×

Europees recht en beleid

EU Recht en beleid - 12 september 2022

Dienstenrichtlijn: procedures

Decentrale overheden moeten zorgen dat diensterverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.

EU Recht en beleid - 7 september 2022

Terugkeerbeleid

De EU streeft naar een doeltreffend terugkeerbeleid. Onderdanen van derde landen die niet rechtmatig in een lidstaat verblijven zullen moeten worden teruggestuurd. Dit geldt ook voor asielzoekers waarvan de asielaanvraag is afgewezen.

EU Recht en beleid - 7 september 2022

Asiel

Een belangrijk onderdeel van het Europese gemeenschappelijk beleid is het asielbeleid. Het gaat onder meer over de vraag wie er als vluchteling kan worden aangemerkt, welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag en aan welke normen de opvang moet voldoen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het gemeenschappelijk asielbeleid.

EU Recht en beleid - 7 september 2022

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen kan op het pad komen van decentrale overheden wanneer deze de invoer van producten willen tegenhouden of (de verkoop van) bepaalde producten willen verbieden. Op deze pagina leest u meer over wat relevant is van deze vrijheid voor decentrale overheden.

EU Recht en beleid - 5 september 2022

EU-burgerschap

De bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) die het vrij verkeer van personen garanderen, waren lange tijd gericht op economisch actieve personen, zoals werknemers of zelfstandigen. Dit veranderde door de introductie van het EU-burgerschap. Personenverkeer omvat nu ook het vrij verkeer van EU-burgers. Op deze pagina vindt u meer informatie over EU-burgerschap.

EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Integratie en inburgering

De Europese Unie is actief op gebieden met betrekking tot integratie en inburgering, bijvoorbeeld met actieplannen voor sociale integratie. Op deze pagina leest u meer daarover.

EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Opvang en huisvesting

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Hierbij werken zij samen met gemeenten, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een gemeente wordt geopend. Wanneer een asielzoeker een verblijfsvergunning verkrijgt, wordt hij daarmee statushouder. Gemeenten dienen dan te zorgen voor passende huisvesting voor statushouders.

EU Recht en beleid - 25 augustus 2022

Vrij verkeer

Personen, diensten, goederen en kapitaal moet op de interne markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

EU Recht en beleid - 18 augustus 2022

Grondwater

De bescherming van grondwater is een prioriteit in het Europese milieubeleid. Een goede toestand van het grondwater is namelijk van belang voor drinkwaterbronnen en ecosystemen. Verontreiniging en onttrekking van water leiden tot de verslechtering van het grondwaterpeil en de grondwaterkwaliteit.

EU Recht en beleid - 15 augustus 2022

Europees immigratiebeleid

Er bestaan Europese regels die relevant zijn voor onder meer arbeidsmigratie, gezinshereniging en irreguliere migratie. Op deze pagina leest u meer over deze onderwerpen.

EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Industriële emissies

Industriële productieprocessen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de vervuiling in Europa. Om het milieu te beschermen zijn er Europese regels opgesteld om schadelijke industriële emissies en dus afvalstoffen in de lucht, water en bodem te beheersen en te voorkomen.

EU Recht en beleid - 21 juli 2022

Rampenpreventie

Om rampen met chemische stoffen te voorkomen zijn er op Europees niveau ook maatregelen genomen. Deze zijn o.a. vastgelegd in de Seveso-richtlijn. Decentrale overheden spelen een grote rol bij het voorkomen van rampen met chemische stoffen