Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Cohesiefonds

Het Cohesiefonds van de EU is bedoeld voor lidstaten met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Nederland krijgt daarom geen subsidie vanuit het Cohesiefonds. In de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een budget voor de gehele EU van € 66,3 miljard.

Doel Cohesiefonds

Het Cohesiefonds moet de economische en sociale ongelijkheden in de EU verminderen, territoriale cohesie van de EU bevorderen en een duurzame ontwikkeling stimuleren.

Thematische doelstellingen

Het staat lidstaten die geld ontvangen uit het Cohesiefonds vrij deze middelen te besteden binnen alle elf opgestelde thematische doelstellingen die zijn neergelegd in art. 9 verordening 1303/2013. De lidstaat moet echter wel motiveren hoe de besteding van de gelden bijdraagt aan de landspecifieke aanbevelingen van de EU over het economisch beleid ten behoeve van het gemeenschappelijk Europees belang.

Voor wie/welke regio?

Het Cohesiefonds is dus enkel bedoeld voor lidstaten met een bbp per inwoner onder de 90% van het EU-gemiddelde. Daarbij verstrekt het fonds financiering op twee gebieden:

 • trans-Europese vervoersnetwerken:
  • wegen;
  • spoorwegen;
  • waterwegen;
  • havens;
  • luchthavens;
  • navigatiesystemen;
  • overslaginstallaties;
  • pijpleidingen voor producten;
 • het milieu (hieronder vallen ook energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen).

Regelgevend kader

In verordening 1300/2013 het specifieke regelgevend kader voor het Cohesiefonds vastgelegd. Hierin zijn de investeringsprioriteiten en doelstellingen van het fonds opgenomen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Cohesiefonds

Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie in Brussel. Hier werden de specifieke behoeften van plattelandsgebieden na 2020 besproken. De organisaties drongen er bij de Europese Commissie op aan om in haar toekomstige wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze gebieden. Daarnaast vroegen ze om deze gebieden voldoende financiering te bieden, in het kader van Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Lees het volledige bericht

EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun samenwerking gestart. Beide partijen willen ervoor zorgen dat regio’s en steden in de fase 2021-2027 een sleutelrol blijven spelen in het beheer van de fondsen.

Lees het volledige bericht

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid, de regio’s die onder het toekomstige beleid moeten vallen en de manier waarop de uitvoering van het beleid kan worden bespoedigd en de doeltreffendheid ervan kan worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen

Het EU-cohesiebeleid moet doeltreffender, relevanter en zichtbaarder gemaakt worden voor de burgers. Deze conclusies werden op 25 april 2017 door de Raad van de Europese Unie aangenomen. De Raad meent dat het cohesiebeleid bewezen positieve economische, sociale en territoriale effecten heeft. De Raad verzoekt de Europese Commissie daarom om haar voorstellen voor het cohesiebeleid in de nieuwe periode, na 2020, zo vroeg mogelijk in 2018 in te dienen.

Lees het volledige bericht

Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden, die in 2014 zijn ingevoerd, leiden tot een verbetering van het Europees begrotingskader. Tevens zijn de voorwaarden voor de lidstaten en regio’s een belangrijke stimulans om structurele hervormingen door te voeren.

Lees het volledige bericht

Actieve participatie decentrale overheid bepalend voor toekomst EU cohesiebeleid

‘De toekomst van het cohesiebeleid is niet de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar van regio’s en gemeenten.’ Met deze woorden opende Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op 28 maart het CEMR evenement over de toekomst van het Europees cohesiebeleid. Naast de Eurocommissaris kwamen Europarlementariërs, regionale bestuurders en burgemeesters bijeen om te discussiëren over de toekomst van Europa’s grootste investeringsprogramma.

Lees het volledige bericht