Staatssteun en sociaal beleid

Decentrale overheden kunnen via uitzonderingsgronden binnen het staatssteunregime sociale doelstellingen en werkgelegenheid bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan vrijstellingsverordeningen, de-minimissteun of (S)DAEB . Steunmaatregelen die hieronder vallen hoeven niet gemeld te worden bij de Europese Commissie.

Werkgelegenheidssteun

Het bevorderen van de werkgelegenheid is een van de doelstellingen in de economische en sociale beleidsmaatregelen van de EU. De Commissie staat positief tegenover decentrale overheden die ondernemingen stimuleren hun personeelsbestand uit te breiden, met name met werknemers uit de benadeelde groepen.

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Werkgelegenheidssteun maakt onderdeel uit van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Onder de AGVV zijn verschillende werkgelegenheid stimulerende steunregelingen vrijgesteld van de meldingsplicht:

  • regionale steun;
  • MKB-steun ten behoeve van investeringen en werkgelegenheid;
  • steun voor vrouwelijk ondernemerschap;
  • steun voor kwetsbare en gehandicapte werknemers.

De steunintensiteit is afhankelijk van de grootte van de betrokken ondernemingen. In regionale steungebieden is hogere steunintensiteit toegestaan.

Indienstneming benadeelde werknemers

De AGVV stimuleert de indienstneming van specifieke categorieën benadeelde werknemers, zoals werkloze jongeren, langdurig werklozen of mensen met een permanente handicap. De AGVV geldt niet voor maatregelen voor het behoud van werkgelegenheid.

Opleidingssteun

Sommige steunmaatregelen gericht op het bevorderen van het opleidingsniveau van Europese werknemers zijn onder de AGVV vrijgesteld van melding bij de Commissie. De steun mag dan niet hoger liggen dan een bepaald percentage van het totale bedrag van het project. De steun mag wel worden verhoogd voor:

  • het MKB;
  • in streken die in aanmerking komen voor regionale steun;
  • in gebieden waar de werkgelegenheid beperkt is.

De in aanmerkingkomende kosten zijn onder andere materiaalkosten, personeelskosten van de opleiders, verplaatsingskosten van opleiders en leerlingen en de uitgaven voor begeleiding en advisering.

Steun aan SW-bedrijven

Ook aan Sociale Werkvoorzieningen kan steun verleend worden. Naast de AGVV kan er ook beroep gedaan worden op de de-minimisvrijstelling. Ook kunnen bepaalde activiteiten aangewezen worden als NEDAB of DAEB, waardoor zij worden uitgezonderd van de meldingsplicht.

Loonsubsidies

Subsidiëring van loonkosten wordt door de AGVV uitgezonderd van het staatssteunverbod. SW-bedrijven mogen gesteund worden in de vorm van loonsubsidies voor:

  • indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40);
  • werkgelegenheid van gehandicapte werknemers (art. 41).

In praktijk is bovengenoemde steun vaak bedoeld voor één of enkele werknemers, waardoor deze niet boven € 200.000,= uit komt. In dat geval kan de steun onder de de-minimisvrijstelling vallen en is het ook uitgezonderd van het staatssteunverbod.

NEDAB

Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) zijn uitgezonderd van de staatssteunregels. Een voorbeeld van een NEDAB is het creëren van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Als een SW-bedrijf naast een NEDAB ook een economische taak uitvoert, is het van belang de boekhouding te scheiden. Economische diensten die niet op de markt aangeboden worden, kunnen als Diensten van Algemeen Economische Belang (DAEB) worden aangemerkt.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Staatssteun en sociaal beleid

Nederlandse versie van mededeling staatssteun (Notion of State aid)

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is nu tevens in Nederlands en in alle overige Europese talen gepubliceerd.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Staatssteun en sociaal beleid

Moet onze gemeente de Europese interne marktregels toepassen bij initiatieven voor de integratie van asielzoekers en vluchtelingen?

Onze gemeente vangt vluchtelingen op en werkt hard aan beleid op het gebied van de opvang en integratie van vluchtelingen. Zijn er Europese initiatieven die ons op weg kunnen helpen? En moeten wij rekening houden met Europese regels over aanbesteden en staatssteun bij de uitvoering van ons beleid?

Bekijk het antwoord

Vormen loonkostensubsidies staatssteun?

Per 1 januari 2015 wordt de Wet Werk en Bijstand (WWB) vervangen door de Participatiewet. Als gemeente worden wij dan verantwoordelijk voor het zorgen voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom zijn wij van plan om op basis van artikel 10(d) van de Participatiewet loonkostensubsidies aan werkgevers te verstrekken om deze te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Maar zijn loonkostensubsidies in overeenstemming met de Europese staatssteunregels?

Bekijk het antwoord

X