Pijlerstructuur MFK

Het MFK is onderverdeeld in een aantal pijlers. De pijlers komen overeen met de lange termijndoelen en thema’s (zoals hierboven vermeld) van de EU. De pijlers 1,2 en (deels) 3  zijn het meest van toepassing voor decentrale overheden. De uiteindelijke verdeling van middelen over de verschillende pijlers komt tot stand doormiddel van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, De Europese Raad en het Europees Parlement.

Pijler 1: Slimme en Inclusieve Groei

1A: Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

Deze pijler  richt zich op het verbeteren van de concurrentiepositie van de EU door te investeren in kennis en innovatie, onderwijs, het versterken van netwerken en in innovatieve bedrijven. Programma’s die onder deze pijler vallen zijn:

1B: Economische, sociale en territoriale samenhang

Onder deze pijler vallen instrumenten ter verstevigen van de economische, sociale en territoriale cohesie en het wegwerken ongelijkheden binnen de EU. Programma’s die onder deze pijler vallen zijn:

  • Europees Sociaal Fonds (ESF): richt zich op het bevorderen van werkgelegenheid, ondersteunt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en helpt bij het creëren van eerlijke arbeidskansen voor EU-burgers;
  • Europees Cohesiefonds (CF): richt zich op het verminderen van socio-economische ongelijkheden in de EU, stimuleert territoriale cohesie en duurzame ontwikkelingen binnen de EU;
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): is gericht op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van werkgelegenheid in de ‘meer ontwikkelde regio’s’, waaronder Nederland; Voor Europese territoriale (grensoverschrijdende) samenwerking (Interreg)

Pijler 2: Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

Het bekendste beleid wat onder deze pijler valt is het Europese landbouwbeleid. Het omvat het gezamenlijk landbouwbeleid, plattelandsontwikkeling, visserijbeleid en verduurzaming.

Programma’s die onder deze pijler vallen zijn:

  • Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF): is vooral gericht op directe betalingen aan landbouwers en markt gerelateerde uitgaven;
  • (ELFPO): gericht op plattelandsontwikkelingsbeleid
  • EFMZV): gericht op ontwikkeling in de visserijsector;
  • (LIFE): voor leefmilieu en klimaat

Pijler 3: Veiligheid en burgerschap

Zoals de titel al zegt richt deze pijler zich op de veiligheid van Europese burgers. Ook de middelen voor migratie vallen onder deze pijler. Programma’s die onder deze pijler vallen zijn:

  • Asiel- Migratiefonds: voor de integratie en inburgering van nieuwkomers
  • Europa voor de Burger: gericht op burgerparticipatie
  • Creatief Europa: gericht op cultuur, media en creatieve industrieën

Pijler 4: Europa als wereldspeler

Gericht op het buitenlandbeleid van de Europese Unie.

Pijler  5: Administratie

Interne administratieve kosten van de EU.