Lifelong Learning Programme

In 2013 stelde de EU het Erasmus+ programma vast voor de periode 2014-2020. Het is daarmee de opvolger van het Lifelong Learning Programme (LLP). Het doel van dit programma is het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert het programma modernisatie van onderwijs, beroepsopleidingen en jongerenwerk. Het programma heeft een budget van € 14.7 miljard, verdeeld over zeven jaar. Decentrale overheden kunnen deelnemen aan Erasmus+ om zodoende een stimulerende rol te spelen op het gebied van onderwijs.

Subsidieprogramma Lifelong Learning Programme

Bovendien heeft de EU een subsidieprogramma beschikbaar bij het LLP. Het programma bestaat uit meerdere lagen en onderwijsprogramma’s waarvoor aparte subsidies te verkrijgen zijn. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Life Long Learning programma

Life Long Learning programma

Comenius

Dit programma richt zich op de eerste fase van scholing, van kleuterschool tot middelbare school. Comenius ondersteunt onder andere samenwerking tussen scholen en projecten voor het trainen van onderwijzend personeel. Het doel ervan is de kwaliteit van het onderwijzen te verbeteren, de Europese dimensie in het onderwijs te versterken en het leren van talen te stimuleren.

Erasmus en Erasmus Mundus

Erasmus concentreert zich op het hoger onderwijs. Het programma moet de kwaliteit van onderwijs verbeteren en de Europese dimensie versterken. Het steunt onder andere studenten door middel van mobiliteitsbeurzen voor een studieperiode in het buitenland.

Het Erasmus programma wordt vaak verward met het programma Erasmus Mundus, dat het volgen van masteropleidingen stimuleert en zich richt op partnerschappen buiten de EU. Erasmus Mundus is geen onderdeel van het Lifelong Learning Programme.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci is bedoeld voor het beroepsonderwijs op MBO niveau. Het programma streeft vooral naar transnationale samenwerking om kwaliteitsverbetering, innovatie en ondersteuning te bieden aan de Europese dimensie van beroepsopleiding. Voornamelijk uitwisselingen van jongeren die een beroepsopleiding volgen worden gesteund.

Grundtvig

Grundtvig richt zich op het volwassenenonderwijs. Het programma ondersteunt activiteiten die innovatie, beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijsmogelijkheden voor volwassenen door Europese samenwerking mogelijk maken.

Jean Monnet

Het Jean Monnet Programma richt zich op het universitaire onderwijs. Het stimuleert onderwijs, onderzoek en reflectie over Europese integratie en ondersteunt instellingen die zich daarmee bezig houden.

Transversaal Programma

Binnen het transversale (sectoroverstijgende) onderdeel van het LLP kan worden samengewerkt op een aantal gebieden:

1. Beleidsontwikkeling en innovatie

Ondersteuning voor beleidsontwikkeling en innovatie op het gebied van onderwijs en opleiding vindt plaats in het kader van de Lissabondoelstellingen. Het gaat daarbij om het verzamelen en analyseren van vergelijkbare gegevens en statistieken op het gebied van het Levenlang Leren-beleid. Ook wordt op deze manier gekeken naar de voortgang van de doelstellingen. Voor decentrale overheden is deelname aan het programma bijvoorbeeld mogelijk via studiebezoeken voor beleidsmakers.

2. Taalonderwijs

In artikel 22 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie staat dat de Unie de verscheidenheid van taal eerbiedigt. De EU wil Europeanen stimuleren om naast hun moedertaal nog twee andere talen te leren. Binnen de EU is kennis van meerdere talen nuttig om volledig te kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt en het Europees burgerschap. Het is voor Europese burgers mogelijk om in andere EU-landen onderwijs te volgen of een baan te vinden. Daarom stimuleert de EU taalonderwijs, waarbij wordt samengewerkt met (decentrale) overheden.

3. ICT in het onderwijs

De EU wil onderwijspraktijken moderniseren door het gebruik van ICT. Eén van de methodes om dat te doen is via het e-learning programma. Dit actieplan uit 2000 wilde het onderwijs versterken door middel van ICT. Het actieprogramma is inmiddels afgelopen. Subsidie is nog wel te verkrijgen op het gebied van e-learning, via het LLP programma.

Daarnaast wil de EU onderwijs ook verbeteren door kennis beter te verspreiden en te benutten.

Uitvoering in Nederland

In iedere lidstaat is een agentschap aangewezen dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van bovengenoemde programma’s. In Nederland vormen Nuffic, Cinop en het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs het Nationaal Agentschap voor het Lifelong Learning Programme.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Praktijkvragen Lifelong Learning Programme

Publicaties Lifelong Learning Programme

Life Long Learning

Besluit tot vaststelling LLP
Gids voor aanvragers van LLP subsidies

X