Meer informatie:

MEER INFORMATIE

EU 2020

Europa 2020

De nieuwe langetermijnstrategie en de opvolger van de Lissabonstrategie is Europa 2020 (EU 2020). Volgens een mededeling van de Europese Commissie staat het behalen van een nieuw soort groeimodel voor een slimme, duurzame en inclusieve groei in 2020 centraal. Het regionaal beleid ondersteunt deze ambitie met onder meer (grote) financiële bijdragen. Decentrale overheden spelen hierbij een belangrijke rol aangezien zij op veel beleidsterreinen die verband houden met Europa 2020 bevoegd zijn. Hierdoor kunnen zij in de uitvoering bepaalde doelstellingen van EU 2020 realiseren, bijvoorbeeld op de gebieden van: onderwijs, ondernemerschap, werkgelegenheid, infrastructuur en energie-efficiëntie.

Tienjarenplan van EU

EU 2020 moet dus leiden tot een slimme, duurzame en inclusieve groei. De vooruitgang en het succes van de strategie worden gemeten aan de hand van de volgende vijf doelstellingen:

– 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben;
– 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in O&O;
– de “20/20/20”-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan);
– het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een hoger onderwijsdiploma hebben;
– het aantal mensen voor wie armoede dreigt, moet met 20 miljoen zijn gedaald.

De lidstaten vertalen deze gemeenschappelijke streefcijfers naar nationale ambities. Hiermee wordt rekening gehouden met de omstandigheden in de lidstaten. Voorts moeten nationale en internationale maatregelen bijdragen aan de realisatie van EU 2020. De Europese Commissie heeft ter ondersteuning zeven kerninitiatieven in het leven geroepen die de onderlinge samenhang tussen de verschillende, maar wel aan elkaar gerelateerde doelstellingen moeten versterken. Voor meer informatie over de streefcijfers, kerninitiatieven en meer kunt u terecht op onze webpagina over EU 2020.

EU 2020 en regionaal beleid

Het regionaal beleid levert een bijdrage aan EU 2020 via het cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). In de nieuwe periode van 2014-2020 moet een groot deel van het budget – EFRO en ESF – worden ingezet op elf thematische doelstellingen die verband houden met de prioriteiten van EU 2020. Deze verplichting komt voort uit artikel 9 van Verordening 1303/2013.

Versterken thematische concentratie

Volgens een brochure van de Europese Commissie over het nieuwe cohesiebeleid moeten minimumtoewijzingen voor prioritaire thema’s de concentratie van EU-investeringen garanderen. Binnen deze zogenaamde ‘thematische concentratie’ moeten bijvoorbeeld meer ontwikkelde regio’s – waar Nederland toebehoort – minstens 80% van de EFRO-middelen op nationaal niveau besteden aan innovatie, steun aan mkb en energie-efficiëntie. De resterende 20% kan worden ingezet op één of meerdere thematische doelstellingen. Voor aanvullende informatie over ESIF kunt u ons dossier raadplegen.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws

EU 2020

Europese Commissie laat Europese steden meepraten over Water Agenda 2030

Het Directoraat-generaal (DG) Klimaat van de Europese Commissie is op zoek naar Europese steden en andere lokale autoriteiten om deel te nemen aan een kerngroep voor de Urban Water Agenda 2030 (UWA2030). Steden die geïnteresseerd zijn om lid te worden van de UWA2030 kerngroep melden zich aan voor 7 april 2017 door te mailen naar barbara.anton@iclei.org.

Lees het volledige bericht

Cohesiebeleid is noodzakelijk om de EU bij elkaar te houden

Om de verschillen tussen EU-regio’s te verkleinen en steden te mobiliseren om nieuwe kansen voor hun burgers te creëren, zijn meer investeringen nodig. Dit moet een belangrijk antwoord zijn op de uitdagingen die Brexit met zich meebrengt. Deze kernboodschap werd op 2 maart in Warschau afgegeven door de leden van de commissie COTER van het Comité van de Regio’s en Eurocommissaris Corina Crețu voor Regionaal Beleid.

Lees het volledige bericht

EU2020: energie- en klimaatdoelstellingen bijna gehaald?

De Europese Unie is goed op weg om de energie- en klimaatdoelstellingen voor 2020 te behalen. Dit blijkt uit het tweede verslag van de Commissie over de stand van de energie-unie. Decentrale overheden hebben ook taken met betrekking tot energie- en klimaat. Deze vloeien bijvoorbeeld voort uit het nationale klimaatakkoord, bijvoorbeeld met betrekking tot het opwekken van duurzame energie.

Lees het volledige bericht

Vooruitgang in onderwijs en opleiding in Europa

Op 7 november publiceerde de Europese Commissie de jaarlijkse ‘Onderwijs- en opleidingsmonitor’. Met deze monitor analyseert de Commissie de onderwijssystemen van de lidstaten, en peilt zij in hoeverre deze stelsels voldoen aan de Europese doelstellingen voor 2020 rond onderwijs en opleiding zoals het reduceren van vroegtijdige schoolverlaters.

Lees het volledige bericht

Eurostat: Nederland blijft nog achter in doelen hernieuwbare energie

Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Nederland nog ver verwijderd is van het behalen van de Europese doelstellingen omtrent hernieuwbare energie. Alleen Frankrijk is nog verder verwijderd van deze doelen. Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is het achterblijven van Nederland onder andere te wijten aan het gebrek aan overheidssteun voor hernieuwbare energiebronnen.

Lees het volledige bericht

Wat vindt u van de Europa2020-strategie?

Decentrale overheden kunnen tot 31 oktober 2014 meepraten over de toekomst van de Europa2020-strategie tijdens een online consultatie van de Europese Commissie. Hiermee wil Brussel de balans opmaken met belanghebbenden en ideeën verzamelen over de resterende 5,5 jaar van de strategie.
Lees het volledige bericht

X