Voorstel verordening inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

De Commissie heeft voorgesteld dat het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) in de periode 2021-2027 zich moet richten op het realiseren van:

  • de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB);
  • het bevorderen van de uitvoering van het maritiem beleid van de Unie (GMB);
  • het ondersteunen van de internationale verbintenissen van de Unie op het gebied van ocean-governance.

De Commissie wil  zich met name inzetten voor  de bescherming van zeeën en oceanen, van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN. Daarnaast bevat het voorstel van de Commissie  ambitieuze klimaatdoelstellingen, namelijk dat 25% van alle programma uitgaven hieraan bijdragen.

De programma’s onder het fonds worden uitgevoerd in gedeeld beheer (lidstaten en Commissie) of direct/indirect beheer (Commissie). Ten opzichte van de huidige periode (2014-2020)  stelt de Commissie voor dat het fonds qua structuur vereenvoudigd wordt. In plaats van 6 prioriteiten met voorgeschreven maatregelen zijn er nu 4 prioriteiten met daarbinnen beschreven steungebieden.

Prioriteiten 2021-2027

De vier voorgestelde prioriteiten voor het EFMZV 2021-2027 zijn:

  • Bevorderen van een duurzame visserij en de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee;
  • Bijdragen aan de voedselzekerheid in de Unie door concurrerende en duurzame aquacultuur en markten;
  • Mogelijk maken van de groei van een duurzame blauwe economie en bevorderen van welvarende kustgemeenschappen;
  • Versterken van de internationale oceaan governance en tot stand brengen van veilige,beveiligde, schone en duurzaam beheerde zeeën en oceanen.

In tegenstelling tot de lijn in de huidige periode waarbij alle activiteiten zijn verboden, tenzij expliciet beschreven, kan nu steun worden verleend voor uiteenlopende maatregelen. De focus van de maatregelen is verschoven van een ‘nee, tenzij’ naar een ‘ja, mits’ benadering. Voorwaarde is dat de maatregelen passen binnen de regels en steungebieden van de EFMZV verordening en de Verordening gemeenschappelijke bepalingen voor de ESI-fondsen.