Actieteam Economie en Arbeid

Eind 2015 is het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) opgericht. Dit Actieteam is ingesteld om inspanningen op het gebied van grensoverschrijdende economie en arbeid te versnellen en een impuls te geven aan werken en ondernemen over de grens. Het motto van de GEA is: “grenzen slechten, verbinden van regio’s en het bewegen van mensen”.

Aanleiding

Ondanks dat er veel gebeurt om grensoverschrijdende economie en arbeid te stimuleren in Nederland en zijn buurlanden, valt er nog veel te winnen. Zo vraagt een aantal verschillen tussen de grensregio’s om extra inzet, denk hierbij aan diploma-erkenning, beroepskwalificaties, administratieve lasten, etc. Ook de relatief hoge werkloosheid in bepaalde grensstreken in Nederland in vergelijking met het aanliggende buurland, is aanleiding voor een extra impuls om de arbeidsmarkten in  grensregio’s beter op elkaar aan te laten sluiten.

Samenstelling

Het Actieteam bestaat uit een samenwerking tussen Gemeenten, waaronder ook het VNG, provincies, namens de ondernemers MKB-Nederland, Euregio Rijn-Waal en namens de ministeries het BZK, EZK, OCW en het SWZ.

Doel Actieteam

Actieteam GEA moet zorgen voor een significante impuls voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en arbeid. Dit doet het team door de informatievoorziening voor werknemers en ondernemers te stroomlijnen en lopende initiatieven mogelijk te maken en te versnellen. Het actieteam bouwt voort op bestaande vormen en lopende initiatieven in de grensregio’s, de regionale grensinformatiepunten, de Euregio’s en het secretariaat-generaal van de Benelux.

Werkwijze

Het Actieteam heeft de belangrijkste opgaven voor de grensregio’s en de huidige inzet hierbij in kaart gebracht. De volgende onderwerpen werden als prioritair aangemerkt:

  • Informatievoorziening voor werkzoekenden en bedrijven, maar ook een dekkend netwerk voor persoonlijke informatievoorziening;
  • Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling, werkzoekenden en bedrijven bewust maken van de kansen over de grens;
  • Erkenning van Nederlandse diploma’s in onze buurlanden;
  • Buurtaalonderwijs en cultuur, introduceren en aanbieden in het onderwijs;
  • Stages en leerwerkplekken, belemmeringen wegnemen bij stages of leerwerkplekken aan Belgische of Duitse kant van de grens;
  • Bereikbaarheid, verbeteren van grensoverschrijdend openbaar vervoer en infrastructuur;
  • Ondernemerschap, het verminderen van administratieve lasten en juridische belemmeringen.

Als rode draad door alle prioritaire onderwerpen loopt het bewustzijn over de mogelijkheden die werken over de grens biedt en de beeldvorming over werken over de grens. Vanuit deze rode draad zijn er een meervoud aan grensinformatiepunten opgericht, waar makkelijk en snel informatie te vinden is met betrekking tot de hier voor genoemde onderwerpen.

Oplossingen Actieteam

Ook komt het Actieteam met een overzicht van de aangepakte belemmeringen, de in gang gezette oplossingen en aanbevelingen over nog op te pakken oplossingen en de daarvoor verantwoordelijke partijen. Een deel van de oplossingen zal moeten worden bereikt in nauwe samenwerking met onze buurlanden. Daarnaast houdt het BZK de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op de hoogte van de werkzaamheden en vooruitgangen van het actieteam. De laatste Rapportage is van april 2018.

Institute for transnational and Euregional cross border cooperation and mobility (ITEM)

ITEM is opgezet vanuit de Universiteit van Maastricht. Het is en interdisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderzoek, kennisuitwisseling, advisering en trainingsactiviteiten omtrent GROS. Realisatie van ITEM is in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED (sociaal- economisch kenniscentrum), provincie Limburg (Nederland), Maastricht en de Maas- Rijn Euregio uitgevoerd. Kijkt u voor meer informatie over de werkzaamheden van ITEM naar de Grenseffectenrapportage.

 

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 


Nieuws Actieteam Economie en Arbeid

Nederlands voorzitterschap Benelux 2017 en grensoverschrijdende samenwerking

Nederland is voor het jaar 2017 voorzitter van de Benelux en heeft verscheidende grensoverschrijdende problemen op haar agenda staan. Prioriteiten zijn het bevorderen van de duurzame economische groei en veiligheid en justitie over de grens. De prioriteiten komen overeen met die van de Europese Unie in bijvoorbeeld het beleid omtrent duurzame economische groei.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert resultaten van consultatie GROS

In september 2015 lanceerde de Europese Commissie een herziening voor Europees grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking. Eén van de doelen was het identificeren van obstakels voor mensen die in grensregio’s wonen en werken. Hiervoor schreef de Commissie een publieke consultatie uit waarvan de resultaten op vrijdag 8 april jl. werden gepresenteerd.

Lees het volledige bericht

X