Belangrijke stakeholders binnen GROS

Er werken een aantal belangrijke organisaties mee aan GROS. Deze organisaties houden zich bezig met informatievoorziening, financiën en begeleiding binnen de verwezenlijking van de projecten en initiatieven rondom GROS.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Binnen het GROS-dossier houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken bezig met het coördineren van het dossier. Ga voor het dossier naar de  Kennisbank Openbaar Bestuur.

Comité van de regio’s

Het Comité van de Regio’s (CvdR) is een adviesorgaan van de Europese Unie en houdt zich bezig met de verschillende stadia van het Europese wetgevingsproces. De commissies binnen het CvdR stellen ontwerpadviezen over wetgevingsvoorstellen op. Vervolgens komen zij bij elkaar om te stemmen en de adviezen goed- of af te keuren.

Binnen het GROS-dossier houdt het CvdR zich bezig met de raadplegingen over grensoverschrijdende problematiek. Daarbij ontvangen zij input van lokale en regionale overheden, deskundigen en andere belanghebbenden. Het CvdR werkt dan ook nauw samen met nationale, regionale en lokale overheden om het politieke debat omtrent regelgeving te bevorderen.

Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM)

Het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) is opgezet vanuit de Universiteit van Maastricht. Het is een interdisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderzoek, kennisuitwisseling, advisering en trainingsactiviteiten rondom GROS. Kijkt u voor meer informatie over de werkzaamheden van ITEM naar de Grenseffectenrapportage die dit instituut jaarlijks publiceert.

Benelux Unie

De Benelux Unie is een intergouvernementeel samenwerkingsverband dat zich sinds de inwerkingtreding van het (vernieuwde) Benelux-verdrag in 2012 bezighoudt met de samenwerking tussen Benelux-landen en andere EU-lidstaten of regionale samenwerkingsverbanden van die landen. Het uitbreiden van de grensoverschrijdende samenwerking is één van de hoofddoelstellingen van dit nieuwe verdrag. De Benelux-samenwerking richt zich op drie hoofdthema’s:

  • interne markt en economische unie
  • duurzaamheid ontwikkeling
  • justitie en binnenlandse zaken
Praktijkvraag: wat is de rol van het Belenux-Verdrag bij grensoverschrijdende samenwerking?
Klopt het dat er onlangs een nieuw Benelux-Verdrag is vastgesteld en wat is de invloed daarvan op de grensoverschrijdende samenwerking?

Lees deze praktijkvraag

Expat Centers

Expat Centers zijn er voor personen uit het buitenland die in zich in een ander land willen vestigen of werken. Nederland kent acht Expat Centers. Er worden door deze Centers verschillende diensten aangeboden. Ze vergemakkelijken de formele procedure voor internationals om zich te mogen vestigen in Nederland. Het is mogelijk om met één bezoek aan een Expat Center een vestigingsvergunning, complete registratie en een BSN toegewezen te krijgen.

VERENIGING nEDERLANDSE GEMEENTEn

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid door de aandacht te richten op relevante maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen voor gemeenten. Samen met grensgemeenten signaleert en agendeert de VNG knelpunten in grensregio’s, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit. Hierover gaat de VNG regelmatig in gesprek gaat met andere overheden en netwerken. VNG is het secretariaat van de Nederlandse delegatie binnen het CvdR. Binnen dit Europese gremium is grensoverschrijdende regionale ontwikkeling ook één van de aandachtsgebieden.

iNTERPROVINCIAAL oVERLEG (ipo)

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een organisatie die is opgericht om de gezamenlijke belangen van de provincies in Den Haag en Brussel te behartigen. Binnen deze rol informeert het IPO ter voorbereiding van beleid dat voor provincies van belang is. Daarnaast deelt deze organisatie haar kennis met provinciale partners en stakeholders. Tevens biedt het IPO de provincies een platform aan ter stimulatie van innovatie en het uitwisselen van kennis.

uNIE VAN wATERSCHAPPEN (uvw)

De Unie van Waterschappen (UvW) vertegenwoordigt de waterschappen op nationaal en internationaal niveau. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, regionaal waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De visie van de de UvW is: samenwerken, verbinden en delen. Met dit doel streeft de UVW naar een gezamenlijk, veilig, duurzaam en schoon Nederland.


X