ESF

Decentrale overheden kunnen gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) inzetten om werkgelegenheid lokaal en regionaal te bevorderen. Het Europees Sociaal Fonds is gericht op het vinden van werk en het gemakkelijker maken van de overstap naar een andere baan. Ook moet met ESF de economische en sociale samenhang in Europa versterkt worden, door middel van het ondersteunen van het nationale sociale beleid van de lidstaten op het gebied van werkgelegenheid.

Doel ESF

Door middel van het ESF probeert de EU de werkgelegenheid zowel kwantitatief als kwalitatief te bevorderen. De nadruk hierbij ligt op het bestrijden van de jeugdwerkeloosheid, het stimuleren van inclusie van ouderen op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van kansarme en buitengesloten groepen.

Nederland

Nederland zet zich met de uitgaven van ESF-gelden in voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (prioriteit 8, art. 9 verordening 1303/2013) en het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden (prioriteit 9, art. 9).

Voor wie/welke regio?

Beoogde aanvragers voor ESF gelden zijn in eerste instantie de 35 centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s. Gemeenten, UWV en SZW hebben medio 2012 overeenstemming bereikt over 35 arbeidsmarktregio’s. Elke regio is een clustering uit een x-aantal gemeenten. In de wet SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen) is vastgelegd dat er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er één registratie-systeem is van vacatures en werkzoekenden, en dat er per regio een arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken zullen worden gemaakt.

Decentrale relevantie

Om de werkgelegenheid in Nederland te stimuleren via het ESF, wordt er onder andere geld beschikbaar gesteld voor decentrale overheden. Zij kunnen bij de voor hen relevante arbeidsmarktregio subsidie aanvragen. Daarnaast zijn er voor alle 35 regio’s gemeenten aangewezen die namens de regio de aanvragen indienen bij het Agentschap SZW.

Uitvoerende instantie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF in Nederland. Hiervoor is in 2001 het Agentschap SZW opgericht. Het Agentschap verzorgt de toekenning van subsidies, de controle op de rechtmatige uitvoering, de informatievoorziening en de ondersteuning. Alle toekenningen uit het ESF zullen door het Agentschap worden gecontroleerd.

Regelgevend kader

Voor het ESF is in verordening 1304/2013 het fonds specifieke regelgevend kader vastgelegd. Voor de specifieke uitvoering en uitgaven van ESF gelden is het Operationeel Programma ESF 2014-2020 opgesteld.

MEER WETEN OVER dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws ESF

EU-beleid aangaande jeugdwerkloosheid maakt weinig verschil

In 2013 werd besloten te investeren in het menselijk kapitaal van de jonge Europeanen door de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Uit een verslag van de Europese Rekenkamer blijkt echter dat de door de Europese Unie opgelegde jongerengarantie weinig vooruitgang boekt. Nederland weet daarentegen wel ver onder het Europese gemiddelde van jeugdwerkloosheid te blijven. Ondanks de uitkomsten van het rapport van de Rekenkamer, stelt de Europese Commissie wel tevreden te zijn over de behaalde resultaten van de afgelopen jaren.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen ESF