Regionaal beleid

Decentrale overheden krijgen te kunnen te maken krijgen met beschikbare Europese fondsen op het gebied van regionaal beleid. Die fondsen worden ingezet om het EU regionale beleid te sturen en ondersteunen. Via regionaal beleid wil de Europese Commissie de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europese regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit regionaal beleid kan bij sommige regio’s in de EU dus ook doorwerken, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het betreffende regionale beleid.

Aandachtspunten

Bij regionaal beleid gaat het om investeringsbeleid waarmee de EU streeft naar het:

 • stimuleren van investeringen;
 • bijdragen aan banen;
 • verbeteren van het concurrentievermogen en economische groei;
 • verbeteren van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van de EU2020-strategie, het solidariteitsprincipe en het verkleinen van de bovengenoemde verschillen per regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samenwerking

De Commissie wil territoriale cohesie scheppen en proberen de gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan. Daarnaast is samenwerking tussen de regio’s van belang. Om deze doelen te realiseren voert de EU onder meer een cohesiebeleid. Dit beleid bevordert het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Unie. Daarmee levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van de EU2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Diverse beleidsterreinen

Regionaal beleid bestrijkt een tal van beleidsthema’s, bijvoorbeeld:

 • milieu en klimaatverandering;
 • visserij;
 • plattelandsontwikkeling;
 • vervoer;
 • informatiebeleid;
 • onderzoek en innovatie;
 • werkgelegenheid;
 • toerisme;
 • cultuur;
 • gezondheid;
 • onderwijs.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Ter ondersteuning en sturing van het communautaire regionale beleid maakt de Commissie gebruik van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) mogelijk. Deze zijn soms ook beschikbaar voor decentrale overheden. Onder voorwaarden kan er bij de realisatie van bepaalde projecten een beroep worden gedaan op financiële middelen uit de verschillende Europese fondsen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Regionaal beleid

Eerste aanvraagronde WiFi4EU opent woensdag 7 november om 13:00 uur

De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt op woensdag 7 november 2018 om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen kunnen zich via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven. Het is zaak om woensdag zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

Lees het volledige bericht

Vierde call Urban Innovative Actions opengesteld

Vorige week is de vierde call voor Urban Innovative Actions (Stedelijke Innovatieve Acties) opengesteld. De Europese Commissie stelt 80 tot 100 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieve projecten om stedelijke uitdagingen aan te pakken. De oproep tot het indienen van projecten staat open tot en met januari 2019.

Lees het volledige bericht

Het toekomstige EU-cohesiebeleid: minder regels en minder budget

Met het voorstel van de Europese Commissie werden de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarige Financieel Kader (MFK) dit voorjaar in gang gezet. Onlangs presenteerde de Commissie  een nieuw voorstel betreffende het cohesiebeleid. Dit beleid is bedoeld om economische verschillen tussen Europese regio’s te overbruggen door middel van subsidie. Onder dit beleid vallen meerdere fondsen, zoals het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds en het Europees Sociaal Fonds. Wat voor rol zullen deze ontwikkelingen voor uw overheidsorganisatie gaan spelen?

Lees het volledige bericht

Nieuw regionaal beleid gericht op innovatie, het klimaat en duurzaamheid

Op 29 mei jl.  heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen voor het Europees regionaal beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap, werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering van het beleid zijn de nieuwe speerpunten. Dit zijn onderwerpen waarvoor Nederlandse overheden de afgelopen periode in Brussel steeds aandacht hebben gevraagd.

Lees het volledige bericht

Is uw gemeente al klaar voor de WiFi4EU-aanvraag van vanmiddag?

De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) voor het WiFi4EU-initiatief van de Europese Commissie wordt vandaag (15 mei 2018) om 13:00 uur opengesteld. Gemeenten, verenigingen van gemeenten en openbare lichamen konden zich de afgelopen tijd via de WiFi4EU-portaalsite alvast inschrijven voor deze eerste call. Vanmiddag is het zaak om zo snel mogelijk de daadwerkelijke aanvraag in te dienen. Met het WiFi4EU-initiatief financiert de Commissie apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten.

Lees het volledige bericht

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid, de regio’s die onder het toekomstige beleid moeten vallen en de manier waarop de uitvoering van het beleid kan worden bespoedigd en de doeltreffendheid ervan kan worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie lanceert WiFi4EU-portaalsite: eerste call opent 15 mei 2018

De Europese Commissie heeft vandaag (20 maart 2018) de langverwachte WiFi4EU-portaalsite gelanceerd. De Commissie gaat via WiFi4EU apparatuur- en installatiekosten van wifi-hotspots in Europese gemeenten financieren. Gemeenten en verenigingen van gemeenten kunnen zich via de portaalsite inschrijven. De eerste oproep tot het indienen van een voorstel (‘call’) wordt op 15 mei 2018 opengesteld.

Lees het volledige bericht

Commissie publiceert nieuwe leidraad voor EU-gefinancierde overheidsopdrachten

De Europese Commissie heeft op 13 februari jl. een nieuwe versie van de Leidraad voor overheidsopdrachten gepubliceerd. Een groot deel van de Europese structuur- en investeringsfondsen wordt via overheidsopdrachten besteed. Deze nieuwe leidraad helpt decentrale overheden met een efficiënte en transparante openbare aanbestedingsprocedure bij projecten die worden medegefinancierd door Europese structuur- en investeringsfondsen. Zulke projecten moeten namelijk in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsregels.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal beleid

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord

X