Cultuur

Ontplooiing van de culturen van lidstaten en de instandhouding van cultureel erfgoed worden als gemeenschappelijk belang beschouwd (art. 167 VWEU). Steunmaatregelen voor cultuur zijn onder bepaalde voorwaarden uitgezonderd van het staatssteunverbod (art. 107 lid 3d VWEU).

Decentrale overheden kunnen gebruik maken van deze cultuurexceptie bij steun voor culturele evenementen, theaters, musea, filmhuizen en andere culturele instellingen.

De-minimis en DAEB

Ook de-minimissteun en het opleggen van een DAEB zijn manieren om cultuursteun staatssteunproof vorm te geven. Steun is staatssteunproof wanneer het volgens de staatssteunregels is toegestaan en niet zorgt voor een verstoring van de Europese interne markt.

Beleid over cultuur

De EU heeft beleid opgesteld om cultuur in en van de EU-lidstaten te beschermen en te bevorderen. Onder beleid leest u bijvoorbeeld over de EU2020-strategie, de Europese Agenda Cultuur en over het Groenboek Culturele en Creatieve Industrieën.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Cultuur

Cultuur

EU2020 strategie

Met de EU2020 strategie wil de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie creëren. Er is weinig aandacht voor de bijdrage van cultuur aan deze doelstelling. In 2011 concludeerde de Europese Raad hoe cultuur kan bijdragen aan de groei van de EU. Daarbij wordt herinnerd aan de Digitale Agenda, waarin het belang van cultuur online wordt onderstreept.

Bijdrage EU2020

Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de EU2020 strategie, bijvoorbeeld door:

  • slimme groei: cultuur kan werkgelegenheid creëren en via onderwijs bijdragen aan een goed-geschoolde beroepsbevolking;
  • duurzame groei: het digitaliseren van culturele inhoud, zodat iedereen er online bij kan;
  • inclusieve groei: het bevorderen van de interculturele dialoog.

Europese Agenda cultuur

In een Mededeling (2007) vormde de Europese Commissie de ‘Europese Agenda voor cultuur’. Voor de periode 2011-2014 is er een werkdocument Europese Agenda voor Cultuur opgesteld. Hierin worden alle betrokkenen, waaronder decentrale overheden, gevraagd om binnen hun bevoegdheden de doelstellingen van de Agenda te verwezenlijken. Dit kunnen zij doen door:

  • het culturele beleid verder te ontwikkelen;
  • gezamenlijke activiteiten te ontplooien;
  • de mogelijkheden van EU-financiering te verkennen.

Rol decentrale overheden

Decentrale overheden kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van cultuur op lokaal en regionaal niveau. Zo kunnen zij het cultureel erfgoed beschermen en cultuurtoerisme bevorderen.

Groenboek culturele en creatieve industrieën

In april 2010 publiceerde de Commissie een Groenboek over de culturele en creatieve industrieën (CCI). De creatieve bedrijfstak kan beter benut worden voor de economie, cultuur een maatschappij in de EU. De rol van CCI’s in de maatschappij wordt onderschat. CCI’s kunnen bijdragen aan lokale economieën, door digitale diensten en netwerken van inhoud (e-Content) te voorzien. Ook dragen ze bij aan verdere ontwikkeling van ICT, innovatie en een innovatievriendelijk klimaat. Met het Groenboek wil de Commissie bewustzijn creëren over het belang van CCI’s in de economie van lidstaten. Lees hier de reactie van Nederland op het Groenboek.

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) is door de Commissie opgericht en beheert bepaalde onderdelen van de EU-programma’s op het gebied van educatie, cultuur, burgerschap, jeugd en audiovisuele media. Het programma Cultuur valt hier ook onder.

Nieuws Cultuur

2018 wordt Europees jaar van cultureel erfgoed

Op 27 april heeft het Europees Parlement het voorstel aangenomen om 2018 het Europees jaar van cultureel erfgoed te maken. Er wordt € 8 miljoen uit bestaande fondsen gereserveerd voor projecten die het gedeelde Europees cultureel erfgoed beschermen en promoten. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden volgt in de tweede helft van 2017.

Lees het volledige bericht

Cultuurprogramma steden & regio’s: Laatste kans om in te schrijven

Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ wil steden en regio’s ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten. Geïnteresseerde steden en regio’s kunnen zich opgeven voor de laatste vijf studiebezoeken tussen april en juni 2016. Deadline voor aanmelden is 21 maart.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Cultuur

Hoe netto-inkomsten museum berekenen conform vrijstelling cultuursteun in nieuwe AGVV?

Onze provincie wil een subsidie geven voor de restauratie van een museum. Het gaat om een groot bedrag investeringssteun en om een museum met internationale uitstraling. Om deze subsidie staatssteunproof te maken, wil de provincie de cultuurvrijstelling (artikel 53) in de nieuwe Algemene groepsvrijstellingsverordening gebruiken. Lid 6 stelt echter als voorwaarde dat netto-inkomsten moeten worden terugbetaald. Onze subsidie wordt alleen verleend voor de restauratie van monumentale onderdelen en niet voor de kunstcollectie. Moeten wij bij het berekenen van netto-inkomsten nu de inkomsten van het hele museum meenemen? En welke termijn moet de provincie aanhouden: de looptijd van de subsidie of de afschrijvingsperiode van de investering?

Bekijk het antwoord

Wat is de Europese agenda voor cultuur?

Enige tijd geleden is er een ‘Europese agenda voor cultuur’ verschenen. Wat is de stand van zaken met de uitvoering van deze agenda en in hoeverre hebben decentrale overheden hiermee te maken?

Bekijk het antwoord

Welke Europese regels gelden er voor historische schepen?

Onze gemeente heeft met betrekking tot de EU-richtlijn waarin onder meer iets wordt geregeld in het kader van de toegankelijkheid van de schepen (voor gehandicapten) en de vanuit het oogpunt van veiligheid wat vragen. Wanneer wordt de nieuwe richtlijn van kracht? En worden er hierin uitzonderingen gemaakt voro de bruine vloot (schepen met een lengte tot 40 meter en met een historisch karakter)?

Bekijk het antwoord

Is overheidssteun aan musea toegestaan?

Onze gemeente wil met een subsidie een museum helpen moderniseren. Het geld wordt gebruikt voor aanschaf van audiovisuele apparatuur om interactieve demonstraties en presentaties mogelijk te maken. De subsidie wordt ook gebruikt voor aankoop en installatie van computers die toegang geven tot de gedigitaliseerde inhoud van het museum.

Bekijk het antwoord

Publicaties Cultuur

X