Regionaal beleid

Decentrale overheden kunnen te maken krijgen met beschikbare Europese fondsen op het gebied van regionaal beleid. Die fondsen worden ingezet om het EU regionale beleid te sturen en ondersteunen. Via regionaal beleid wil de Europese Commissie de economische, sociale en territoriale samenhang tussen Europese regio’s versterken en grote verschillen op deze vlakken tussen de regio’s verkleinen. Dit regionaal beleid kan bij sommige regio’s in de EU dus ook doorwerken, afhankelijk van de doelstellingen en doelgroep van het betreffende regionale beleid.

Doelstellingen

Bij regionaal beleid gaat het om investeringsbeleid waarmee de EU streeft naar het:

 • stimuleren van investeringen;
 • bijdragen aan banen;
 • verbeteren van het concurrentievermogen en economische groei;
 • verbeteren van de levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Ondersteuning van de EU2020-strategie, het solidariteitsprincipe en het verkleinen van de bovengenoemde verschillen per regio zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Samenwerking

De Commissie wil territoriale cohesie scheppen en proberen de gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan. Daarnaast is samenwerking tussen de regio’s van belang. Om deze doelen te realiseren voert de EU onder meer een cohesiebeleid. Dit beleid bevordert het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de Unie. Daarmee levert het een bijdrage aan de verwezenlijking van de EU2020-doelstellingen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.

Beleidsterreinen

Regionaal beleid bestrijkt een tal van beleidsthema’s, bijvoorbeeld:

 • milieu en klimaatverandering;
 • visserij;
 • plattelandsontwikkeling;
 • vervoer;
 • informatiebeleid;
 • onderzoek en innovatie;
 • werkgelegenheid;
 • toerisme;
 • cultuur;
 • gezondheid;
 • onderwijs.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Ter ondersteuning en sturing van het communautaire regionale beleid maakt de Commissie gebruik van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) mogelijk. Deze zijn soms ook beschikbaar voor decentrale overheden. Onder voorwaarden kan er bij de realisatie van bepaalde projecten een beroep worden gedaan op financiële middelen uit de verschillende Europese fondsen.

 


Nieuws Regionaal beleid

Overgebleven Cohesiegeld wordt ingezet voor Coronaimpact

Op woensdag 1 april 2020 is het Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) van de Europese Unie in werking gegaan. Met dit initiatief wordt 37 miljard euro van het Cohesiebeleid dat nog niet was toegewezen, ingezet om lidstaten te steunen met het opvangen van de impact van het Coronavirus. Europees cohesiebeleid is normaal gesproken gericht op de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio’s te verkleinen.  Van de toegewezen 37 miljard zal ongeveer 13 miljoen ten goede komen van Nederland, zo blijkt uit de bijgevoegde brief van Eurocommissaris Ferreira aan Nederland.

Coronavirus Response Investment Initiative

Het bedrag van 37 miljard zal voor 8 miljard bestaan uit niet-toegewezen geld uit het Cohesiebeleid en voor 29 miljard aan cofinanciering vanuit het EU-budget. Het initiatief van de Commissie om lidstaten te ondersteunen met ‘overgebleven’ cohesiegeld werd al halverwege maart opgesteld. De Raad heeft hier op 30 maart mee ingestemd en het is dus per 1 april beschikbaar voor lidstaten. De Commissie wil met dit initiatief snel inspelen op drie prioriteiten in het gevecht tegen het Coronavirus:

 1. Uitgaven op het gebied van gezondheidszorg;
 2. Werktijdverkortingsregelingen; en
 3. Ondersteuning voor het MKB.

De Commissie heeft bekend gemaakt dat alle Corona-gerelateerde uitgaven in aanmerking komen voor financiering vanuit het cohesiebeleid. Daarnaast maakt de Commissie het makkelijker om te schuiven met geld binnen een programma, naar andere prioriteiten. Op die manier wordt het geld uitgegeven waar dit het meeste nodig is. Dit zal voor Nederland met name relevant zijn binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO). Hoe verdeling van EFRO geld in Nederland is geregeld vindt u hier.

CRII plus

Op 2 april heeft de Commissie een uitbreiding voorgesteld van het CRII onder de noemer CRII+. Hierin wordt onder andere voorgesteld om het ‘overgebleven’ geld van alle structuurfondsen in te zetten voor de Corona-impact. Daarnaast wil de Commissie het onder andere mogelijk maken om geld te verschuiven tussen fondsen en regio’s.

Hou de Corona-pagina van Europa decentraal in de gaten, zodra het CRII+ is aangenomen zal hier meer informatie over verschijnen. Meer algemene informatie over CRII en CRII+ kunt u vinden bij deze FAQ van de Europese Commissie.

