwijs en jeugd

Audiovisueel- en mediabeleid

Richtlijn audiovisuele- en mediadiensten

De huidige Richtlijn audiovisuele mediadiensten is in 2010 vastgesteld. Het doel van de richtlijn is bijdragen aan de gemeenschappelijke interne markt. Vanwege betrokkenheid bij lokale en regionale omroepen, krijgen decentrale overheden met deze richtlijn te maken.

Regels

De regels in de richtlijnen gaan onder andere over het adverteren en de bescherming van minderjarigen bij programma’s op televisie, internet en mobiele telefoon. Ook minimumeisen met betrekking tot uitzendingen en regels over de maximale zendtijd voor overheidsprogramma’s en -reclame staan hierin.

Implementatie in Nederland

Door middel van een wijziging in de Mediawet 2008 is de richtlijn in Nederland geïmplementeerd.

X