Wat is GROS?

GROS staat voor Grensoverschrijdende Samenwerking. Het is tevens een project dat door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Buitenlandse Zaken (BZ) wordt geleid. Dit project heeft als doel om specifieke knelpunten in de grensgebieden van Nederland met België,  Nederland met Duitsland en de aangrenzende landen overzee (Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken) op te lossen en daarmee de grensoverschrijdende samenwerking en de onderlinge kennisuitwisseling te stimuleren.

Wat is het doel van GROS?

Het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking wordt bereikt door:

  • het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden in grensgebieden;
  • het benutten van kansen;
  • het voorkomen en wegnemen van belemmeringen die burgers en het bedrijfsleven ondervinden bij wonen en werken over de grens. Grensregio’s kunnen immers negatieve gevolgen ondervinden door hun ligging.

Toenemende regionalisatie en decentralisatie

Een ander motief voor grensoverschrijdende samenwerking is de toenemende regionalisatie en decentralisatie. Steeds meer maatschappelijke vraagstukken worden op regionaal niveau aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken met betrekking tot veiligheid, milieu en arbeid. De bestuurlijke organisatie speelt hier op in door de instelling van bijvoorbeeld een veiligheidsregio of een vervoersregio. De problemen stoppen echter niet bij de landsgrens, waardoor samenwerking tussen verschillende Europese regio’s zeer nuttig is en zelfs noodzakelijk kan zijn.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Wat is GROS?

Benelux-verklaring voor aanpak grensoverschrijdende sociale fraude

Grensoverschrijdende sociale fraude moet tegengegaan worden in de Benelux: de Belgische staatssecretaris en voorzitter van het Benelux-Comité van Ministers rond Fraudebestrijding tekende een intentieverklaring. Het doel van deze verklaring is om initiatieven en maatregelen te ontwikkelen om sociale fraude tegen te gaan en om een voortrekkersrol te vervullen. Voor decentrale overheden is het van belang om in de toekomst gegevens uit te wisselen met andere regio’s uit de Benelux.
Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs

Als medewerker onderwijs bij een grensgemeente vraag ik me af hoe het staat met de grensoverschrijdende samenwerking (GROS) tussen Nederland en onze buurlanden Duitsland en België op het gebied van onderwijs? Wat is sinds de Kamerbrief van het Ministerie van BZK over stand van zaken Task Force GROS (april 2010) bereikt en wat gaat er nog gebeuren?

Lees het volledige bericht

Publicaties Wat is GROS?

Wet- en regelgeving Wat is GROS?

Wat is GROS?

Benelux- en de Anholt-overeenkomst

De Raad van Europa is de motor achter grensoverschrijdende samenwerking. In 1980 werd de Kaderovereenkomst van Madrid gesloten. Hierdoor hebben regionale en lokale overheden de mogelijkheid om op publiekrechtelijke basis over de grens samen te werken. Lidstaten kunnen zo bilaterale en multilaterale overeenkomsten sluiten over grensoverschrijdende samenwerking.

Er zijn twaalf bilaterale en multilaterale overeenkomsten opgesteld. Voor Nederland en zijn buurlanden zijn voornamelijk de Benelux-Overeenkomst en de Anholt-Overeenkomst van belang.

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

De Verordening over Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) is op 1 augustus 2006 in werking is getreden. De verordening biedt de mogelijkheid een grensoverschrijdend lichaam op te richten met rechtspersoonlijkheid.

Juridisch instrument

Een EGTS is een juridisch instrument om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking tussen regionale of lokale overheden te vergemakkelijken. De leden van een EGTS kunnen lidstaten, regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke instellingen zijn. De leden moeten uit ten minste twee lidstaten komen.

Met name landen die nog geen partij zijn bij de Kaderovereenkomst van Madrid of die geen bilateraal akkoord hebben afgesloten, kunnen gebruik maken van de verordening. Voor Nederland is de EGTS verordening daarom van minder toegevoegde waarde.

Structuurfondsprogramma’s

De EGTS-verordening is ontstaan nadat bleek dat lidstaten moeilijkheden ondervonden bij grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Europese structuurfondsprogramma’s. Bijzonder is dat de EGTS overheden voor het eerst de mogelijkheid biedt zich te verenigen in instanties uit verschillende landen, zonder dat daarvoor een internationale overeenkomst is getekend door de nationale parlementen.

Benelux Verdrag

Decentrale overheden kunnen via het Benelux Verdrag in de drie Beneluxlanden op publiekrechtelijke basis grensoverschrijdend samenwerken. Het eerste Benelux Verdrag werd in 1958 ondertekend voor een periode van vijftig jaar. Omdat er noodzaak was tot vernieuwing is een nieuw verdrag vastgesteld dat op 1 januari 2012 in werking is getreden. Het nieuwe verdrag is meer pragmatisch ingericht en beter afgestemd op de veranderende internationale en maatschappelijke context.

Hoofdthema’s Benelux-samenwerking

De nieuwe Benelux-samenwerking richt zich op drie hoofdthema’s:

  • interne markt en economische unie;
  • duurzaamheid;
  • justitie en binnenlandse zaken.
X