Europese programma’s

Om grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en  gestelde doelen te verwezenlijken, zijn er verschillende financierings- en beleidsprogramma’s opgericht.

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Een EGTS is een juridisch instrument om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking tussen regionale of lokale overheden te vergemakkelijken. De leden van een EGTS kunnen lidstaten, regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke instellingen zijn. Leden van een EGTS moeten uit ten minste twee lidstaten komen. De rechtsbasis voor het vormen van een EGTS ligt in de verordeningen 1082/2006 en 1302/2013.

Praktijkvraag: hoe kunnen we als gemeente gebruikmaken van het samenwerkingsinstrument EGTS?
Onze gemeente werd door een van onze partners bij de uitvoering van een programma voor territoriale samenwerking gewezen op de mogelijkheid om te kiezen voor het samenwerkingsinstrument ‘Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking’. Wat is dit voor instrument en wat zijn de voorwaarden en voordelen om er gebruik van te maken?

Lees deze praktijkvraag

Europees Programma voor Werkgelegenheid en Sociale Innovatie (EaSI)

Het EaSI dient ter ondersteuning van het sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Het programma valt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en maakt deel uit van het sociaal beleidsplan 2014-2020 en daarmee ook de Europa 2020-strategie. Het programma heeft als doel het testen en coördineren van innovatief beleid en het uitwisselen van ‘best practices’. Maatregelen die het meest succesvol blijken zullen in een breder verband worden toegepast. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) geeft hierbij de financiële ondersteuning.

Meerjarig financieel kader 

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) is de meerjarenbegroting die wordt opgesteld door de Europese Commissie. De voorgestelde begroting loopt van 2021 tot 2027 en bedraagt ongeveer € 1300 miljard. De begrotingshandelingen die plaatsvinden aan de hand van het voorstel zijn belangrijk voor decentrale overheden, omdat de toewijzingen van de Europese fondsen ter discussie staat.

Europese Territoriale Samenwerking (Interreg)    

In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het is een van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden zoals milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie. Interreg V (periode 2014-2020) is de vijfde periode van het Interreg programma van Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO). Inmiddels ligt er een nieuwe opzet voor het Interreg VI (periode 2021-2027).

Interreg is onderdeel van het EU-cohesiebeleid 2014-2020 dat Europese territoriale samenwerking versterkt. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft een budget van 10 miljard euro dat wordt geïnvesteerd in 79 verschillende samenwerkingsprogramma’s. Er zijn drie types samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg: (1) INTERREG A: grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s, (2) INTERREG B: transnationale samenwerkingsprogramma’s en (3) INTERREG C: interregionale samenwerkingsprogramma’s, (4) INTERREG NSR: samenwerkingsprogramma’s overzee.

Grensinformatiepunten (GIP’s)

GIP zijn door de Nederlandse overheid opgezette kantoren waar je vragen kunt stellen en informatie kunt inwinnen die grens gerelateerd zijn.  Daarnaast is het via hun website mogelijk om naar  persoonlijke omstandigheden informatie te ontvangen wanneer tegen bepaalde dingen wordt aangelopen bij verplaatsing over de grens. Deze informatiepunten zijn voor meerdere regio’s beschikbaar.

Er zijn verschillende onderwerpen waar de grensinfopunten hoofdzakelijk informatie over verstrekken. Denk hierbij aan:

–              Belastingen, werken of wonen in het buitenland kan dit gevolgen hebben voor uw belastingen;
–              Zorg, werken of wonen in het buitenland kan invloed hebben op uw zorgverzekering;
–              Pensioen en uitkering, werken of wonen in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw pensioen of uitkering;
–              Kinderen, werken of wonen in het buitenland kan gevolgen hebben voor uw gezinsbijslag en tot slot;
–              Praktisch, werken of wonen in het buitenland brengt een aantal praktische zaken met zich mee.

 

Het grensinfopunten is een initiatief van verschillende overheidsorganisaties:

–              Ministerie van financiën;
–              Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
–              Belastingdienst ;
–              Sociale Verzekeringsbank;
–              Uitkeringsinstituut voor werknemersverzekeringen en;
–              Centraal Administratie Kantoor AWBZ (CAK)


X