Mededinging

Decentrale overheden moeten bij het uitgeven van verkregen Europese middelen in de uitvoering van projecten rekening houden met de toepassing van de interne markt regels betreffende mededinging, en de daarmee samenhangende regels over aanbesteding en staatssteun. De Commissie houdt in de vaststelling van haar regionaal beleid hier dan ook steeds meer rekening mee.

Het Europees regionaal beleid heeft onder meer ten doel om de economische, sociale en territoriale samenhang te versterken. Daarnaast moet het een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de Unie als geheel. Ter ondersteuning van het regionale beleid worden Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) beschikbaar gesteld.

Mededinging

Decentrale overheden kunnen bij het subsidiëren van ondernemingen via of bij het zelf – als begunstigde- binnenhalen van Europese financiële middelen te maken krijgen met het mededingingsrecht. Hoewel de Europese mededingingsregels zich vooral op ondernemingen lijken te richten, hebben decentrale overheden in toenemende mate te maken met vraagstukken van ‘markt en overheid’. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of een overheid zelf ondernemingsactiviteiten kan en mag verrichten en op welke wijze.

Aanbesteding

Bij verkrijging van Europese middelen geldt als standaardvoorwaarde dat bij de besteding ervan de ontvangers wel de Europese aanbestedingsregels in acht zullen moeten nemen. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld met de ontvangen middelen bepaalde opdrachten worden vergeven door een decentrale overheid (aanbestedende dienst) aan een onderneming voor de uitvoering van bijvoorbeeld een onderdeel van uitvoering van het gesubsidieerde project (een dienstverlenings- of bouwopdracht of bijvoorbeeld levering van een product) de betreffende decentrale overheid in de regel de aanbestedingsregels zal moeten toepassen.

Staatssteun

In een notendop gesteld: het is voor decentrale overheden niet toegestaan om steun te verlenen aan ondernemingen, die een negatief effect heeft op de concurrentie op de Europese markt (art. 107 en 108 VWEU). Deze bepalingen zijn ook van toepassing wanneer het gaat om het verlenen van financiële steun met middelen die uit Europese fondsen komen. In principe is staatssteun niet toegestaan en zou moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie. Op dit verbod en deze aanmeldplicht bestaan echter een groot aantal uitzonderingen en vrijstellingen. Als steun aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag deze alsnog worden verleend.

Richtsnoeren regionale steun

In de Regionale steunkaart 2014-2020 is meer specifieke informatie te vinden over onder meer de steunintensiteiten per regio.

Relatie met project ‘Europaproof besteden van Europese middelen’

Kenniscentrum Europa decentraal krijgt veel vragen van decentrale overheden over het aanvragen en besteden van Europese subsidies conform de Europese staatssteun- en aanbestedingsregelgeving. Om overheden beter bij deze vraagstukken te ondersteunen, is het kenniscentrum in 2013 het project ‘Europaproof besteden van Europese subsidies’ gestart. Meer informatie over het toepassen van staatssteun- en aanbestedingsregels in Europese subsidies vindt u op onze webpagina Europese subsidies Europaproof.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Mededinging

Uitspraak rechter inzake inbesteding Rijksschoonmaakdiensten

Het door de Rijksoverheid onderbrengen van de eigen schoonmaakwerkzaamheden bij een speciaal daarvoor opgerichte organisatie via een inbestedingsconstructie is volgens een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag niet onrechtmatig. Het is voor decentrale overheden van belang om kennis te nemen van deze uitspraak omdat ook decentrale overheden regelmatig werkzaamheden (wensen te) vergeven binnen hun eigen organisatie of aan (gelieerde) publieke organisaties via de inbestedingsuitzonderingsgrond. Decentrale overheden krijgen bij de toetsing van inbestedingsconstructies met vraagstukken te maken die vergelijkbaar zijn met de rechtsvragen in deze uitspraak.

Lees het volledige bericht

ACM neemt besluit met betrekking tot de Wet Markt en Overheid

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn de pasfotohokjes die in zeven stadsdeelkantoren van de gemeente Amsterdam staan, niet in strijd met de Wet Markt en Overheid (Wet M&O). De gemeente brengt voor deze dienstverlening de integrale kostprijs in rekening, aldus de ACM.

Lees het volledige bericht

Nieuwe regelgeving voor havendiensten goedgekeurd door EP

Het Europees Parlement heeft de afgelopen week groen licht gegeven voor een nieuwe ‘havendiensten verordening’. Het doel van deze verordening is om de financiën van Europese zeehavens transparant te maken en de diensten rondom havens te liberaliseren. Hierdoor kunnen havens aan concurrentiekracht winnen en kan het Europese speelveld gelijk getrokken worden.
Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Mededinging

Is het mogelijk om als gemeente een sportaccommodatie te exploiteren zonder in strijd te zijn met de Wet Markt en Overheid?

Onze gemeente wil in een achtergestelde buurt een sportaccommodatie exploiteren met als doel de leefbaarheid en de sociale cohesie te vergroten. Onze gemeente beschouwt een dergelijke activiteit dan ook als een activiteit in het algemeen belang. Kan er dan ook gebruik worden gemaakt van de uitzonderingsregel in de Wet Markt en Overheid die hierop toeziet?

Bekijk het antwoord