Regionaal beleid

Decentrale overheden krijgen te kunnen te maken krijgen met beschikbare Europese fondsen op het gebied van regionaal beleid. Die fondsen worden ingezet om het EU regionale beleid te sturen en ondersteunen. Via regionaal beleid wil de Europese Commissie de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europese regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit regionaal beleid kan bij sommige regio’s in de EU dus ook doorwerken, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het betreffende regionale beleid.

Aandachtspunten

Bij regionaal beleid gaat het om investeringsbeleid waarmee de EU streeft naar het:

 • stimuleren van investeringen;
 • bijdragen aan banen;
 • verbeteren van het concurrentievermogen en economische groei;
 • verbeteren van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van de EU2020-strategie, het solidariteitsprincipe en het verkleinen van de bovengenoemde verschillen per regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samenwerking

De Commissie wil territoriale cohesie scheppen en proberen de gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan. Daarnaast is samenwerking tussen de regio’s van belang. Om deze doelen te realiseren voert de EU onder meer een cohesiebeleid. Dit beleid bevordert het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Unie. Daarmee levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van de EU2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Diverse beleidsterreinen

Regionaal beleid bestrijkt een tal van beleidsthema’s, bijvoorbeeld:

 • milieu en klimaatverandering;
 • visserij;
 • plattelandsontwikkeling;
 • vervoer;
 • informatiebeleid;
 • onderzoek en innovatie;
 • werkgelegenheid;
 • toerisme;
 • cultuur;
 • gezondheid;
 • onderwijs.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Ter ondersteuning en sturing van het communautaire regionale beleid maakt de Commissie gebruik van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) mogelijk. Deze zijn soms ook beschikbaar voor decentrale overheden. Onder voorwaarden kan er bij de realisatie van bepaalde projecten een beroep worden gedaan op financiële middelen uit de verschillende Europese fondsen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Regionaal beleid

Commissie publiceert nieuwe leidraad voor EU-gefinancierde overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft op 13 februari jl. een nieuwe versie van de Leidraad voor overheidsopdrachten gepubliceerd. Een groot deel van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt via overheidsopdrachten besteed. Deze nieuwe leidraad helpt decentrale overheden met een efficiënte en transparante openbare aanbestedingsprocedure bij projecten die worden medegefinancierd door Europese structuur- en investeringsfondsen. Zulke projecten moeten namelijk in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsregels.

Lees het volledige bericht

Toolkit: inzet van EU-fondsen voor de integratie van migranten

De Europese Commissie moedigt (decentrale) overheden aan om strategieën en projecten op te zetten voor de integratie van migranten. Om de nationale, regionale en lokale overheden hierbij te ondersteunen, presenteerde de Commissie op 24 januari 2018 een toolkit voor de inzet van EU-fondsen in het kader van integratie.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

EP roept op tot actie voor Europese structuur- en investeringsfondsen

Het Europees Parlement heeft op 13 juni, tijdens de plenaire zitting in Straatsburg, ingestemd met twee resoluties over de toekomst van Europees cohesiebeleid. Een toereikend budget, meer samenhang tussen fondsen en vereenvoudiging moeten cohesiebeleid zodanig verbeteren dat de regionale ongelijkheden binnen de EU verder verminderen.

Lees het volledige bericht

Ambitieus cohesiebeleid centraal in toekomst Europa

In een op 11 mei goedgekeurd advies, stellen Europese regio’s en steden dat cohesiebeleid tastbare resultaten oplevert en in de toekomst moet worden versterkt. De EU investeert tussen 2014 en 2020 zo’n 454 miljard euro in het reduceren van ongelijkheden en stimuleren van duurzame groei in alle regio’s, in partnerschap met de nationale, regionale en lokale actoren.

Lees het volledige bericht

EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen

Het EU-cohesiebeleid moet doeltreffender, relevanter en zichtbaarder gemaakt worden voor de burgers. Deze conclusies werden op 25 april 2017 door de Raad van de Europese Unie aangenomen. De Raad meent dat het cohesiebeleid bewezen positieve economische, sociale en territoriale effecten heeft. De Raad verzoekt de Europese Commissie daarom om haar voorstellen voor het cohesiebeleid in de nieuwe periode, na 2020, zo vroeg mogelijk in 2018 in te dienen.

Lees het volledige bericht

Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden, die in 2014 zijn ingevoerd, leiden tot een verbetering van het Europees begrotingskader. Tevens zijn de voorwaarden voor de lidstaten en regio’s een belangrijke stimulans om structurele hervormingen door te voeren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie laat Europese steden meepraten over Water Agenda 2030

Het Directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie is op zoek naar Europese steden en andere lokale autoriteiten om deel te nemen aan een kerngroep voor de Urban Water Agenda 2030 (UWA2030). Steden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de UWA2030 kerngroep melden zich aan voor 7 april 2017 door te mailen naar barbara.anton@iclei.org.

Lees het volledige bericht

Europese investeringen voor Overijssel, Gelderland en Brabant

De Europese Investeringsbank (EIB) en Brabant Water hebben een kredietovereenkomst van € 150 miljoen gesloten. Brabant Water is het waterleidingbedrijf voor de provincie Noord-Brabant. Doel van de investering is om de hoge kwaliteit van het drinkwater in de provincie op peil te houden. Dit is in lijn met de bredere uitvoering van het Europese regionaal beleid in Nederland.

Lees het volledige bericht

Actieve participatie decentrale overheid bepalend voor toekomst EU cohesiebeleid

‘De toekomst van het cohesiebeleid is niet de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar van regio’s en gemeenten.’ Met deze woorden opende Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op 28 maart het CEMR evenement over de toekomst van het Europees cohesiebeleid. Naast de Eurocommissaris kwamen Europarlementariërs, regionale bestuurders en burgemeesters bijeen om te discussiëren over de toekomst van Europa’s grootste investeringsprogramma.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal beleid

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord

X