Veiligheid

Decentrale overheden houden zich bezig met het bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Dit vormt een belangrijk onderdeel binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR).

Europees beleid veiligheid

Europees beleid op het gebied van georganiseerde criminaliteit betreft onderwerpen als:

Hierbij wordt zowel preventief als repressief actie ondernomen door de EU. Hierbij speelt samenwerking tussen de (wethandhavings)diensten van de lidstaten, met name door gegevensuitwisseling, een belangrijke rol.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Veiligheid

Vormen de bescherming van privacy en veiligheid redenen om niet aan te besteden?

De Oostenrijkse regering heeft een overheidsopdracht voor het drukken van identiteitsbewijzen op grond van veiligheids- en privacyoverwegingen rechtstreeks gegund. Volgens het Europees Hof van Justitie konden de openbare veiligheid en de bescherming van gevoelige persoonsgegevens echter wel degelijk via een Europese aanbesteding worden gewaarborgd. In de zaak tussen de Europese Commissie en Oostenrijk van 20 maart 2018 werd de Europese Commissie daarom in het gelijk gesteld.

Lees het volledige bericht

Commissie tevreden over vooruitgang verwezenlijken veiligheidsprioriteiten voor 2017

De Europese Commissie rapporteerde op 7 september 2017 over de genomen maatregelen om tot een veiliger Europa te komen. In het rapport worden de maatregelen beschreven die genomen zijn sinds de toespraak van Juncker over de staat van de Unie op 14 september 2016. Uit het rapport blijkt dat de Commissie zich op vier kernpunten heeft gericht om tot een veiliger Europa te komen: namelijk de armslag van terroristen beperken, radicalisering voorkomen, veiligere buitengrenzen en een betere uitwisseling van informatie. Lees het volledige bericht

Hulp voor decentrale overheden bij aanpak radicalisering

Interculturele en interreligieuze dialoog op lokaal niveau moet aangemoedigd worden. Dat stelt het Congres van Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa. Om regionale overheden hierbij te helpen, kondigde zij de presentatie aan van een toolkit met handvatten voor de aanpak van radicalisering.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden moeten bewuster worden van informatiebeveiliging

De Europese Commissie heeft een strategie voor cyberbeveiliging gepresenteerd en een richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging voorgesteld. Met de oprichting van Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID) lijkt minister Plasterk de Europese gedachtegang te volgen. Taskforce BID moet ook het bewustzijn van decentrale overheden over informatiebeveiliging verhogen.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Veiligheid

Gesloten cannabisketen: mogelijk minder overlast en criminaliteit, maar strijdig met Europees recht?

De coalitiepartijen hebben ingestemd met het – in het regeerakkoord aangekondigde – experiment waarin in een aantal gemeenten ervaring zal worden opgedaan met een gesloten cannabisketen. Bij onze gemeente vragen wij ons af wat voor effect een dergelijke gesloten cannabisketen, waarbij het telen en distribueren van cannabis gedecriminaliseerd wordt, kan gaan hebben op terreinen zoals openbare orde, veiligheid en criminaliteit. Daarnaast vragen wij ons af of er in het experiment specifiek aandacht zal worden besteed aan grensoverschrijdende aspecten?

Bekijk het antwoord

X