Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Cohesiefonds (CF)

Het Cohesiefonds van de EU is bedoeld voor lidstaten met een bruto binnenlands product (bbp) per inwoner dat lager is dan 90% van het EU-gemiddelde. Nederland krijgt daarom geen subsidie vanuit het Cohesiefonds. In de periode 2014-2020 beschikt het fonds over een budget voor de gehele EU van € 66,3 miljard.

In verordening 1300/2013 is het specifieke regelgevend kader voor het Cohesiefonds vastgelegd. Hierin zijn de investeringsprioriteiten en doelstellingen van het fonds opgenomen.

Doelstellingen

Het Cohesiefonds moet de economische en sociale ongelijkheden in de EU verminderen, territoriale cohesie van de EU bevorderen en een duurzame ontwikkeling stimuleren.

Het staat lidstaten die geld ontvangen uit het Cohesiefonds vrij deze middelen te besteden binnen alle elf opgestelde thematische doelstellingen die zijn neergelegd in art. 9 verordening 1303/2013. De lidstaat moet echter wel motiveren hoe de besteding van de gelden bijdraagt aan de landspecifieke aanbevelingen van de EU over het economisch beleid ten behoeve van het gemeenschappelijk Europees belang.

Voor wie/welke regio?

Het Cohesiefonds is dus enkel bedoeld voor lidstaten met een bbp per inwoner onder de 90% van het EU-gemiddelde. Daarbij verstrekt het fonds financiering op twee gebieden:

  • trans-Europese vervoersnetwerken, zoals: wegen, spoorwegen,waterwegen, havens, luchthavens, navigatiesystemen, overslaginstallaties en pijpleidingen voor producten
  • milieu, zoals: energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.

 

 

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Cohesiefonds (CF)

Belang van cohesiebeleid onderstreept in brief

De #CohesionAlliance roept op tot een tijdige overeenstemming over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor 2021-2027, om een ​​soepele uitbetaling van middelen in de komende jaren te waarborgen. Het partnerschapsbeginsel moet bovendien worden versterkt om ervoor te zorgen dat lokale overheden worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale uitgavenplannen voor cohesie. Lees het volledige bericht

Europees Comité van de Regio’s: betrek lokale en regionale overheden bij het Europees Semester

Lokale en regionale overheden moeten een grotere rol gaan spelen bij het Europees Semester, het instrument dat het nationale begrotingsbeleid van de EU-lidstaten coördineert. Dat stelt het Europees Comité van de Regio’s in een advies van de hand van de Nederlandse wethouder Rob Jonkman. Aanleiding voor het advies is de sterkere samenhang tussen het Europees Semester en het cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

Conclusies en aanbevelingen voor vereenvoudiging van het post 2020-Cohesiebeleid

Op 11 juli 2017 heeft de High Level Group van de Europese Commissie haar eindrapport gepubliceerd waarin aanbevelingen en conclusies voor vereenvoudiging van het post 2020-cohesiebeleid staan. In juli 2015 heeft de Commissie een groep van onafhankelijke experts ingesteld, een zogenaamde High Level Group, om de Commissie advies te geven over de vereenvoudiging van het Europees Cohesiebeleid.

Lees het volledige bericht

EU-ministers onderstrepen belang cohesiebeleid en ESI-fondsen

Het EU-cohesiebeleid moet doeltreffender, relevanter en zichtbaarder gemaakt worden voor de burgers. Deze conclusies werden op 25 april 2017 door de Raad van de Europese Unie aangenomen. De Raad meent dat het cohesiebeleid bewezen positieve economische, sociale en territoriale effecten heeft. De Raad verzoekt de Europese Commissie daarom om haar voorstellen voor het cohesiebeleid in de nieuwe periode, na 2020, zo vroeg mogelijk in 2018 in te dienen.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht