Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de  Europese structuurfondsen, waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. Het EFRO is opgezet om economische verschillen tussen de Europese regio’s terug te dringen. In de periode 2014-2020 is de algemene doelstelling gekoppeld aan de strategie van de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020-strategie). In dit kader zijn twee algemene doelstelling geformuleerd voor het fonds:

  1. investeren in groei en werkgelegenheid;
  2. Europese territoriale samenwerking, de zogeheten INTERREG programma’s.

Voor de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.

Voor het EFRO is in verordening 1301/2013 het fonds-specifieke regelgevend kader vastgelegd. Hierin zijn investeringsprioriteiten en doelstellingen van het fonds opgenomen. Voor de uitvoering hebben de vier Nederlandse Management Autoriteiten allen een Operationeel Programma opgesteld. Lees hierover meer in de praktijkvraag: Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

Investeringsprogramma’s EFRO

Voor de besteding van EFRO-gelden wordt onderscheid gemaakt tussen de meer ontwikkelde regio’s, overgangsregio’s en de minder ontwikkelde regio’s. Nederland zet met de EFRO-middelen in op drie van de elf specifieke prioriteiten uit art. 9 verordening 1303/2013:

  • Prioriteit 1: Nederland investeert in innovatie, onderzoek en ontwikkeling en wil een verbeterd innovatieklimaat creëren.
  • Prioriteit 3: het MKB betrekken en de concurrentiekracht van deze sector vergroten.
  • Prioriteit 4: Nederland investeert in de overgang naar een koolstofarme energie door het verbeteren van de energie-efficiëntie en de uitrol van innovatie op dit gebied.

Voor wie/welke regio?

De nationale uitvoering van het EFRO-programma is geregeld in de Uitvoeringswet EFRO. Het ministerie van Economische Zaken coördineert de besteding van de Nederlandse EFRO-gelden. Nederland is opgedeeld in vier landsdelen: noord, oost, zuid en west. Deze hebben allemaal hun eigen landsdelige programma’s (Operationeel Programma). De bovengenoemde thematische doelstellingen zijn hierin verder toegespitst op de eigen regio. Het totale budget voor de EFRO-programma’s voor 2014-2020 is in Nederland € 507,2 miljoen. Dit is als volgt onderverdeeld:

  • noord 20,41% (€ 103,5 miljoen);
  • oost: 19,77% (€ 100,3 miljoen);
  • zuid: 22,40% (€ 113,6 miljoen);
  • west: 37,42% (€ 189,8 miljoen).

Voor alle vier de landsdelen is een instantie ingesteld die de coördinatie van de EFRO-gelden namens het ministerie van Economische Zaken voor rekening neemt. Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma bereidt de managementautoriteit openstellingen voor, van waaruit subsidie verstrekt kan worden. Deze management autoriteiten per regio zijn:

INTERREG

Onder INTERREG vallen de programma’s die tot doel hebben de territoriale samenwerking in de grensgebieden tussen Europese lidstaten te verbeteren en samenwerking tussen regio’s te stimuleren (grensoverschrijdende samenwerking). Dit wordt gefinancierd vanuit het EFRO. Meer informatie over INTERREG vindt u op de webpagina Europese Territoriale Samenwerking.

Nieuws Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Interview: Circulair bouwen en aanbesteden in de Zeeuwse praktijk

Richard van Bremen en Martin Scherpenisse werken beiden bij de provincie Zeeland. Van Bremen is senior beleidsmedewerker circulaire economie en Scherpenisse senior strategisch inkoopadviseur. Samen werken zij aan het project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Dit wordt gefinancierd uit het Interreg 2 Zeeën-Programma. Dit project ontwikkelt een integrale aanpak voor circulaire bouw om het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Lees het volledige bericht

EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun samenwerking gestart. Beide partijen willen ervoor zorgen dat regio’s en steden in de fase 2021-2027 een sleutelrol blijven spelen in het beheer van de fondsen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie stelt €50 miljoen beschikbaar voor stedelijke projecten

Bent u bezig met een innovatief project in het kader van circulaire economie, integratie of mobiliteit? De Europese Commissie stelt € 50 miljoen beschikbaar in een nieuwe oproep om stedelijke uitdagingen op te lossen. Dit is de tweede oproep die de Commissie doet in het kader van stedelijke innovaties. Het doel is om projecten die stedelijke innovatie bevorderen te belonen. De aanmelding is geopend tot 14 april 2017.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland krijgt financiële injectie

De Europese Commissie heeft 10 december 2015 het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn goedgekeurd. Dit programma moet de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s van Nederland, België en Duitsland stimuleren. Het programma kan tot 140 miljoen euro financieren, waarvan 98 miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt.
Lees het volledige bericht