Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Werkgelegenheid en sociale inclusie Europaproof

Het stimuleren van de deelname aan de maatschappij door kwetsbare groepen en het stimuleren van het arbeidsproces sluiten beiden aan op de ambitie van Europa 2020 – de langetermijnstrategie van de EU – voor het behalen van een slimme, duurzame en inclusieve groei. In de nieuwe periode reserveren daarom verschillende Europese fondsen middelen voor de ondersteuning van deze maatregelen. Onder bepaalde voorwaarden komen ook de maatregelen van decentrale overheden in aanmerking voor Europese cofinanciering. Het is voor hen wel van belang om bij het aanvragen en uitgeven van Europese subsidie rekening te houden met de regels over aanbesteden en staatssteun.

Rol decentrale overheden

De financiële crisis heeft met name diepe sporen achtergelaten bij de kwetsbare groepen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een arbeidsbeperking, jongeren, 50-plussers en andere mensen zonder werk of uitkering. Decentrale overheden, en in het bijzonder gemeenten, kunnen in samenwerking met sociale partners de mensen, die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, helpen aan een werkplek. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat de decentrale overheid met deze maatregelen in aanmerking komt voor middelen uit Europese fondsen.

Fondsen decentrale overheden

Diverse Europese fondsen reserveren een deel van de middelen voor de bevordering van deelname door kwetsbare groepen aan de maatschappij en het arbeidsproces. Hieronder ook het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vooruitlopend op het definitieve operationeel programma van het ESF heeft Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangegeven in elk geval de sociale inclusie en duurzame inzetbaarheid van werknemers te ondersteunen. Naast ESF, kent ook het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) middelen voor werkgelegenheid en sociale inclusie. Voor een compleet overzicht kunt u de operationele programma’s van de fondsen bestuderen.

Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de Europese Unie negatief beïnvloeden, is verboden. Deze moeten in principe worden aangemeld bij de Europese Commissie. Dit geldt ook voor Europese subsidies die via de lidstaten worden besteed. Steunmaatregelen die belangrijke, Europese beleidsdoelen stimuleren zijn wel toegestaan. De staatssteunregels sluiten daarom grotendeels aan bij de doelen van de Europese fondsen.

AGVV

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) maakt het onder andere mogelijk voor decentrale overheden om – bovenop de Participatiewet – loonkostensubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers te verlenen. Indien de steun aan de voorwaarden die in de AGVV zijn uiteengezet voldoet, hoeft de steun niet bij de Europese Commissie te worden aangemeld. Decentrale overheden dienen de Commissie slechts van de steun op de hoogte te stellen door middel van een kennisgeving. Uitgebreide informatie hierover leest u op de pagina over werkgelegenheidssteun.

DAEB

Uit de DAEB Commissie gids van 2013 volgt dat decentrale overheden maatschappelijke en arbeidsintegratie als DAEB kunnen definiëren en de uitvoering ervan kunnen toewijzen aan een onderneming. Dergelijke steun kan onder het DAEB Vrijstellingsbesluit vallen. Dit betekent dat als de steun aan alle voorwaarden uit dit besluit voldoet, deze is vrijgesteld van de verplichting tot voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie. Uitgebreide informatie over DAEB vindt u in ons DAEB dossier.

Aanbesteden

Om opdrachten voor werken, diensten of leveringen aan een ondernemer te kunnen vergeven, moeten decentrale overheden eerst nagaan of er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels hiervoor staan in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en sinds 1 april 2013 ook in de Aanbestedingswet. Middels een aanbesteding kunnen decentrale overheden sociale criteria in het aanbestedingsproces integreren en bijvoorbeeld bij de uitvoering op opdrachten de arbeidsintegratie van kwetsbare doelgroepen bevorderen.

Social return

Overheden en ondernemers kunnen afspreken om een deel van de aanneemsom te reserveren voor maatregelen ter stimulering van het creëren van banen, stages of leerwerkplekken voor kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld langdurig werklozen en gehandicapten. Deze social return bevordert de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Social return bij inkoop kan op verschillende manieren vormgegeven worden.

5%-regeling

Vaak wordt Social return toegepast in de vorm van een contracteis (meestal als ‘5%-regeling’), maar er zijn meer mogelijkheden. Op de website van PIANOo vindt u verschillende Handreikingen Social return.

Het Rijk streeft naar 5% social return per aanbesteding. Het gaat alleen om aanbestedingen voor diensten (bijvoorbeeld catering en schoonmaakwerk) en werken (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg of de onderhoud van een gebouw). Dit staat in het kabinetstandpunt over social return bij het Rijk. Een aantal gemeenten en provincies past social return al toe.

Helpdesk

Heeft u juridische vragen over de toepassing van de Europese regels bij het aanvragen en besteden van de fondsen? Stelt u dan een vraag aan de helpdesk van Europa decentraal.

Inhoudelijke vragen Europese fondsen

Een overzicht van de Europese fondsen waar decentrale overheden voor in aanmerking komen in de financieringsperiode 2014-2020 vinden in de subsidiewijzer van de VNG. Voor inhoudelijke informatie en vragen over de beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa via 070 3738020 en informatiecentrum@vng.nl.

 


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Werkgelegenheid en sociale inclusie Europaproof

Elf nationale parlementen trekken gele kaart tegen voorstel detacheringsrichtlijn

Eurocommissaris Marianne Thyssen zal haar voorstel voor een eerlijkere Europese arbeidsmarkt moeten herzien nadat elf nationale parlementen deze week een gele kaart uitdeelden. Dit verzet, vanuit voornamelijk Oost-Europese lidstaten, belemmert ook de ambitie van Minister Asscher om tijdens het Nederlands voorzitterschap de Europese detacheringsrichtlijn aan te passen. De invoering van regelgeving ter bevordering van gelijk loon voor gelijk werk loopt hiermee vertraging op.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

X