Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) richt zich op het verbeteren van werkgelegenheid, bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan projecten die het gemakkelijker maken om werk te vinden of over te stappen naar een nieuwe baan. Ook beoogt het fonds om eerlijkere kansen te bieden aan gemarginaliseerde groepen.

De specifieke doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en tegengaan van jeugdwerkloosheid. Ook moet het fonds de vaardigheden van werknemers verbeteren. Daarnaast biedt het steun voor de meest behoeftigen, met name kinderen die in armoede leven.

ESF+ is een voortzetting en uitbreiding van het Europees Sociaal Fonds (ESF), dat al 60 jaar bestaat en tot 2020 van kracht was. In verordening (EU) 2021/1057 is het regelgevend kader voor ESF+ vastgelegd.

ESF+ in Nederland

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Binnen SZW is Uitvoering van beleid hiervoor verantwoordelijk en ziet toe op de controle op de rechtmatige uitvoering, de informatievoorziening en de ondersteuning.

Alle lidstaten moeten in het najaar van 2021 een operationeel programma indienen bij de Commissie. In dat programma staat voor welke activiteiten en doelgroepen geld beschikbaar is. In Nederland zal de focus daarbij naar verwachting liggen op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, zoals asielzoekers met een verblijfsstatus, maar ook mensen met een arbeidsbeperking, kwetsbare jongeren, werkzoekende ouderen en langdurig werklozen.

Het Nederlandse operationeel programma voor ESF+ zal begin 2022 van start gaan. Tot die tijd is er wel geld beschikbaar voor projecten die onder de doelstellingen van het ESF tot 2020 vallen: in 2021 (en in 2022) worden extra middelen beschikbaar gesteld onder de paraplu van het REACT-EU fonds, het Europese fonds dat als antwoord op de coronacrisis is opgericht. Deze middelen worden via de procedures van het bestaande ESF-programma uitgegeven. Uitvoering van Beleid, de instantie die verantwoordelijk is voor de verdeling van de gelden, geeft op zijn website meer informatie.

Decentrale relevantie

Om de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren via het ESF, wordt er onder andere geld beschikbaar gesteld voor decentrale overheden. Zij kunnen bij de voor hen relevante arbeidsmarktregio subsidie aanvragen om werkgelegenheid lokaal en regionaal te bevorderen. Tijdens het ESF-programma (tot 2020) zijn daarnaast in alle 35 regio’s gemeenten aangewezen die namens de regio de aanvragen kunnen indienen.

Nieuws Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

EU-beleid aangaande jeugdwerkloosheid maakt weinig verschil

In 2013 werd besloten te investeren in het menselijk kapitaal van de jonge Europeanen door de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Uit een verslag van de Europese Rekenkamer blijkt echter dat de door de Europese Unie opgelegde jongerengarantie weinig vooruitgang boekt. Nederland weet daarentegen wel ver onder het Europese gemiddelde van jeugdwerkloosheid te blijven. Ondanks de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer, stelt de Europese Commissie wel tevreden te zijn over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)