×

Europees recht en beleid

...
EU Recht en beleid - 12 september 2023

Transparantie

Transparantie van staatssteun is van essentieel belang voor de correcte toepassing van de staatssteunregels, voor meer rechtszekerheid en voor betere verantwoording. Zodoende heeft de Europese Commissie transparantieverplichtingen opgesteld die onder meer terug te vinden zijn in een aantal staatssteunvrijstellingen.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Rapportages

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen, moeten rekening houden met de rapportageplicht. Deze verplichting houdt in dat lidstaten jaarlijks verslag moeten doen aan de Europese Commissie over verleende steun.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Terugvordering van steun

Indien decentrale overheden steun verlenen die als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de desbetreffende steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd. Door de terugvordering wordt de situatie hersteld naar de […]

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Risico niet-naleving

Decentrale overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van staatssteunregels. Worden deze regels overtreden, dan kleven hier een aantal risico’s aan.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Non-notificéprocedure (onrechtmatig verleende steun)

Wanneer staatssteun onrechtmatig wordt verleend, kan de Commissie een procedure voor onrechtmatige steun starten, de zogenaamde non-notificéprocedure. Het is een complexe en langdurige procedure, die is neergelegd in hoofdstuk III van de Procedureverordening 2015/1589.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Klachtprocedure

De klachtprocedure is een route die gevolgd kan worden wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van onrechtmatig verleende steun. Deze procedure betreft echter een zwaar middel en is alleen ontvankelijk wanneer de steun niet is aangemeld bij de Europese Commissie.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Formele (onderzoeks)procedure

Wanneer een decentrale overheid steun heeft verleend en de Europese Commissie twijfelt over de verenigbaarheid daarvan met de interne markt, start de Commissie een formele onderzoeksprocedure.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Instellingen Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit verschillende instellingen met ieder hun eigen rol. De instellingen staan opgesomd in artikel 13 van het Verdrag van de Europese Unie. Ook noemt dit artikel twee comités met een adviserende rol. Op deze pagina worden deze instellingen en comités genoemd, waarbij wordt vermeld waar zij zich mee bezig houden.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Meldingsprocedure

Als decentrale overheden steunmaatregelen niet binnen een vrijstellingsverordening kunnen brengen, moeten zij deze via State Aid Notifications Interactive systeem ter goedkeuring aan de Europese Commissie melden.

...
EU Recht en beleid - 11 september 2023

Overige regelgeving

Er zijn enkele stukken wet- en regelgeving op mobiliteitsgebied die minder veelomvattend zijn, maar alsnog een zekere relevantie hebben voor decentrale overheden. Op deze pagina vindt u daar meer over.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2023

Digitale samenleving

Op welke manieren hebben decentrale overheden nog meer met de steeds verder vorderende digitale samenleving te maken? En wat houdt de Europese wet- en regelgeving in met betrekking tot bijvoorbeeld elektronische identiteit? In dit sub-dossier staat informatie over de Europese en Nederlandse regels als het gaat om de digitale samenleving. Daarnaast wordt op deze pagina’s ingegaan op de rechten en plichten van gemeenten, provincies en waterschappen.

...
EU Recht en beleid - 7 september 2023

Leningen

Decentrale overheden kunnen leningen verstrekken aan ondernemingen. Wanneer een lening onder gunstige voorwaarden wordt verstrekt, kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.