Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

LIFE is het programma voor het milieu en klimaatactie dat projecten financiert die gericht zijn op de bescherming van natuur, milieu en klimaat. Voor de periode 2021-2027 heeft het een budget van € 5,432 miljard euro.

De specifieke doelstellingen van het programma zijn ten eerste bijdragen aan de transitie naar een economie die duurzaam, circulair, energie-efficiënt, gebaseerd op hernieuwbare energie, klimaatneutraal en klimaatbestendig is; ten tweede milieubescherming, herstel en verbetering van het milieu en ten slotte het stoppen en ombuigen van het verlies aan biodiversiteit en het tegengaan van de aantasting van ecosystemen, onder meer door beheer van het netwerk van Natura 2000-gebieden.

Het regelgevend kader is vastgelegd in Verordening (EU) 2021/783.

Vier delen

Het LIFE programma bestaat uit vier delen:

  • Natuur en Biodiversiteit. Dit omvat bijvoorbeeld het beschermen of verbeteren van natuurgebieden (Natura 2000). Ook behoren de zogenaamde ‘strategische natuurprojecten’ hierbij. Deze projecten moeten beleid op het gebied van natuur en biodiversiteit integreren met andere beleidsterreinen, zoals landbouw en plattelandsontwikkeling. Dit subprogramma van LIFE ondersteunt de implementatie van de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, maar ook de Biodiversiteitsstrategie van de EU. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van het Natura 2000-netwerk en aan de preventie en beheersing van introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (bijvoorbeeld dieren en planten).
  • Circulaire economie en levenskwaliteit. Dit subprogramma heeft als doel de transitie naar een economie die duurzaam, circulair, gifvrij, energie-efficiënt en klimaatbestendig is te faciliteren. Hierbij gaat het om projecten op het gebied van milieu en circulaire economie, zoals recycling en hergebruik van bronnen uit afval, water, lucht, bodem en chemische stoffen. Dit subprogramma richt zich vooral op subisidies voor zogenaamde standaardacties (Standard Action Projects, SAP)
  • Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.  Klimaatmitigatie is het bestrijden van klimaatverandering, klimaatadaptatie heeft betrekking op de aanpassing aan de verandering van het klimaat, bijvoorbeeld: hoe kunnen we ons beter voorbereiden op wateroverlast of droogte? Bij dit onderdeel gaat het om het verminderen van de CO2-uitstoot en duurzame klimaatsverandering maar ook het vergroten van het bewustzijn over de bestrijding van klimaatverandering.
  • Transitie naar schone energie. Hier gaat het om activiteiten op het gebied van energie-efficiëntie en projecten voor hernieuwbare energie, ook op kleine schaal. Projecten in dit subprogramma moeten gericht zijn op capaciteitsopbouw en verspreiding van kennis, vaardigheden, innovatieve technieken, methoden en oplossingen die de energietransitie en grotere energie-efficiëntie helpen te verwezenlijken.

Het LIFE programma bestaat uit twee meerjarige werkprogramma’s, voor de periode 2021-2024 en 2025-2027. Het werkprogramma voor 2021-2024 wordt eind juli 2021 verwacht.

Acties

De volgende soorten acties komen in aanmerking voor subsidie:

  • Standard Action Projects (SAP): dit zijn de ‘tradionele’ LIFE projecten zoals ‘best practices’, demonstratie- of proefprojecten. Het gaat dan om projecten die noch vallen onder de categorie SNAP of SIP die hieronder worden toegelicht, noch een project voor technische ondersteuning zijn.
  • Strategic Nature Projects (SNAP): projecten binnen het subprogramma Natuur en biodiversiteit die uitvoering geven aan actieprogramma’s in lidstaten om de doelstellingen en prioriteiten af te stemmen op andere beleidsgebieden en financieringsinstrumenten, bijvoorbeeld door gecoördineerde uitvoering van actieplannen.
  • Strategic Integrated Projects (SIP): projecten van lidstaten waarbij partijen zoals rijksoverheden samen met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen of NGO’s samenwerken op regionale, mulitregionale, nationale of transnationale schaal);
  • Projecten voor technische ondersteuning, bedoeld om een strategisch geïntegreerd project voor te bereiden;
  • Andere acties waaronder acties gericht op capaciteitsopbouw, verspreiden van informatie en kennis en bewustmaking  om de energietransitie te ondersteunen.

Verdere informatie zal beschikbaar komen in het Werkprogramma 2021-2024.

Het LIFE programma financiert maximaal 60% tot 75% van de projectkosten. Voor projecten onder Transitie naar schone energie kan dit oplopen tot 95%.

Aanvragen

Zowel nationale als decentrale overheden en private partijen kunnen in aanmerking komen voor financiële steun uit dit fonds als zij voldoen aan de eisen gesteld in een van de subprogramma’s. Het LIFE programma staat niet alleen open voor organisaties binnen de EU, maar ook uit derde landen – zolang het land in kwestie formeel geassocieerd is met het LIFE-programma, zoals de landen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER). De coördinator van een project moet in elk geval in een EU-lidstaat gevestigd zijn. De EU publiceert Calls for Proposals met specifieke informatie en deadlines, zie hiervoor de Funding en Tenders portal van de Europese Commissie.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)