Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

Het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) is het Europese programma dat zich richt op de bescherming van natuur, milieu en klimaat, passend binnen het EU-beleid. In het huidige MFK (2014-2020) is hiervoor 3,4 miljard euro gereserveerd door de EU. Voor LIFE is in verordening 1293/2013 het fonds specifieke regelgevend kader vastgesteld.

In het meerjarenprogramma van LIFE voor 2018-2020 worden de financieringsprioriteiten in detail beschreven. Het specificeert duidelijk welke projecten in aanmerking komen voor financiering in het kader van de subprogramma’s milieu en klimaatactie. Binnen LIFE zijn er twee subprogramma’s: Milieu en Klimaat.

Milieudoelstellingen

Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik

Onder deze prioriteit valt:

 • waterkwaliteit, luchtkwaliteit en afval gekoppeld met gezondheid;
 • Het ontwikkelen en testen van innovatieve technologieën die geschikt zijn voor herhaling;
 • Het vergaren en verbreden van kennis door middel van monitoren van factoren die van invloed kunnen zijn op het milieu.
Natuur en biodiversiteit

Onder deze prioriteit valt:

 • Ontwikkelen en demonstreren van best-practices
 • Verdere ontwikkeling en beheer van Natura 2000-gebieden
 • Het vergaren en verbreden van kennis door middel van monitoren van factoren die van invloed kunnen zijn op natuur en biodiversiteit.
 • Milieubeleid en –bestuur en informatie
 • Het bevorderen van bewustwording rondom milieuzaken
 • Het verspreiden van de vergaarde informatie over het milieu en het delen van deze kennis en van succesvolle oplossingen. Daarnaast valt onder deze prioriteit ook het ontwikkelen van betere samenwerking tussen belanghebbenden en onderwijsinstellingen.

Klimaatdoelstellingen

Verlichting van de klimaatverandering

Onder deze prioriteit valt:

 • Terugbrengen van emissies door middel van het ontwikkelen en demonstreren van nieuwe innovatieve oplossingen en technieken;
 • Het verbreden en verdiepen van kennis.
Aanpassen aan de klimaatverandering

Onder deze prioriteit valt:

 • Acties die bijdragen aan een hogere klimaatbestendigheid;
 • Het ontwikkelen en demonstreren van nieuwe innovatieve technieken, systemen en methoden die op meerdere locaties toegepast kunnen worden;
 • Het verbreden en verdiepen van kennis met prioriteit voor een op ecosystemen gebaseerde benadering;
Klimaatgovernance en informatievoorziening

Onder deze prioriteit valt:

 • Bijdragen aan de bewustwording van klimaatkwesties bij burgers en bedrijven
 • Informatieverspreiding

Voor wie?

Zowel nationale als decentrale overheden en private partijen kunnen in aanmerking komen voor financiële steun uit dit fonds als zij voldoen aan de eisen gesteld in een van de subprogramma’s.

Programmaperiode 2021-2027

De Europese Commissie stelt voor om in de komende programaperiode de middelen van dit fonds met maar liefst 60% te verhogen. Met LIFE wil de Europese Commissie ‘strategische- en geïntegreerde’ natuur- en milieuprojecten met elkaar verbinden met als doel om deze projecten te verbinden met andere programma’s zoals HORIZON Europe, InvestEU, EFRO en CEF.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)