Onderwijs

Decentrale overheden hebben vaak directe taken en verantwoordelijkheden op onderwijsgebied. Zij kunnen innovatieve activiteiten binnen het onderwijs stimuleren. In Nederland geeft de centrale overheid sturing aan het onderwijsbeleid. Provincies hebben voornamelijk een toezichthoudende rol en gemeenten hebben wettelijke taken en bevoegdheden voor lokale scholen.

Optreden EU onderwijs

Volgens art. 165 VWEU moeten Europese activiteiten bijdragen tot de ontwikkeling van onderwijs van hoog niveau. Het optreden van de EU is voornamelijk gericht op:

  • de ontwikkeling van de Europese dimensie in het onderwijs;
  • bevordering van de mobiliteit van studenten en docenten;
  • bevordering van de samenwerking tussen Europese onderwijsinstellingen;
  • bevordering van de uitwisseling van informatie over gemeenschappelijke vraagstukken waarmee onderwijsstelsels van lidstaten worden geconfronteerd;
  • stimulatie van de ontwikkeling van afstandsonderwijs;
  • bevordering van de samenwerking met derde landen (afspraken tussen twee of meer EU-lidstaten en een ander land) en internationale organisaties.

De EU heeft geen bevoegdheid om bindende regels op te stellen op het terrein van onderwijs. Echter, de EU steunt de lidstaten in het formuleren en behalen van gemeenschappelijke doelen en het uitwisselen van goede werkwijzen in het onderwijs. Hoe de EU precies te werk gaat kunt u lezen in het rapport Onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Beleid onderwijs

Op de pagina beleid leest u over het Europees beleid op het gebied van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het taalonderwijs en de EU2020 strategie.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Beleid Onderwijs

Onderwijs

Taalonderwijs

In art. 22 Handvest van de Grondrechten staat dat de EU de verscheidenheid van taal eerbiedigt. De EU wil Europeanen stimuleren om naast hun moedertaal twee andere talen te leren. Dit is nuttig om volledig te kunnen profiteren van de interne markt en het Europese burgerschap. Europeanen kunnen in andere EU-landen onderwijs volgen of een baan vinden. Bij de stimulatie van het taalonderwijs wordt samengewerkt met decentrale overheden.

EU2020 strategie

De EU2020 strategie kent vijf kerndoelen. Één daarvan is een hoger onderwijsniveau. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters moet worden verlaagd naar 10% en het percentage van de jongeren dat hoger onderwijs heeft gevolgd, moet worden verhoogd naar 40%. In Nederland zijn deze doelstellingen gehaald.

Lissabonstrategie en LLP

De Lissabonstrategie uit 2000 moest zorgen voor meer economische groei en werkgelegenheid in de EU. Een belangrijk onderdeel was het idee van ‘een leven lang leren’, omgezet in het Lifelong Learning Programme (LLP). LLP loopt van 2007-2013 en volgt het programma Onderwijs en Opleiding 2010 op.

Door onderwijs- en trainingsmogelijkheden te stimuleren, kunnen EU-burgers zich gedurende hun carrière blijven ontwikkelen. Decentrale overheden kunnen hun beleid aansluiten op het ‘leven lang leren’. Gemeenten kunnen ook deelnemen in Europese onderwijsprogramma’s om kennis en ervaring met andere lidstaten uit te wisselen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld samen met lokale onderwijsinstellingen deelnemen aan verschillende onderdelen van programma’s.

Nieuws Onderwijs

Vooruitgang in onderwijs en opleiding in Europa

Op 7 november publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse ‘Onderwijs- en opleidingsmonitor’. Met deze monitor analyseert de Commissie de onderwijssystemen van de lidstaten, en peilt zij in hoeverre deze stelsels voldoen aan de Europese doelstellingen voor 2020 rond onderwijs en opleiding zoals het reduceren van vroegtijdige schoolverlaters.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Onderwijs

Kan een financiële bijdrage aan stichtingen voor bijzonder onderwijs worden aangemerkt als staatssteun?

Als gemeente willen wij stichtingen voor bijzonder onderwijs graag financieel ondersteunen. Volgens de Europese regelgeving voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) vallen diensten voor openbaar onderwijs niet onder de Europese staatssteunregels. Bijzonder onderwijs verschilt echter van openbaar onderwijs. Kan financiering van bijzonder onderwijs, in tegenstelling tot openbaar onderwijs, daarom dan mogelijk wel worden aangemerkt als staatssteun?

Bekijk het antwoord

X