Nederland en het CRII

Eurocommissaris Ferreira heeft aan alle lidstaten een brief geschreven waarin ze uiteenzet wat het CRII betekent. Uit de brief voor Nederland blijkt dat er 13 miljoen ten goede komt van Nederland. De fondsen kunnen worden ingezet voor de hierboven genoemde prioriteiten. De Commissie heeft een taskforce opgezet die vragen beantwoord en specifieke maatregelen uitwerkt.

Europees Solidariteit Fonds

Naast het hierboven genoemde initiatief heeft de Commissie ook de voorwaarden voor het Europese Solidariteit Fonds (ESF) uitgebreid. Dit fonds kan nu ook worden ingezet voor ondersteuning voor een publieke gezondheidscrisis, zoals die van het Coronavirus. Ondersteuning moet worden aangevraagd door een lidstaat en kan alleen worden aangevraagd wanneer er meer dan 1,5 miljard of 0,3 % van het BNP is besteed aan noodmaatregelen. De voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen kunt u hier vinden.

Door:

Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Coronavirus Response Investment Initiative, Europese Commissie

Aanpassing en uitbreiding ESF, Europese Commissie

Meer informatie:

Nederlandse brief CRII, Europese Commissie

Meld uw cultureel erfgoed-projecten aan voor een uitwisseling van best practices

Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de Europese Commissie is namelijk op zoek naar lokale en regionale praktijkvoorbeelden op het gebied van cultureel erfgoed om de uitwisseling van ‘good practices’ te bevorderen.

Lees het volledige bericht

Financiering van de Europese Green Deal

De Europese Commissie geeft in haar werkplan aan dat er een behoorlijke financiering moet worden geregeld om de ambities van de Green Deal te behalen. De Commissie heeft daarom tot doel gesteld om van 2021 tot 2031 ten minste € 1 biljoen aan publieke en private investeringen voor de Green Deal te realiseren. Deze ambitie is kort geleden uitgewerkt in de Commissiemededeling investeringsplan voor een duurzaam Europa. Lees het volledige bericht

Provincies pleiten voor instandhouding Europese fondsen bij Eurocommissaris Hahn

Europese structuurfondsen zijn de afgelopen jaren van onschatbare waarde gebleken voor de Nederlandse regionale economie, zowel in het op gang brengen van regionale investeringen en de transitie naar schone productie als in het creëren van banen. Dat onderstrepen de 12 provincies, bij monde van gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Brabant), Eddy van Hijum (Overijssel) en Michiel Rijsberman (Flevoland) bij het bezoek van Eurocommissaris Johannes Hahn, verantwoordelijk voor Begroting en Administratie, aan Nederland.

Lees het volledige bericht

Commissie presenteert investeringsplan voor Europese Green Deal

Vorige week dinsdag presenteerden de Eurocommissarissen Ursula Von der Leyen, Frans Timmermans en Valdis Dombrovskis de financiële plannen voor de Europese Green Deal. Hierin werd de plek van het ‘mechanisme voor een rechtvaardige transitie’ (ook wel: Just Transition Mechanism) in het kostenplaatje van de Green Deal bekendgemaakt. De Commissie is ook van plan om een leenfaciliteit voor de publieke sector op te zetten. Lees het volledige bericht

Conferentie over betrekken van burgers bij cohesiebeleid

Het directoraat-generaal Regionaal beleid en Stedelijk Beleid (DG REGIO) van de Europese Commissie organiseert op 6 februari 2020 een conferentie over het betrekken van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het cohesiebeleid. Cohesiebeleid ondersteunt het scheppen van banen, concurrentievermogen, economische groei, verbeterde kwaliteit van leven, sociale integratie en duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige bericht

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het partnerschapsbeginsel moet bovendien worden versterkt om ervoor te zorgen dat lokale overheden worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale uitgavenplannen voor cohesie. Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Regionaal beleid

Welke bewaartermijn stelt de EU voor POP3 projecten?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Wij begrepen dat er naast de algemene regels voor de ESI-fondsen, voor enkele fondsen specifieke regels voor de bewaarplicht gelden. Geldt er een zwaardere bewaarverplichting met betrekking tot POP subsidies?

Bekijk het antwoord

Wat is het verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad?

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begonnen. Het is in ieder geval duidelijk dat er door Nederland tijdens dit voorzitterschap een focus zal liggen op de zogenoemde Europese Agenda Stad. Onlangs kreeg ik hierover een vraag van een gemeentelijke collega: Is er een verschil tussen de Europese Agenda Stad en de Agenda Stad, en zo ja wat is dit verschil dan?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord