Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Cohesiebeleid

Met het cohesiebeleid wil de Europese Commissie de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio’s verkleinen en een bijdrage leveren aan de realisatie van de EU-2020 doelstellingen. Voorheen was het cohesiebeleid vooral gericht op de economisch en sociale samenhang. Met de komst van de EU2020-strategie is de territoriale samenhang daar aan toegevoegd.

Aandachtsgebieden

De Europese Unie heeft als doel de verkleining van de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de regio’s en de achterstand van de minst begunstigde regio’s. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar plattelandsgebieden, regio’s die een industriële overgang doormaken en regio’s die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische belemmeringen.

Middelen

In de periode 2014-2020 betreft de Europese bijdrage voor het cohesiebeleid 325,1 miljard euro. Dit geld is nodig om investeringen te financieren die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het cohesiebeleid en de EU 2020-strategie.

Via de volgende Europese fondsen worden investeringen onder het cohesiebeleid gefinancierd:

 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
 • Europees Sociaal Fonds (ESF);
 • Cohesiefonds (CF);
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en;
 • Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV).

Thematische doelstellingen

De doelstellingen van het cohesiebeleid en de EU 2020-strategie zijn omgezet in elf thematische doelstellingen. Deze staan in art. 9 van verordening 1303/2013. De houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen zijn:

 1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;
 2. Verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van ICT;
 3. Vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven, van de landbouwsector (voor het ELFPO) en van de visserij- en aquacultuursector (voor het EFMZV);
 4. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken;
 5. Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer;
 6. Behoud en bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen;
 7. Bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten in centrale netwerkinfrastructuren;
 8. Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit;
 9. Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie;
 10. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang leren;
 11. Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en een doelmatig openbaar bestuur.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Cohesiebeleid

Oproep om ontwikkeling van plattelandsgebieden te waarborgen

Op 12 november kwamen het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), leden van het Europees Parlement en de internationale vereniging Rurality – Environment – Development (R.E.D.) samen op een conferentie in Brussel. Hier werden de specifieke behoeften van plattelandsgebieden na 2020 besproken. De organisaties drongen er bij de Europese Commissie op aan om in haar toekomstige wetgevingsvoorstellen rekening te houden met de specifieke kenmerken van deze gebieden. Daarnaast vroegen ze om deze gebieden voldoende financiering te bieden, in het kader van Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Lees het volledige bericht

EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun samenwerking gestart. Beide partijen willen ervoor zorgen dat regio’s en steden in de fase 2021-2027 een sleutelrol blijven spelen in het beheer van de fondsen.

Lees het volledige bericht

Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid, de regio’s die onder het toekomstige beleid moeten vallen en de manier waarop de uitvoering van het beleid kan worden bespoedigd en de doeltreffendheid ervan kan worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen

Het EU-cohesiebeleid moet doeltreffender, relevanter en zichtbaarder gemaakt worden voor de burgers. Deze conclusies werden op 25 april 2017 door de Raad van de Europese Unie aangenomen. De Raad meent dat het cohesiebeleid bewezen positieve economische, sociale en territoriale effecten heeft. De Raad verzoekt de Europese Commissie daarom om haar voorstellen voor het cohesiebeleid in de nieuwe periode, na 2020, zo vroeg mogelijk in 2018 in te dienen.

Lees het volledige bericht

Commissie verslag toont aan: cohesiebeleid meerwaarde voor EU-investeringsklimaat

Uit een op 31 maart 2017 gepubliceerde eerste evaluatie van het cohesiebeleid voor 2014-2020 blijkt de grote meerwaarde van Europese fondsen voor het investeringsklimaat in de EU. Vooral de ex-antevoorwaarden, die in 2014 zijn ingevoerd, leiden tot een verbetering van het Europees begrotingskader. Tevens zijn de voorwaarden voor de lidstaten en regio’s een belangrijke stimulans om structurele hervormingen door te voeren.

Lees het volledige bericht

Actieve participatie decentrale overheid bepalend voor toekomst EU cohesiebeleid

‘De toekomst van het cohesiebeleid is niet de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie, maar van regio’s en gemeenten.’ Met deze woorden opende Jyrki Katainen, vicevoorzitter van de Europese Commissie, op 28 maart het CEMR evenement over de toekomst van het Europees cohesiebeleid. Naast de Eurocommissaris kwamen Europarlementariërs, regionale bestuurders en burgemeesters bijeen om te discussiëren over de toekomst van Europa’s grootste investeringsprogramma.

Lees het volledige bericht