Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is door de Europese Economische Gemeenschap in 1962 ingevoerd als gevolg van de behoefte om de levensmiddelenproductie te verhogen en de landbouw te herstructureren na de Tweede Wereldoorlog. Het GLB speelt een cruciale rol in de bescherming van de toekomst van landbouwgemeenschappen, landelijke dorpen en gemeenten, de biodiversiteit, het landschap en de bodemkwaliteit. Het GLB zorgt niet alleen voor een aanzienlijk exportvolume, maar ook voor een stabiele aanvoer van betaalbaar voedsel van goede kwaliteit voor de inwoners van de EU.

Het specifieke regelgevend kader voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is vastgesteld in:

Het GLB bestaat uit twee pijlers:

 Rechtstreekse betalingen en marktmaatregelen

Hiermee beoogt de EU de landbouwmarkten te stabiliseren, een redelijke levenstandaard aan landbouwers te garanderen en de landbouwactiviteit te verhogen. Hierbij heeft de EU beschikking over het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). Het ELGF helpt bij het waarborgen van voedselzekerheid aan Europese burgers en draagt bij aan de prijs- en inkomensstabiliteit voor Europese agrariërs. Voor het ELGF is in Verordening 1307 /2013 het fonds specifieke regelgevend kader vastgesteld. Binnen Nederland is de RvO de aangewezen uitvoeringsinstantie en valt dit buiten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van decentrale overheden.

Plattelandsontwikkeling

Het beleid van de EU inzake plattelandsontwikkeling is ingevoerd als tweede pijler van het GLB bij de hervorming van de “Agenda 2000”. Dit beleid wordt medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en nationale bijdragen. De nationale bijdragen betreffen met name cofinanciering van provincies en waterschappen. Het ELFPO draagt bij aan groei en werkgelegenheid op het platteland door middel van gerichte investeringen in duurzame plattelandsontwikkeling. Meer informatie over plattelandsontwikkeling leest u op deze webpagina.

De toekomst van het GLB

In 2013 is het GLB hervormd met het uitgangspunt efficiënter, rechtvaardiger, groener en innovatiever beleid neer te zetten. De Commissie wil in de komende programmaperiode 2021-2027 deze hervormingen doorzetten, maar wel meer accent leggen op het stimuleren van innovatie, klimaattransitie en verduurzaming van de landbouwsector.

Op basis van het Commissievoorstel voor de inrichting van het MFK 2021-2027 van 2 mei 2018 lijkt de meest aangrijpende verandering dat het totale GLB-budget waarschijnlijk omlaag gaat. In het voorstel zou dit budget verminderd worden van de huidige € 408,31 miljard naar € 365 miljard. Indien men inflatie meerekent, komt dit overeen met een verlaging van 15%. De financiële EU-bijdrage zou met 16% verlaagd worden voor inkomenssteun en met 13% voor plattelandsontwikkeling. De verlaging komt echter ook deels voort uit de verwachte uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Voor de toekomst van het GLB blijft duurzaamheid een speerpuntthema en dit komt ook nadrukkelijk terug in de Europese Green Deal. Daarin legt de Von der Leyen-Commissie vast dat ten minste 40% van het totale GLB-budget bij dient te dragen aan klimaatactie. Tevens dienen nationale plannen voor landbouw de ambitie van de Green Deal en van de Farm to Fork strategy (gepresenteerd op 29 april 2020) te reflecteren en worden getoetst op klimaat- en milieucriteria. Deze nationale plannen dienen daarmee bij te dragen aan bijvoorbeeld meer biologische landbouw, precisielandbouw, en een verbeterd dierenwelzijn.

Meer informatie over de toekomst van het GLB leest u op de pagina’s Voorstel verordening betreffende financiering, beheer en monitoring GLB en Voorstel verordening GLB strategische plannen.

Lees ook onze EU-wijzer (oktober 2020) voor provincies met als thema agrofood. Hierin vindt u meer informatie over beleids- en wetgevingsinitiatieven van de Commissie, zoals de Green Deal en Farm-to-Fork strategie, maar ook over deelonderwerpen als pesticiden, biodiversiteit en biologische landbouw, circulaire bio-economie en het GLB.

Het GLB in Nederland

In Nederland is het uitgangspunt dat landbouwbedrijven meer gaan innoveren, zich beter op de markt richten en minder afhankelijk worden van inkomenssteun. Bedrijven zijn op deze manier in staat hun concurrentiepositie te behouden of te versterken. Daarnaast werkt Nederland aan de ontwikkeling van productiemethoden waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen om zo natuur en milieu te sparen. In de periode tot 2020 zal via het GLB meer dan 6 miljard euro in de landbouwsector en de plattelandsgebieden van Nederland geïnvesteerd zijn.

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Recente ontwikkelingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU

De eind 2017 (door de Europese Commissie) voorgestelde hervormingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 leggen meer verantwoordelijkheid bij de EU-lidstaten. Verschillende belanghebbenden hebben inmiddels gereageerd op de voorstellen van de Commissie. Zo pleit het Europees Parlement voor meer financiering en bracht een groot aantal EU-lidstaten een gemeenschappelijk document naar buiten waarin ze hun zorgen uiten.

Lees het volledige bericht

Betere balans tussen milieu- en landbouwbeleid: tijd voor oplossingen

Bedrijven, overheden en burgers die zich inzetten voor duurzame agricultuur en betere bescherming van het milieu moeten verder gaan dan enkel beloften. Het is tijd voor actie en concrete oplossingen. Dit was de centrale boodschap tijdens het 10e forum voor de toekomst van agricultuur (FFA2017) in Brussel. Voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan noemde het nastreven van duurzaamheid in zijn openingsspeech een grote verantwoordelijkheid, “gedurfd leiderschap in elke sector is onmisbaar.”

Lees het volledige bericht

Commissie vraagt input voor toekomst EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese Commissie heeft op 2 februari 2017 het startsein gegeven voor een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel van deze consultatie is input verkrijgen ter modernisering en simplificatie van het GLB. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen reageren op de enquête. De consultatie loopt tot 2 mei 2017. Lees het volledige bericht

Raad bereikt akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ministers van landbouw binnen de Europese Unie hebben op 18 en 19 maart een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor heeft Ierland, als voorzitter van de Raad, het mandaat gekregen om met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) tot overeenstemming te komen. Voor decentrale overheden beginnen de uitgangspunten van het GLB langzamerhand zichtbaar te worden.
Lees het volledige bericht

Kwartaalrapportage over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) heeft op 8 maart de kwartaalrapportage aan de Tweede Kamer uitgebracht. Deze ging over de stand van zaken van onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Decentrale overheden zijn op verschillende manieren betrokken bij landbouw en plattelandsontwikkeling, waardoor de uitkomsten van de toekomstige ontwikkeling van het GLB voor hen van belang zijn.

Lees het volledige bericht