Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Landbouw Europese subsidies

De EU stimuleert landbouw in de Europese lidstaten. De EU heeft fondsen beschikbaar gesteld aan landbouw en de boeren die de 500 miljoen Europese consumenten kunnen voorzien van gezond en voedzaam eten tegen een betaalbare prijs. Voor de landbouwsector is met name het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) van belang.

Rol decentrale overheden bij landbouw

Decentrale overheden kunnen op verschillende manieren de landbouwsector ondersteunen. Steunmaatregelen van provincies, gemeenten en waterschappen kunnen in aanmerking komen voor Europese cofinanciering. Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) kunnen activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling uit het ELFPO gesubsidieerd worden. Maatregelen van decentrale overheden moeten wel conform de Europese regels over aanbesteden en staatssteun worden vormgegeven.

Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief beïnvloeden, zijn verboden. Deze moeten in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit geldt ook voor Europese subsidies die via de lidstaten worden besteed en zogezegd worden ‘doorgegeven’ aan bedrijven, kennisinstellingen en andere begunstigden. Steunmaatregelen die belangrijke, Europese beleidsdoelen stimuleren zijn onder voorwaarden vrijgesteld van de aanmeldplicht. De voorwaarden in de staatssteunregels sluiten grotendeels aan bij de doelen van de EU2020-strategie en daarmee de Europese fondsen.

Staatssteun en landbouw

Vanwege de sterke mate van regulering en subsidiëring in deze sector, zijn de staatssteunregels voor landbouw strenger dan voor andere sectoren. Decentrale overheden moeten onder andere rekening houden met de staatssteunregels bij steun aan agrariërs voor bijvoorbeeld plattelandsontwikkeling (POP3), het leveren van groenblauwe diensten, milieudoeleinden, bedrijfsverplaatsing en instandhouding van historische gebouwen of landschappen.

POP3 en staatssteun

Via POP3 kunnen activiteiten op het gebied van plattelandsontwikkeling gesubsidieerd worden. Het opstellen van een POP is een voorwaarde om subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) te kunnen verstrekken. Financiële middelen die door middel van het POP als subsidie worden verstrekt zijn afkomstig vanuit het ELFPO en van nationale overheden (bestaande uit nationale co-financiering naast de ELFPO middelen en voor het POP beschikbaar gestelde aanvullende nationale financiering (top-ups)).

Steun voor plattelandsontwikkeling uit POP3 is vrijgesteld van de staatssteunregels voor zover het subsidies aan de primaire landbouw betreft. Maar voor steun aan niet-primaire landbouwondernemingen zijn de staatssteunregels wel van toepassing. Op dit moment wordt gewerkt aan het staatssteunproof maken van het concept-POP3 dat ter goedkeuring bij de Commissie is ingediend.

Vrijstellingsverordening Landbouw

Met de MKB Landbouwvrijstelling kan steun aan agrariërs staatssteunproof worden gemaakt. De ABER is van toepassing op MKB bedrijven die actief zijn in de landbouwsector, met name de primaire landbouwproductie. De nieuwe ABER is nu ook grotendeels van toepassing op de verwerking en de afzet van landbouwproducten en bevat een gedeelte speciaal voor POP3 subsidies aan niet-primaire landbouw. Steunmaatregelen die onder de verordening vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

Algemene groepsvrijstellingsverordening

Decentrale overheden kunnen ook op basis van de AGVV steun aan ondernemingen in de landbouwsector staatssteunproof maken. De AGVV is helemaal van toepassing op de verwerking en afzet van landbouwproducten, mits de steun niet direct is gerelateerd aan de primaire productie. De AGVV mag worden toegepast voor steun aan de primaire landbouwproductie voor:

  • consultancysteun voor het MKB;
  • risicofinancieringssteun;
  • onderzoek en ontwikkeling, en innovatiesteun voor het MKB;
  • milieusteun;
  • opleidingssteun;
  • steun voor kwetsbare werknemers en werknemers met een handicap.

Steunmaatregelen die onder de AGVV vallen, hoeven niet gemeld te worden bij de Commissie. Kennisgeving en rapportage zijn wel verplicht.

De-minimisvrijstelling landbouwsector

Steun die onder de de-minimisdrempel voor landbouw blijft, heeft zo’n beperkt effect op het handelsverkeer tussen de lidstaten, dat de Europese Commissie het niet als staatssteun beschouwd De drempel is verhoogd van € 7.500,- naar € 15.000,. aan een zelfstandige onderneming in een periode van drie belastingjaren.

Aanbesteden

Om opdrachten voor werken, diensten of leveringen aan een ondernemer te kunnen vergeven, moeten decentrale overheden eerst nagaan of er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels hiervoor staan in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en in de Aanbestedingswet. Specifiek gericht op landbouw en aanbesteden zijn geen expliciete aandachtspunten. Echter, er spelen wel gerelateerde vraagstukken als grondstoffenmarkt, exclusieve taken, internationale overeenkomsten en afspraken, milieu en duurzaamheidseisen, O&O&I.

Inhoudelijke vragen Europese fondsen

Een overzicht van de Europese fondsen waar decentrale overheden voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020 vinden in de subsidiewijzer van de VNG. Voor inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Europese Subsidies via 070 3738020 en informatiecentrum@vng.nl.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Landbouw Europese subsidies

Jonge boeren geholpen bij verduurzamen bedrijf

Provincies stellen voor de vijfde keer subsidie beschikbaar voor jonge landbouwers die willen investeren in verduurzaming van hun bedrijf. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld modernere en meer duurzame installaties en machines aanschaffen. Lees het volledige bericht

Europese Commissie presenteert nieuwe voorstellen voor het Europees landbouwbeleid

Op 1 juni heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd voor het landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. De Europese Commissie wenst voor deze periode een totaal budget van 365 miljard euro te reserveren. In het nieuwe GLB ligt de nadruk meer op innovatie, milieu, klimaat, de verduurzaming van de landbouwsector en de ontwikkeling van landelijke gebieden. De huidige systematiek van twee pijlers, met enerzijds rechtstreekse betalingen aan boeren (pijler 1) en anderzijds het ondersteunen van plattelandsontwikkeling (pijler 2), blijft behouden.

Lees het volledige bericht

GLB na 2020; gelijk speelveld belangrijker dan EU subsidies

Het is goed om de discussies over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vroegtijdig te beginnen, zo stelt Europarlementariër Jan Huitema. “De discussies in het Europees Parlement zouden hier meer over moeten gaan, maar door allerlei crises blijkt dat helaas onmogelijk.” Huitema was op 21 juni jl. tijdens het HNP seminar over de toekomst van het GLB mede gastheer en moderator.
Lees het volledige bericht

Eerste aanpassing POP3 bekendgemaakt

De Europese Commissie heeft op 6 januari 2016 ingestemd met de eerste aanpassing van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). In de eerste aanpassing komt onder meer een grote wijziging op het gebied van agrarisch natuurbeheer, meer EU-middelen voor water en aanvullende ondersteuning voor een aantal knelsectoren. De Nederlandse provincies zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van POP3-subsidies.
Lees het volledige bericht

X