Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Cohesiebeleid

Het Cohesiefonds is bedoeld voor lidstaten met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Nederland krijgt daarom geen subsidie vanuit het Cohesiefonds. In de periode 2014-2020 beschikt het Cohesiefonds over een budget voor de gehele EU van € 66,3 miljard.

Algemeen doel van het fonds

Het Cohesiefonds moet de economische en sociale ongelijkheden in de EU verminderen, territoriale cohesie van de EU bevorderen en een duurzame ontwikkeling stimuleren.

Thematische doelstellingen fonds

Het staat lidstaten die geld ontvangen uit het Cohesiefonds vrij deze middelen te besteden binnen alle elf opgestelde thematische doelstellingen die zijn neergelegd in artikel 9 van verordening 1303/2013. De lidstaat moet echter wel motiveren hoe de besteding van de gelden bijdraagt aan de landspecifieke aanbevelingen van de EU over het economisch beleid ten behoeve van het gemeenschappelijk Europees belang.

Voor wie/welke regio?

Het Cohesiefonds is dus enkel bedoeld voor lidstaten met een bbp per inwoner onder de 90% van het EU-gemiddelde. Daarbij verstrekt het fonds financiering op twee gebieden:

 • trans-Europese vervoersnetwerken:
  • wegen;
  • spoorwegen;
  • waterwegen;
  • havens;
  • luchthavens;
  • navigatiesystemen;
  • overslaginstallaties;
  • pijpleidingen voor producten;
 • het milieu (hieronder vallen ook energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen).

Regelgevend kader

In verordening 1300/2013 het specifieke regelgevend kader voor het Cohesiefonds vastgelegd. Hierin zijn de investeringsprioriteiten en doelstellingen van het fonds opgenomen.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws

Cohesiebeleid

Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden, die in 2014 zijn ingevoerd, leiden tot een verbetering van het Europees begrotingskader. Tevens zijn de voorwaarden voor de lidstaten en regio’s een belangrijke stimulans om structurele hervormingen door te voeren.

Lees het volledige bericht

Actieve participatie decentrale overheid bepalend voor toekomst EU cohesiebeleid

‘De toekomst van het cohesiebeleid is niet de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar van regio’s en gemeenten.’ Met deze woorden opende Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op 28 maart het CEMR evenement over de toekomst van het Europees cohesiebeleid. Naast de Eurocommissaris kwamen Europarlementariërs, regionale bestuurders en burgemeesters bijeen om te discussiëren over de toekomst van Europa’s grootste investeringsprogramma.

Lees het volledige bericht

High Level Group reageert op opinies REFIT-Platform

Eind januari is de High Level Group van de Europese Commissie samengekomen om onder andere de REFIT opinies en de toekomst van ESI (structuurfondsen) te bespreken. De uitkomsten hiervan kunnen belangrijk zijn voor decentrale overheden die in aanmerking komen voor fondsen uit het Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

Vertraging bij uitvoering ESIF-projecten moet worden aangepakt

De Europese Commissie moet in de eerste helft van 2017 met een plan komen om de vertraagde uitvoering van operationele programma’s van Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF) aan te pakken. Hierover heeft de commissie regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement op 24 januari 2017 een resolutie aangenomen. Deze EU-gefinancierde projecten moeten de ongelijkheid tussen regio’s verminderen door groei en werkgelegenheid te stimuleren.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst over de toekomst EU-fondsen na 2020

“Nederlandse provincies zetten in op een sterk, regionaal investeringsbeleid na 2020”. Dit was de centrale boodschap die, namens het IPO, werd ingebracht tijdens de Europese stakeholdersvergadering over de Toekomst van het Cohesiebeleid na 2020. Op uitnodiging van rapporteur Michael Schneider leverden zo’n zestig  regio’s en EU-koepelorganisaties input voor een te maken advies van het Comité van de Regio’s over dit onderwerp.

Lees het volledige bericht

Onvoldoende handhaving en naleving staatssteunregels bij Europese fondsen 

In oktober heeft de Europese Rekenkamer een rapport gepubliceerd over de handhaving en naleving van de regels omtrent staatssteun in het Cohesiebeleid. Het rapport belicht onregelmatigheden bij projecten die gefinancierd worden door Europese structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). In Nederland voeren hoofdzakelijk de managementautoriteiten ESIF uit.

Lees het volledige bericht

EU cohesiebeleid werkt: 18.000 Nederlandse banen gecreëerd tussen 2007-2013

De Europese Commissie heeft de bevindingen gepubliceerd van een onafhankelijke evaluatie van de EU-investeringen die in de periode van 2007 tot en met 2013 plaatsvonden. Uit het specifieke landenverslag voor Nederland blijkt dat cohesiebeleid in die periode heeft geleid tot 18.000 banen. Binnen de gehele EU zijn volgens de evaluatie één miljoen banen gecreëerd.

Lees het volledige bericht

188 Europese regio’s eisen sterk en vernieuwd EU regionaal beleid na 2020

Op 28 september jl. organiseerde het Europees Comité van de Regio’s de conferentie ‘De bijdrage van EU regionaal beleid bij de aanpak van toekomstige uitdagingen’. Hier werd namens 188 Europese regio’s een declaratie overhandigd aan o.a. CvdR voorzitter Markkula en Eurocommissaris Cretu. In deze declaratie eisen 337 partners uit regio’s, steden, gemeenten en interregionale organisaties een sterk EU regionaal beleid na 2020.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

X