Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

Het Europees programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) is een financieringsinstrument dat kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid promoot bij een aanvaardbaar en passend niveau van sociale bescherming, tegen sociale uitsluiting en armoede en voor betere arbeidsomstandigheden. Voor EaSI is in verordening  1296/2013 een specifiek regelgevend kader vastgesteld.

De thematische doelen hebben betrekking op het moderniseren van werkgelegenheid, sociale integratie, sociale bescherming, arbeidsvoorwaarden, discriminatiebestrijding en gendergelijkheid. Kwetsbare groepen als jongeren krijgen speciale aandacht binnen dit programma.

Voor wie?

EaSI kan aangevraagd worden door (decentrale) overheden binnen Nederland, openbare diensten voor arbeidsvoorziening, nationaal bureau voor statistiek, werkgevers- en werknemersorganisaties, niet-gouvernementele organisaties, instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en de media.

Programmaperiode 2021-2027

In de komende programmaperiode wordt EaSI samengevoegd met het huidige Europees Sociaal Fonds, het Programma Gezondheid en Groei, het Jeugdwerkloosheidsfonds (YEI) en het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) tot het nieuwe Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

Het ESF+ heeft meer aandacht voor zowel de bestrijding van jeugdwerkloosheid als ook voor de positie van migranten op de arbeidsmarkt. Binnen ESF+ is een gereserveerd voor experimentele innovatieve projecten die tot maar liefst 95% subsidie worden verstrekt.