Regionaal beleid en fondsen

Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met beschikbare Europese fondsen op het gebied van regionaal beleid. Die fondsen worden ingezet om het regionale beleid van de EU te sturen en ondersteunen. Via regionaal beleid wil de Europese Commissie de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europese regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen.

Doelstellingen

Bij regionaal beleid gaat het om investeringsbeleid waarmee de EU streeft naar het:

 • stimuleren van investeringen;
 • bijdragen aan banen;
 • verbeteren van het concurrentievermogen en economische groei;
 • verbeteren van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Het verkleinen van de verschillen tussen regio’s, het solidariteitsprincipe en ondersteuning van de prioriteiten van de EU zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samenwerking

De Commissie wil territoriale cohesie bevorderen en samenwerking tussen de regio’s stimuleren. Om deze doelen te realiseren voert de EU onder meer een cohesiebeleid. Dit beleid bevordert het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Unie. Daarmee levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Beleidsterreinen

Regionaal beleid bestrijkt tal van beleidsthema’s, bijvoorbeeld:

 • milieu en klimaatverandering;
 • visserij;
 • plattelandsontwikkeling;
 • vervoer;
 • informatiebeleid;
 • onderzoek en innovatie;
 • werkgelegenheid;
 • toerisme;
 • cultuur;
 • gezondheid;
 • onderwijs.

Europese fondsen

Ter ondersteuning en sturing van het communautaire regionale beleid maakt de Commissie gebruik van fondsen. Deze fondsen bieden financiële ondersteuning voor projecten en initiatieven in Europa. Dit kan gaan via Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) en via andere programma’s. Fondsen zijn soms ook beschikbaar voor decentrale overheden. Ieder fonds stelt hiervoor specifieke voorwaarden.

Cofinanciering

Over het algemeen financieren fondsen niet 100% van de kosten van een project maar houden een cofinanciering of medefinancieringspercentage aan. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van de totale kosten van het programma. Voor de EU-financiering geldt gewoonlijk een maximumdrempel, die voor elk operationeel programma door de Commissie wordt vastgesteld. Een cofinancieringspercentage van 80% houdt bijvoorbeeld in dat de gemaakte kosten binnen een bepaald project voor maximaal 80% door de subsidie gedekt worden. De overige 20% van de kosten dient de aanvrager uit andere bronnen te bekostigen.

Een overzicht van de actuele Europese fondsen en subsidies vindt u in de EU-fondsenwijzer.

 

Naar de EU-Fondsenwijzer

Nieuws Regionaal beleid en fondsen

Meld uw cultureel erfgoed-projecten aan voor een uitwisseling van best practices

Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de Europese Commissie is namelijk op zoek naar lokale en regionale praktijkvoorbeelden op het gebied van cultureel erfgoed om de uitwisseling van ‘good practices’ te bevorderen.

Lees het volledige bericht

Financiering van de Europese Green Deal

De Europese Commissie geeft in haar werkplan aan dat er een behoorlijke financiering moet worden geregeld om de ambities van de Green Deal te behalen. De Commissie heeft daarom tot doel gesteld om van 2021 tot 2031 ten minste € 1 biljoen aan publieke en private investeringen voor de Green Deal te realiseren. Deze ambitie is kort geleden uitgewerkt in de Commissiemededeling investeringsplan voor een duurzaam Europa. Lees het volledige bericht

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie als in het creëren van banen. Dat onderstrepen de 12 provincies, bij monde van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Rijsberman (Flevoland) bij het bezoek van Eurocommissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, aan Nederland.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert investeringsplan voor Europese Green Deal

Vorige week dinsdag presenteerden de Eurocommissarissen Ursula Von der Leyen, Frans Timmermans en Valdis Dombrovskis de financiële plannen voor de Europese Green Deal. Hierin werd de plek van het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ (ook wel: Just Transition Mechanism) in het kostenplaatje van de Green Deal bekendgemaakt. De Commissie is ook van plan om een leenfaciliteit voor de publieke sector op te zetten. Lees het volledige bericht

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige bericht

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het partnerschapsbeginsel moet bovendien worden versterkt om ervoor te zorgen dat lokale overheden worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale uitgavenplannen voor cohesie. Lees het volledige bericht

Interview gedeputeerde Rijsberman over cohesiebeleid na 2020

Michiel Rijsberman is gedeputeerde voor de provincie Flevoland. Hij heeft, naast cultuur, erfgoed en nationaal park Nieuwland, Europa in zijn portefeuille. Hierin werkt hij aan het cohesiebeleid post-2020 voor de provincie. Dit is zijn tweede periode en doet dit voor 4,5 jaar. Europa decentraal praat met hem over de Europese onderhandelingen over het nieuwe regionaal beleid, wat de provincie hierin doet en wat zijn rol is. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal beleid en fondsen

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad?

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begonnen. Het is in ieder geval duidelijk dat er door Nederland tijdens dit voorzitterschap een focus zal liggen op de zogenoemde Europese Agenda Stad. Onlangs kreeg ik hierover een vraag van een gemeentelijke collega: Is er een verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad, en zo ja wat is dit verschil dan?

Bekijk het antwoord