Meerjarig Financieel Kader

De langetermijnbegroting van de EU wordt ook wel meerjarig financieel kader (MFK) genoemd. Over een periode van doorgaans zeven jaar worden maximumbedragen vastgesteld voor de diverse begrotingen van de EU. Het gaat hierbij zowel om de totale uitgaven van de Unie als voor de verschillende actiegebieden. Het huidige MFK 2014-2020 bedraagt bijna 1.000 miljard euro en loopt eind 2020 af. Het wettelijk kader van het huidige MFK is Verordening 1311/2013.

Het MFK wordt gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage van elke lidstaat op basis van het percentage van hun bruto nationaal inkomen gefinancierd. Daarnaast komt ook een percentage van alle BTW-opbrengsten van de lidstaten ten goede aan het MFK. Tot slot vloeien ook de douanetarieven die lidstaten heffen op import uit landen buiten de EU naar het MFK. De verdeling van financiële middelen binnen het MFK weerspiegeld de politiek prioriteiten van de EU. Ook wordt de begrotingsdiscipline van de EU gewaarborgd doordat vooraf al vaststaat hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn voor een bepaalde doelstelling. Dit zorgt er voor dat de goedkeuring van de jaarlijkse EU-begroting vereenvoudigd wordt en Europese financiering beter voorspelbaarder te maken.

Voorstel nieuw MFK 2021-2027

Het voorstel voor het MFK 2021-2027 is in 2018 door de Europese Commissie gepresenteerd. Hierin wordt bepaald hoeveel geld aan de verschillende EU-beleidsterreinen besteedt wordt in de komende jaren. Tevens was de presentatie de formele start van de onderhandelingen tussen Europese Commissie, Europese Raad en het Europees Parlement om te komen tot het uiteindelijke voorstel dat in de loop van 2020 formeel wordt vastgesteld door Raad en Parlement. Parallel aan het voorstel voor een nieuw MFK heeft de Commissie voorstellen gedaan voor de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Meer informatie over deze voorstellen leest u op de pagina’s onder Voorstellen Europese fondsen 2021-2027

Waaraan wordt het MFK besteed?

Gezamenlijk bepalen de lidstaten waaraan de Europese middelen besteed worden. De Europese Commissie is eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke toewijzing van deze middelen.

De middelen besteedt de Europese Unie, via het MFK, aan investeringen in economie en werkgelegenheid, landbouw- en plattelandsontwikkeling, klimaat en het verminderen van welvaartsverschillen tussen Europese regio’s. Daarnaast wordt een klein deel besteedt aan ontwikkelingssamenwerking, veiligheid (zowel binnen als buiten de EU) en migratie.Deze thema’s lopen als een rode draad door zowel het MFK als door de Europese fondsen.

Het MFK is onderverdeeld in een aantal pijlers. De pijlers komen overeen met de lange termijndoelen en thema’s (zoals hierboven vermeld) van de EU. De pijlers 1,2 en (deels) 3  zijn het meest van toepassing voor decentrale overheden. De uiteindelijke verdeling van middelen over de verschillende pijlers komt tot stand doormiddel van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, De Europese Raad en het Europees Parlement. De lidstaten ontvangen met 90% van de Europese uitgaven het grootste deel van het budget komende uit het MFK.