Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt bij aan het wegnemen van regionale verschillen in de Europese Unie en het verkleinen van de achterstand van minder ontwikkelde regio’s. Dit doet het fonds door het bevorderen van innovatie en slimme economische transformatie; de digitale transitie en de transitie naar een koolstofneutrale economie. Minstens 30% van de EFRO-gelden moet gaan naar acties die de klimaatdoelen helpen realiseren. Ook heeft EFRO als doel het vergroten van de mobiliteit binnen Europa en een socialer en inclusiever Europa.

EFRO is met een begroting van 226 miljard euro het grootste fonds in het cohesiebeleid. Ruim 450 miljoen euro is gereserveerd voor Nederland. In verordening 2021/1058 is het fonds-specifieke regelgevend kader van het EFRO vastgelegd. Hierin zijn investeringsprioriteiten en doelstellingen van het fonds opgenomen. Voor de uitvoering zullen de vier Nederlandse Management Autoriteiten elk een Operationeel Programma opstellen. Het is de verwachting dat Nederland inzet op een beperkt aantal prioriteiten die de EU voor het EFRO heeft gesteld.

Voor wie/welke regio?

De nationale uitvoering van het EFRO-programma is geregeld in de Uitvoeringswet EFRO. Het ministerie van Economische Zaken coördineert de besteding van de Nederlandse EFRO-gelden. In Nederland is verdeeld in vier landsdelen: noord, oost, zuid en west. Deze hebben allemaal hun eigen landsdelige programma’s (Operationeel Programma). Daarin kunnen zij hun eigen specifieke thematische accenten leggen bij de allocatie van de financiering. Lees hierover meer in de praktijkvraag: Hoe worden de EFRO-prioriteiten binnen mijn landsdeel vastgesteld?

Voor alle vier de landsdelen is een instantie ingesteld die de coördinatie van de EFRO-gelden namens het ministerie van Economische Zaken voor rekening neemt. Om uitvoering te geven aan het Operationeel Programma bereidt de managementautoriteit openstellingen voor, van waaruit subsidie verstrekt kan worden. Deze management autoriteiten per regio zijn:

INTERREG

Onder INTERREG vallen de programma’s die tot doel hebben de territoriale samenwerking in de grensgebieden tussen Europese lidstaten te verbeteren en samenwerking tussen regio’s te stimuleren (grensoverschrijdende samenwerking). Dit wordt gefinancierd vanuit het EFRO. Meer informatie over INTERREG vindt u op de webpagina Europese Territoriale Samenwerking.

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Interview: Circulair bouwen en aanbesteden in de Zeeuwse praktijk

Richard van Bremen en Martin Scherpenisse werken beiden bij de provincie Zeeland. Van Bremen is senior beleidsmedewerker circulaire economie en Scherpenisse senior strategisch inkoopadviseur. Samen werken zij aan het project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI). Dit wordt gefinancierd uit het Interreg 2 Zeeën-Programma. Dit project ontwikkelt een integrale aanpak voor circulaire bouw om het gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Lees het volledige bericht

EFRO-rapporteurs Europees Parlement en Europees Comité van de Regio’s starten samenwerking

De rapporteurs voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF) van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s hebben op 4 september hun samenwerking gestart. Beide partijen willen ervoor zorgen dat regio’s en steden in de fase 2021-2027 een sleutelrol blijven spelen in het beheer van de fondsen.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie stelt €50 miljoen beschikbaar voor stedelijke projecten

Bent u bezig met een innovatief project in het kader van circulaire economie, integratie of mobiliteit? De Europese Commissie stelt € 50 miljoen beschikbaar in een nieuwe oproep om stedelijke uitdagingen op te lossen. Dit is de tweede oproep die de Commissie doet in het kader van stedelijke innovaties. Het doel is om projecten die stedelijke innovatie bevorderen te belonen. De aanmelding is geopend tot 14 april 2017.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland krijgt financiële injectie

De Europese Commissie heeft 10 december 2015 het Interregprogramma van de Euregio Maas-Rijn goedgekeurd. Dit programma moet de grensoverschrijdende samenwerking in de grensregio’s van Nederland, België en Duitsland stimuleren. Het programma kan tot 140 miljoen euro financieren, waarvan 98 miljoen euro uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) komt.
Lees het volledige bericht