Voorstellen Europese fondsen 2021-2027

Het voorstel voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 is in 2018 door de Europese Commissie gepresenteerd. Hierin wordt bepaald hoeveel geld aan de verschillende EU-beleidsterreinen besteedt wordt in de komende jaren.

Regionaal beleid en structuurfondsen

In het kader van het MFK voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie meerdere wetgevingsvoorstellen gedaan op het gebied van regionaal beleid en structuurfondsen. Het betreft hier onder andere:

  • de verordening gemeenschappelijke bepalingen structuurfondsen;
  • het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO);
  • het Europees Sociaal Fonds Plus, de verordening gemeenschappelijke bepalingen structuurfondsen;
  • de verordening inzake Europese territoriale samenwerking (Interreg);
  • de verordening mechanisme grensoverschrijdende samenwerking;

Meer informatie over deze voorstellen vindt u op de desbetreffende pagina’s in het linker menu.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Op het moment lopen er verschillende initiatieven van de Europese Commissie op het gebied van het EU-landbouwbeleid in verband met het vaststellen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de aankomende periode. Het doel van de Commissie is om het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) te versimpelen en tegelijkertijd efficiënter te maken. Daarbij wordt het accent gelegd op het stimuleren van innovatie, klimaat en de verduurzaming van de landbouwsector.

De grootste verandering betreffende het GLB is wellicht dat het totale GLB-budget omlaag gaat als het aan de Commissie ligt. In het huidige MFK-voorstel van de Commissie zou dit verminderd worden van de huidige € 408,31 miljard naar € 365 miljard voor de periode 2021-2027. Indien men inflatie meerekent, zou dit een verlaging van 15% zijn van het GLB-budget vergeleken met de huidige MFK-periode (2014-2020). De eerste pijler betreffende directe inkomenssteun zou met 16% verlaagd worden en de tweede pijler betreffende plattelandsontwikkeling met 13%. De verlaging komt echter ook deels voort uit de verwachte uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Naast de budgettaire aanpassingen zijn er een groot aantal beleidsveranderingen voorgesteld voor het GLB. Hieronder vallen nieuwe voorstellen voor:

  • de verordening betreffende financiering, beheer en monitoring GLB;
  • de verordening inzake de strategische GLB-plannen.

Meer informatie over deze voorstellen vindt u op de desbetreffende pagina’s in het linker menu.